In English | Hjälp
 
 
  Avancerad sökning Enkel sökning >>       
  Diarienr: - Institution:  
      Projekttitel(sv):  
  För/
Efternamn:
  Ämnesområde:  
  Kön: SCB-klassificering:  
  Titel: Beskrivning(sv):  
  Värdhögsk.:  (Akronym) Bidragsform:  
  Univ/
högskola:
Finansierings-
period(år):
-  
  Status: Beslutsdatum: -  
                     
 
 
 Sökresultat: 963 projekt Visa sökresultat i rapportformat Rapport
 
 
 
Öppna       Namn Värd-
högsk.
  Projekttitel (sv)
             ,   SEI   Forskningsbidrag enligt regleringsbrev 2014 basfinansiering och samfina...
             ,   SEI   Bidrag enligt miljödepartementets regleringsbrev 2014 Arkic Resilience r...
             ,      Bidrag enlig Miljödepartementets regleringsbrev 2014 (IVL)
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdepartementets regleringsbrev 2014
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdepartementets regleringsbrev 2014
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdsdepartementets regleringsbrev 2015
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdsdepartementets regleringsbrev 2015
             ,      Bidrag enligt regleringsbrev 2015 till IVL, villkor 3 för anslag 2:2
             ,   SEI   Forskningsbidrag enligt regleringsbrev 2015 basfinansiering och samfina...
             ,   SEI   Bidrag enligt miljödepartementets regleringsbrev 2015Arkic Resilience re...
             ,   FALSTERBO   Enligt regleringsbrev 2015 Falsterbo fågelstation
             ,      Bidrag till NordGen (Nordiskt Genresurscenter)enligt Landsbygdsdeparteme...
             ,   KVA   Bidrag till Kungliga Vetenskapsakademin (Future Earth) enligt reglering...
             ,   POLAR   Bidrag till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytare...
             ,   SLU   Verksamhet inom växtförädlingsområdet vid SLU, enligt regleringsbrev 2015
             ,   SEI   Rekvisition enligt regleringsbrev från SEI Projekt " Globala programmet ...
             ,   VR   Samfinansiering avseende gemensam utlysning " Barns och ungdomars psykis...
             Abbas, Zareen   GU   Stabilitet och Funktionalitet av Injekterade Silica Sols
             Abbas, Zareen   GU   Stabilitet och Funktionalitet av Injekterade Silica Sols
             Adamopoulos, Stergios   LINNE   Nya aspekter på hållfasthetsegenskaper hos värmebehandlat trä vid använd...
             Adamopoulos, Stergios   LINNE   Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning a...
             Adelfio, Marco   CTH   Implementing the compact city: a critical perspective on the transfer of...
             Agartz, Ingrid   KI   En Stockholmsstudie: barn och ungdomar med psykossjukdom
             Agenäs, Sigrid   SLU   Analys av mjölkens mikrofloras sammansättning och funktion - ett verktyg...
             Ahlm, Lars   SU   Hur representationen av partikelbildning påverkar marina stratocumulus o...
             Ahrens, Lutz   SLU   Innovativa behandlingstekniker för per- och polyfluoroalkyl ämnen i dric...
             Albers, Eva   CTH   Näringsåterföring och produktion av gröna kemikalier med hjälp av marina...
             Al-Emrani, Mohammad   CTH   Hålbarhetsdriven design av utmattningsbelastade stålkonstruktioner
             Alm Bergvall, Ulrika   SU   Skydd av tallplantor med metoder baserade på växtätarnas beteende och na...
             Alminger, Marie   CTH   EcoBerries part 1
             Almqvist, Fredrik   UMU   MicroMBT 1 - Discovery and training of microbial biocatalysts for biomas...
             Alsanius, Beatrix   SLU   Stadsodling i afrikanska städer: miljömässiga, sociala och ekonomiska ut...
             Alsanius, Beatrix   SLU   Säkra bladgrönsaker från jord till bord: Bladytans mikroekologi är grund...
             Altimiras, Jordi   LIU   Välfärd hos foderbegränsade avelshöns: Orsaker och ´on-farm´ indikatorer...
             Andersson, Anders   KTH   BLUEPRINT Biological lenses using gene prints
             Andersson, August   SU   Källbestämning av svarta och bruna luftpartiklar baserat på observatione...
             Andersson, Claes   CTH   Inducerade innovationskaskader och utformningen av nya hållbara processe...
             Andersson, Dan   UU   Selektion av resistens i miljön vid mycket låga antibiotikakoncentrationer
             Andersson, Göran Karl   SLU   Identifiering av gener med negativ effekt för hundars hälsa: Ett NGS och...
             Andersson, Helén   SMHI   Biodiversity changes - causes, consequences and management implications ...
             Andersson, Martin   CTH   Nanostrukturerade konstruktioner för vattenrening
             Andersson, Martin N   LU   Måltavlor för innovativ insektskontroll: Receptorer för feromon och träd...
             Andersson, Mathias      Stötta Vasa
             Andersson, Patrik   UMU   Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från ...
             Andersson, Patrik   UMU   Ett verktyg för att identifiera hållbara plastkemikalier
             Anderung, Cecilia   UU   Valfångstens effekter på kaskeloter: en populationsgenetisk studie baser...
             Andre, Carl   GU   Förvaltning av det starkt ökande fisket i Skagerrak efter läppfiskar för...
             André, Karin   SEI   MIRACLE 4
             Andreasson, Erik   SLU   Nya verktyg för patogenresistent potatis
             Andrén, Henrik   SLU   Spridningsmönster, genetisk struktur och prognoser för etablering av lod...
             Angeler, David   SLU   Utveckling av metoder att mäta resiliens som är användbara för att desig...
             Angelstam, Per   SLU   Gröna infrastrukturer för ekologisk hållbarhet och människors hälsa: ett...
             Arheimer, Berit   SMHI   Samla data från branden i Västmanland för att utforska rumsliga och tids...
             Arlt, Debora   SLU   Främja användningen av ´citizen science´ data för utvärdering av miljöfö...
             Arm, Maria   SGI   Land Plan - Metoder som integrerar hållbarhet i kommunal planering
             Aronsson, Kjell-Åke      Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate ...
             Arora-Jonsson, Seema   SLU   Landsbygd i omvandling: Spänningar och möjligheter för uthållig utveckli...
             Artursson, Karin   SVA   En värld i förvandling - förändringar i infektionsekologi
             Arvidsson, Rickard   CTH   Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa
             Ask, Maria   LTU   TRransparant UnderjordsinfraSTruktur (TRUST) - Management
             Aspeborg, Henrik   KTH   Bioprospektering av GH5 enzymer för förädling av biomassa
             Aspeborg, Henrik   KTH   Kombinerad mikrobiell anrikning och metagenomik för utformning av biomas...
             Asplund, Lillemor   SU   Vilken roll spelar naturligt producerade halogenerade fenoler för de häl...
             Audet, Joachim   SLU   Dikväveoxid emissioner från jordbruksvattendrag Förståelse av processer ...
             Auffret, Alistair   SU   Markanvändning- och klimatförändringars påverkan på växtdiversitet och -...
             Babaahmadi, Arezou   SP   Miljövänlig och kloridbeständig Cementbaserade Bindemedel (EKloro-Cem)
             Backhaus, Thomas   GU   NICE - ny metodik för effektbaserad bedömning av kemisk förorening i kus...
             Baeten, Guy   MAH   CRUSH - CRitical Urban Sustainability Hub
             Bagge, Hans   LU   Kartläggning av ventilation och innemiljörelaterade parametrar i moderna...
             Bakalkin, Georgy   UU   Enande epigenetiska och genetiska tillvägagångssätt till psykiska störni...
             Balfors, Berit   KTH   ISSUE - integration av hållbarhetsstrategier i urbana miljöer
             Barth, Andreas   SU   Mot en effektiv övervakning av mikroplaster i Östersjön (irPLAST)
             Bastviken, David   LIU   Desinfektionsbiprodukter i dricksvatten - ny metodik för att avslöja för...
             Battini, Jean-Marc   KTH   Beaktande av jord-struktur interaktion i den dynamiska bedömningen av jä...
             Beach, Hugh   UU   Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate ...
             Becher, Paul   SLU   Beteendemanipulering med mikrobiella doftkemikalier: en grund för nya ti...
             Belák, Sándor   SLU   Nästa generationen av metoder för provpreparering, "high-throughput PCR"...
             Bellini, Catherine   UMU   Förbättring av granens rotsystem ökar möjligheterna för ett hållbart sko...
             Bengtsson, Jan   SLU   Effekter av ändrad markanvändning på jordbruksekosystemets multifunktion...
             Bengtsson, Per   LU   Kopplingar mellan växtlighet och markprocesser - konsekvenser för kolinl...
             Bengtsson, Per-Erik   LU   Karakterisering av sotpartiklars egenskaper för ökad kunskap om deras kl...
             Benskin, Jonathan   SU   Okända fluorerade organiska föreningar - Från antropogena utsläpp till a...
             Berg, Cecilia   UU   Icke-invasiva biomarkörer för reproduktionsstörning hos grodor
             Berg, Lotta   SLU   Djurskydd i moderna produktionssystem för fisk
             Berggren, Gustav   UU   Mot bioteknisk vätgasproduktion genom att kombinera kemi och biologi
             Berggren, Martin   LU   En empirisk grund för storskalig modellering av löst organiskt kol i mar...
             Berggren Kleja, Dan   SLU   Förbättrade riskbedömningar av hur klimatet påverkar utlakningen av gift...
             Bergh, Anna   SLU   Anordnande av "The 9th International Symposium on Veterinary rehabilitat...
             Bergh, Johan   LINNE   System för kontinuitetsskogsbruk: samband mellan skogsskötsel, virkeskva...
             Bergil, Calle      Naturvård för torpare - en guide till en rikare natur kring knutarna
             Berglund, Kerstin   SLU   CAOS
             Berglund, Lars   KTH   Termoplastiska cellulosakompositer från smältprocesser - nya materialkon...
             Bergman, Åke   SU   Kemikalier i miljön som inhibitorer av oxidativ fosforylering med potent...
             Bergman, Åke   SU   Bedömning av hormonstörade ämnen i blandningar med inriktning på sköldkö...
             Bergman, Åke   KI   Framtidens samhällsbehov och regulatoriska krav angående hormonstörande ...
             Bergman Lodin, Johanna   SLU   Förändrade genusrelationer i transformerade kassavavärdekedjor och konse...
             Bergquist, Bjarne   LTU   Offentlig upphandling och styrning av järnvägsunderhåll
             Bergquist, Daniel   SLU   Systemlandskap: en kritisk systemansats till urban hållbarhet (SysLa)
             Bergsten, Christer   SLU   Fortlöpande övervakning av djurskydd i stallar för mjölkproduktion med h...
             Bergström, Dan   SLU   Aspekter på hållbarhet av bio-ekonomianpassad gallring i unga bestånd
             Bergström, Lennart   SU   Hållbara isolermaterial baserade på trä och lera
             Berndtsson, Ronny   LU   Hållbar hantering av urbana översvämningar
             Bertholdsson, Nils-Ove   SLU   Coordinating Organic plant Breeding Activities for Diversity
             Bertilsson, Jan   SLU   Minskad metanproduktion från mjölkkor - dröm eller verklighet?
             Bertilsson, Stefan   UU   Kvävetillförsel till skiktade sjöar: betydelsen av heterotrof, mixotrof ...
             Bexell, Magdalena   LU   Förverkligandet av FN:s hållbara utvecklingsmål 2015-2030: vems ansvar?
             Bhattacharya, Prosun   KTH   6th International Congress, Arsenic in the Environment (As2016) Arsenic ...
             Biddulph, Robin   GU   Socialt Företagande i Skandinavien och Sydostasien
             Birgersson, Göran   SLU   Dofter för identifiering av värddjur hos barkborreattackerande styltflug...
             Bishop, Kevin   UU   Kvantifiering av vittringshastigheter för ett uthålligt skogsbruk
             Björk, Folke   KTH   Nordic Built: Evaluation and Renovation of Ice Halls and Swimming Halls ...
             Björk, Folke   KTH   Sustainable incremental renovation
             Björk, Robert   GU   Hur känsligt är kolet i arktiska permafrostjordar för upptining?
             Björk, Robert   GU   Inverkan av ett varmare klimat på den biologska mångfalden i Arktis
             Björklund, Karin   CTH   Uppbyggnad av ett ramverk för val av bästa möjliga teknik för dagvattenr...
             Björkman, Camilla   SLU   Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur
             Björkman, Christer   SLU   Kan val av skogsbruksmetod minska risken för insektsangrepp?
             Björkman, Christer   SLU   Kombinerade effekter av älgbetning och insektsskador på träds tillväxt
             Björkman, Christer   SLU   Minskade insektsskador på planterade gran- och tallplantor genom att utn...
             Björn, Erik   UMU   Hotar klimatförändringar fiskenäringen som ekosystemtjänst i Östersjön g...
             Björnsson, Björn Thrandur   GU   LEPTINREGLERING AV APTIT OCH ENERGIHOMEOSTASIS HOS SALMONIDER: MÅLRIKTAD...
             Blecken, Godecke-Tobias   LTU   ´Förbättra funktionen av gröna tak i krävande klimat genom imitation av ...
             Blecken, Godecke-Tobias   LTU   Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till utvecklade tekniklösning...
             Blenckner, Thorsten   SU   INSPIRE Integration Spatial processes into ecosystem models for sustaina...
             Blomberg, Anders   GU   SYNERGY: Användning av hög-kapacitets fenomik för att identifiera och sy...
             Blomqvist, Donald   GU   Förluster av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet - betydelsen av kl...
             Blomström, Anne-Lie   SLU   Förekomsten av små enkelsträngade DNA virus i friska och sjuka grisar
             Bodin Danielsson, Christina   KTH   Kontorets arkitektur betydelse för kontorsanställdas välfärd. Studerat u...
             Boersma, Katja   ORU   Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem: En l...
             Bohlin, Inka   SLU   Addera värde av icke-träbaserad skogsprodukt som del av ekosystemtjänste...
             Boholm, Åsa   GU   Svenska myndigheters riskkommunikation: en jämförande studie
             Bold, Tessa   SU   Elektrifiering av landsbygden: solenergins möjligheter och begränsningar...
             Boman, Christoffer   UMU   Hållbart utnyttjande av biomassa i utvecklingsländer i Afrika söder om S...
             Bommarco, Riccardo   SLU   Enhancing biodiversity-based ecosystem and services to crops through opt...
             Boonstra, Wiebren Johannes   SU   Praktiska kunskaper i svenskt kustfiske - Att synliggöra kulturellt kapi...
             Bordes, Romain   CTH   Textilier för en hållbar framtid: En reversibel På-Av färgningsprocess
             Boschma, Ron   LU   RC - Resilient Cities: RC - Resilient Cities: Industrial Network and Ins...
             Bradley, Karin   KTH   Att dela på ting och rum: om urban samkonsumtion
             Brandström Durling, Mikael   SLU   Studies of population and comparative genomics among the root rot fungi ...
             Brandt, Ingvar   UU   Monitorering av läkemedel i fisk med hjälp av pigmentet melanin
             Breidne, Magnus   IVA   Framtidens goda stad - ur hållbart, socialt och ekonomiskt perspektiv
             Brembeck, Helene   GU   FOCAS - Food, Convenience and Sustainability
             Bremer, Kåre   SU   Climate evolution, variability and sensitivity
             Broberg, Karin   LU   Genetisk modifiering av nervskada från metylkvicksilver
             Brodin, Tomas   UMU   Leva i läkemedel - ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer
             Brooks, Samantha   UU   Samband mellan psykiatriskt tillstånd, födointag, neuropatologi och gene...
             Brunström, Björn   UU   Per- och polyfluoroalkylföreningars effekter på ämnesomsättningen studer...
             Brännström, Åke   UMU   Framtidens precisionsskogsbruk: förbättrad skogsskötsel genom gallring o...
             Brännvall, Elisabet      Ökad massaproduktion från befintligt veduttag
             Bull, Jacob   UU   Förändrade djurkroppar: avelsstrategier som svar på miljömässiga, ekonom...
             Bulone, Vincent   KTH   Studier av cellväggens biosyntes hos patogena oomyceter med syfte att ga...
             Bulone, Vincent   KTH   MicroMBT III - Discovery and training of microbial biocatalysts for biom...
             Bundschuh, Mirco   SLU   Skyddar pesticidregistreringen i Sverige biota i vattendrag?
             Båge, Renée   SLU   Inducerad metabolisk obalans - ändrar det transkriptomprofilen hos oocyt...
             Båth, Birgitta   SLU   Gödslingsstrategier i ekologisk tomatodling
             Bälter, Katarina   KI   Matens betydelse för växthusgasutsläpp i Sverige
             Bölte, Sven   KI   Patogena processer och kostnadseffektiv evidensbaserad vård vid utveckli...
             Calles, Erik Olof   KAU   Synergi för vattenkraft och miljö - Lösningar för den akut hotade ålen
             Capell, René   SMHI   MIRACLE 2
             Carlborg, Örjan   UU   Studier av genetiken bakom effekterna av långvarig selektion
             Carlquist, Magnus   LU   Omvandling av lignin till finkemikalier genom biokatalytisk flerstegssyn...
             Carlsbecker, Annelie   UU   Molekylär kontroll av xylem-differentiering i gran, Picea abies med syft...
             Carney Almroth, Bethanie   GU   Ett hav av plast: Är plast partiklar toxiska för fiskar?
             Carson, Dean   UMU   Modellering demografiska förändringar och resursbehov på by i glesbygdso...
             Casini, Michele   SLU   INSPIRE Integration Spatlal processes into ecosystem models for sustaina...
             Cederberg, Christel   CTH   Integrerat mjölk och nötkött - effekter av lågintensiv ekologisk nötkrea...
             Cedervall, Tommy   LU   Nanoplast i vattenmiljöer
             Celander, Malin   GU   Uppskatta synergistiska effekter på fisk biomarkörer - Utvecklandet av a...
             Chapron, Guillaume   SLU   Omfattning och konsekvenser av förvaltningsmässig skyddsjakt på rovdjur
             Chen, Yun   CTH   Manipulering av xylos metabolism för tillverkning av flertal produkter
             Christakopoulos, Pavlos   LTU   Biokatalytisk avskiljning och omvandling av CO2 från stålindustrin till ...
             Clark, Eric   LU   URB@Exp - Towards new forms of urban governance and city development: le...
             Cleary, Michelle   SLU   Medborgarvetenskap och "från-gener-till-landskapet" metod i bekämpning ...
             Clough, Yann   LU   Enhancing biodiversity-based ecosystems services to crops through optimi...
             Conley, Daniel   LU   COCOA Nutrient cocktails in coastal zones of the Baltic Sea
             Corcoll Cornet, Natàlia   GU   HERBEVOL: Ogräsmedels påverkan på algers mikroevolution: konsekvenser fö...
             Coria, Jessica   GU   Optimala styrmedelskombinationer för föroreningar vars miljöeffekter int...
             Cornell, Ann   KTH   Högselektiva elektrokatalysatorer för anodisk oxidation
             Cornell, Sarah   SU   Systemiska kopplingar och samverkan av planetariska gränserna
             Corvellec, Hervé   LU   Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Att minska genomförand...
             Cousins, Ian   SU   Bestämning av olika exponeringsvägars betydelse för människors intag av ...
             Crouzier, Thomas   KTH   Utvinning, karakterisering och användning av mucin-biopolymerer för biom...
             Cvetkovic, Vladimir   KTH   Vattenresursplanering för urban-regional utveckling
             Dahl, Caroline   SLU   Ett stadslandskap bortom ismerna.
             Dahlgren, Thomas   GU   Deltagande i JPI Oceans Pilot Action ´Ekologiska aspekter av mineralexpl...
             Dahlin, Torleif   LU   Geoelektrisk kartläggning för förundersökning för underjordisk infrastru...
             Dahlin, Torleif   LU   Multidisciplinär karaktärisering och övervakning av insitu sanering av m...
             Dalahmeh, Sahar   SLU   Läkemedelsrester Förorening vid användning av avloppsvatten i jordbruket...
             Dalén, Love   NRM   Historisk genomik - kvantifiering av hur minskningar i populationsstorle...
             Dalin, Göran   SLU   HästSverige - Hästens välfärd säkrad via internet
             Damdimopoulou, Pauliina   KI   In vitro metoder för utvärdering av kemikaliers toxicitet på kvinnans fe...
             Daniel, Geoffrey   SLU   Koppartoleranta vednedbrytande svampar och deras potential för nedbrytni...
             Daniel, Geoffrey   SLU   Undersökning av Microvågs-Teknologi för Energieffektivisering av Mekanis...
             Daniel, Geoffrey   SLU   Synliggörande av den 3-dimensionella strukturen hos vedcellväggar (3D-Na...
             Dannewitz, Johan   SLU   Bevarande och uthålligt nyttjande av en hotad art: flodkräftan i Sverige
             Daram, Lisa   ARKUS   Serie kunskapsöversikter för arkitekter - etapp 3
             Daram, Lisa   ARKUS   Hus och människor II - en film om ny arkitektur i Hovsjö
             de Koning, Dirk Jan   SLU   Selektionsmarkörer för förbättrad välfärd hos svenska värphöns
             de Koning, Dirk Jan   SLU   Better bone quality in laying hens
             de la Motte, Hanna   SP   Ökad reaktivitet och applikationer för återvunnen bomullstextil genom el...
             Delin, Sofia   SLU   Kväve- och fosforutlakning efter spridning av stallgödsel på hösten infö...
             Destouni, Georgia   SU   Vattenförändringar i det regionala Östersjösystemet - på olika skalor oc...
             Diedrich, Lisa Babette   SLU   The travelling transect ? utveckling av en metod baserad på fältarbete f...
             Dimitriou, Ioannis   SLU   Bedömning av biomassa produktion och ekosystemtjänster av poppel odlinga...
             Divne, Christina   KTH   Molekylära mekanismer hos CDH-LPMO-systemet och relaterade oxidativa akt...
             Dixelius, Christina   SLU   Plasmodiophora brassicae - livscykel, associerade mikrober och växt-inte...
             Drobyshev, Igor   SLU   Sala-branden i ett långt tidsperspektiv: kvantifiering av risk för stora...
             Eckerberg, Katarina   UMU   Friskt vatten: Samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan p...
             Edlund, Lars-Erik   UMU   Att benämna och berätta platsen: Hur folkligt platsskapande kan stärka s...
             Edlund, Ulrica   KTH   Gårdagens jordbruksavfall blir till framtidens funktionella material
             Edlund, Ulrica   KTH   Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade material
             Edvardsson Björnberg, Karin   KTH   Fördröjningsmekanismer och bristande måluppfyllelse i svensk miljöpolitik
             Eggers, Sönke   SLU   Den bortglömda skogen - gallringsåtgärder för en hållbar skogsproduktion...
             Ehrlén, Johan   SU   Betydelsen av genetisk variation för artbevarande när klimat och markanv...
             Ek, Monica   KTH   Energisnåla cellulosabaserade isoleringsmaterial för gröna bygglösningar
             Eklöf, Anna   LIU   Ekologiska nätverk och deras betydelse för tillhandahållande av ekosyste...
             Eklöf, Johan   SU   Betydelsen av positiva interaktioner mellan bottenvegetation och rovfisk...
             Eklöv, Peter   UU   Klimateffekter på struktur och processer i akvatiska samhällen
             Ekman, Stina   SLU   Identifiering av unika proteinfragment i skelttsjukdomar hos gris och hä...
             Elf, Marie   HD   Utvärdering av kvaliteten av den fysiska vårdmiljön på strokeenheter och...
             Elmhagen, Bodil   SU   Viltsamhällets struktur och dynamik i tid och rum. Hur ser framtidens fö...
             Elofsson, Katarina   SLU   GO4BALTIC - Coherent policies and governance of the Baltic Sea Ecosystems
             Emanuelson, Ulf   SLU   Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar
             Emanuelson, Ulf   SLU   Antibiotika och antibiotikaresistens i ekologisk mjölkproduktion
             Emanuelson, Ulf   SLU   Riskfaktorer för "super-shedder" av E. coli O157:H7 (VTEC O157) hos nötk...
             Emborg, Mats   LTU   Reologi hos fina partiklar och packning hos grova partiklar som en bas f...
             Enander, Ann   FÖRSV SK   Svedda Samhällen: Mening, Minnen och Moralisering efter Skogsbranden
             Engström, Karin   LU   Identifiering av nya epigenetiska biomarkörer kopplade till exponering o...
             Engwall, Magnus   ORU   EPHEMARE - ECOTOXICICOLOGICAL EFFECTS OF MICROPLASTICS IN MARINE ECOSYSTEMS
             Eninger, Lilianne   SU   Att stödja social och känslomässig kompetens hos förskolebarn: En studie...
             Ericson Jogsten, Ingrid   ORU   Internationellt nätverk inom miljöforensik, möte 2016
             Ericsson, Lars Olof   CTH   Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid underjordsanläggningar ...
             Eriksson, Helena   SVA   Rödsjuka hos värphöns - epidemiologi, patogenes och immunitet
             Eriksson, Helena   SVA   Erysipelas - an emerging disease in animal friendly production systems f...
             Eriksson, Louise   UMU   Sociala perspektiv på skogliga risker - Hantering av gamla och nya riske...
             Eriksson, Per Erik   LTU   Balans mellan kortsiktigt resursutnyttjande och långsiktigt utforskande ...
             Eriksson, Per Erik   LTU   Offentliga upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i infrastruktur...
             Eriksson, Per Filip Billy   LU   LUCID - Lund University Centre of Excellence for integration of social a...
             Eriksson, Susanne   SLU   Gamla tjurar möter ny teknik - vad kan vi lära oss av tidigare avelsurval?
             Ernstson, Henrik   KTH   Sociala rörelser i urbana ekosystem: jämförande studier av civilsamhälle...
             Espling, Margareta   GU   Att säkra rättigheter till land i sub-Sahara Afrika: en granskning av ny...
             Esseen, Per-Anders   UMU   Modeller för att förbättra produktion och ekosystemfunktion hos hänglava...
             Etana, Ararso   SLU   Inverkan av jordbearbetning på fördelning och ackumulering av kol och fo...
             Evander, Magnus   UMU   Myggburna zoonoser i djur och människor - MOBOZO
             Ezcurra, Ines   KTH   Identifiering av kitin hos ryggradsdjur - betydelse för fiskars och grod...
             Fall, Tove   UU   Hjärtkärlsjukdom och diabetes hos sällskapsdjur och deras ägare
             Farooqi, Aijaz   UMU   MPRESS STUDIE: Mental och fysisk hälsa. Hjärnfunktion, skolfunktion, för...
             Felten, Judith   SLU   Cellväggs modifiering under utveckling av ektomykorrhiza symbiosen
             Felton, Adam   SLU   Hur ska en blandskog blandas för att gynna biodiversitet och rekreations...
             Ferraz, Natalia   UU   Utveckling av trädbaserade nanocellulosamaterial för biomedicinska tillä...
             Figueroa, Rosa Isabel   LU   Innovativa genetiska metoder för att förutse och kontrollera utbredninge...
             Finlay, Roger   SLU   Biologiska interaktioner mellan vittring och nedbrytningsprocesser i bor...
             Finnveden, Göran   KTH   Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande
             Flach, Carl-Fredrik   GU   Antibiotikaresistena bakterier i avlopp och spridning till miljön
             Fossum, Caroline   SLU   Riktad immunmodulering för bättre grisvaccin
             Foultier, Christophe   LIU   Urbant medborgarskap mellan delaktighet och säkerhet, En studie av de mu...
             Fredriksson, Maria   LU   Scanningkurvor i höga fuktområdet för användning i fukttransportmodeller
             Fredriksson, Peter   SU   Effekten av miljöpolitik på företag och hälsa
             Frichot, Helene   KTH   Arkitektur och feminismer: ekologier, ekonomier, teknologier
             Frühwald Hansson, Eva   LU   Livslängdberäkning av trä utomhus ovan mark
             Funk, Christiane   UMU   ALGODLING FÖR RENING AV UTSLÄPP OCH FRAMSTÄLLNING AV BIOBASERADE PRODUKTER
             Funk, Christiane   UMU   Biomassproduktion av svenska alger och cyanobakterier för integrerad vat...
             Futter, Martyn   SLU   Kvantifiering av osäkerheter i framtida prognoser av svenskt ytvattnets ...
             Fåk, Frida   LU   Utveckling av nya livsmedelskoncept baserade på biprodukter från maltnin...
             Förlin, Lars   GU   Länka kemiska föroreningar till hälsostatus hos kustfisk.
             Gabrielsson, Sara   LU   Vatten för liv och värdighet- En studie om hållbarhet och skalbarhet ino...
             Galanti, Maria Rosaria   KI   Betydelsen av skolans lärandemiljö för utveckling av psykisk ohälsa i to...
             Galbe, Mats   LU   Hydrotropisk fraktionering av trä för utvinning av polymera beståndsdela...
             Gao, Feng   LIU   Ny användning av naturresurser: Vismut för högeffektiva och billiga pero...
             Gardner, Toby   SEI   Vägar att lösa kompromisser mellan bevarande och utveckling i brasilians...
             Gavier-Widén, Dolores   SVA   Emergence of highly pathogenic CAliciviruses in LEporidae through specie...
             Gebresenbet, Girma   SLU   SusOrganic
             Geladi, Paul   SLU   Kostnadseffektiv skräddarsydd utvinning av värdefulla kemikalier från lå...
             Gerber, Lorenz   SLU   Hur uppstår Lignin-Kolhydrat-Komplex under vedbildningsprocessen?
             Gerdner, Arne   HHJ   Tonårsutveckling - Ett prospektivt longitudinellt forskningsprogram om u...
             Giesler, Reiner   UMU   Det osynliga kolet- en tidig indikation på ekosystem förändring!
             Gilek, Michael   SH   BaltSpace 1 - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space
             Gipperth, Lena   GU   Icke-försämringskrav, kompensationsåtgärder och restaurering av marina h...
             Godar, Javier   SEI   Nya rumsligt explicita angreppssätt för att förstå social-ekologiska sys...
             Godhe, Anna   GU   Genetiska markörer som indikerar antropogent inducerad stress: studier a...
             Goedkoop, Willem   SLU   IMPROVE: Mot ett förbättrat system för ekologisk riskbedömning av pestic...
             Gong, Lebing   UU   Ny Skala-extrapolering metod att extrapolera vattenföring för skattning ...
             Gordon, Line   SU   Bortom myterna om skog och regn: hur geografi och skogens struktur påver...
             Gosens, Jorrit   CTH   Mot en snabbare spridning av förnybar energi: ekonometriska modeller av ...
             Grabherr, Manfred   UU   Observering och övervakning av samhällen av mikroorganismer genom ...
             Graham, Marnie   SU   Lokalsamhällesbaserad turism och postkolonial försoning- vardagserfarenh...
             Grahn, Maria   CTH   Kostnadseffektiva val av marina drivmedel givet hårda koldioxidminskning...
             Grahn, Patrik   SLU   Hur ska demensvänliga utomhusområden i städer utformas ?
             Granbom, Marianne   LU   Kan en flytt möjliggöra kvarboende för äldre? En studie om hur bostadsan...
             Granström, Anders   SLU   Bränslestruktur och brandbeteende i olika skala inom branden i Västmanla...
             Grelle, Achim   SLU   Odlingens betydelse för växthusgasflöden från organogen jordbruksmark: B...
             Grelle, Achim   SLU   Skogsbrandens betydelse för den svenska skogens kol- och energibalans
             Gren, Ing-Marie   SLU   RESIPATH Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens
             Grenville-Briggs (married name Didymus), Laura   SLU   Effektorer proteinen från hyfbildande växtpatogener som verktyg för håll...
             Grenville-Briggs (married name Didymus), Laura   SLU   Internationell Algsvampar molekylärgenetik forskningssamarbete nätverk k...
             Grillner, Katja   KTH   Effekter av arkitektur: Att tänka om arkitekturens sociala dimension
             Grip, Niklas   LTU   Ny matematik och mjukvaruutveckling för förbättrade, enklare och mer lät...
             Gromark, Sten   CTH   Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade Former för Boende, Åldrande ...
             Gromark, Sten   CTH   Hållbar bostadskvalitet som prioritet i strategier för livskvalitet: Sit...
             Gros, Meritxell   SLU   Svartvatten behandling och återanvändning som gödselmedel inom jordbruke...
             Gröndahl, Fredrik   KTH   Makrolger för ett biobaserad samhälle ? odling, bioraffinering och energ...
             Gudmundsson, Anders   LU   Exponering i inomhusmiljöer av halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) och m...
             Gundale, Michael   SLU   Bidrar kvävedepositionen till ökad kolinlagring i skogsmark?
             Gunnarsson, Stefan   SLU   Ending tail docking and tail biting in the EU - Hazard characterization ...
             Guss, Bengt   SLU   Studier av virulensfaktorer hos Streptococcus equi och Streptococcus zoo...
             Gustafsson, Bo   SU   COCOA Nutrient cocktails in coastal zones of the Baltic Sea
             Gustafsson, Bo   SU   Baltic APP 2
             Gustafsson, Martin   KTH   Mikrobiell omvandling av fett från matavfall till förnyelsebara biokemik...
             Gustafsson, Örjan   SU   Emissioner och optiska egenskaper av Black Carbon (BC, sot) aerosoler fr...
             Gustavsson, Larisa   SLU   Förståelse av resistens mot fruktträdskräfta i äpple: genuttryck hos gen...
             Gårdmark, Anna   SLU   Att upptäcka och förstå klimatförändringar i marina födovävar från överv...
             Gårdmark, Anna   SLU   GOHERR
             Gärdenäs, Annemieke   SLU   Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid naturbe...
             Haandrikman, Karen   SU   ResSegr - Residential segregation in five European countries
             Haandrikman, Karen   SU   Möjligheter och hinder: att identifiera dolda resurser och kompetenser h...
             Hajdu, Flora   NoAf   Storskaliga jordbruksinvesteringar i Afrika - effekter på människors til...
             Hajdu, Flora   SLU   Kan en basinkomst skapa långsiktigt hållbar försörjning på landsbygden i...
             Hakkarainen, Minna   KTH   Uppgradering av plastavfall till mervärdesprodukter
             Hallin, Sara   SLU   Samband mellan riktade vegetationsförändringar orsakade av klimatets upp...
             Hallin, Sara   SLU   Det lustgasreducerande mikroorganismsamhället: en lustgassänka i åkermark
             Hallin, Sara   SLU   Gynna ekosystemtjänster genom ökad biologisk mångfald för att öka biomas...
             Hallquist, Mattias   GU   Atmosfärisk oxidation av stress-inducerade emissioner från växtlighet - ...
             Hallquist, Åsa   IVL   Hur påverkas emissionerna och egenskaperna av nanopartiklar från förbrän...
             Hambäck, Peter   SU   Managing ecosystem services for fruit production in different European c...
             Hammarström, Anne   UU   Psykisk hälsa från unga år och framåt. En ekologisk livsloppsanalys av f...
             Hansen, Christine   GU   Att leva med elden: klimatförändringar, brandkatastrofer och befolknings...
             Hansson, Anders   LIU   En studie om hållbar utveckling: fallet geoengineering
             Hansson, Hans-Christen   SU   Luftföroreningars inverkan på vårt klimat
             Hansson, Julia   IVL   Beaktande av gräsmarker med hög biologisk mångfald i hållbarhetscertifie...
             Hartmann, Elke   SLU   Dominans och ledarskap: användbara teorier i interaktionen människor-häst?
             Hashemi, Hossein   LU   Utveckling av metoder för förbättrad grundvattenhantering med hjälp av s...
             Hassellöv, Martin   GU   NanoSphere: Center för interaktions- och riskstudier i Nano-Bio-Geo-Soci...
             Hassellöv, Martin   GU   Mikroplast i havet: Källor, transportvägar, omvandling och indikator-arter
             Hassellöv, Martin   GU   BASEMAN II - Defining the baselines and standards for microplastics anal...
             Hasselquist, Niles   SLU   Att balansera produktion och ekosystemtjänster från degraderade tropiska...
             Hatti-Kaul, Rajni   LU   Farm2Furan: Furaner av jordbruksöverskott
             Haubro Andersen, Pia   SLU   Automatiserad avläsning av hästens ansiktsmimik vid smärta.
             Havenhand, Jonathan   GU   Hur långt kan Japansk jätteostron sprida sig? En kartläggning av vidare ...
             Hedberg, Charlotta   UMU   Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på lan...
             Hedblom, Marcus   SLU   Naturliga ljud och reduktion av mänsklig stress i städer
             Hedeland, Mikael   SVA   Animal botulism: innovative tools for diagnosis, prevention, control and...
             Hedenqvist, Mikael   KTH   Ultraisolerande och flamskyddsfria skum baserade på vetegluten
             Hedenås, Henrik   SLU   Förekomst av lavrika skogar i norra Sverige: Ett verktyg för landskapspl...
             Hedesström, Ted Martin   GU   Metoder för att främja integrering av miljöaspekter i pensionssparande o...
             Hedhammar, My   KTH   Bioaktivt silkesmaterial - en ny strategi för behandling av infekterade sår
             Hedlund, Jonas   LTU   Zeolitmembran för effektiv rening av biogas
             Hedlund, Katarina   LU   Sustainable provisioning of multiple ecosystem services in agricultural ...
             Hedström, Annelie   LTU   Renovering av åldrande avloppsledningsnät - Förbättrar miljö och hälsa e...
             Hedström, Annelie   LTU   Yteffektiv dagvattenrening - Var? När? Hur?
             Hedwall, Per-Ola   SLU   Från kolkälla till kolsänka? - hur påverkar ökad biomassaproduktion ungs...
             Hellberg, Sofie   GU   Social hållbarhet, vatteninfrastruktur och skapandet av en sydafrikansk ...
             Hellman, Anders   CTH   Säker vattenkvalitet genom användandet av självrenande membran
             Hermansson, Malte   GU   Bakteriell mikrodiversitet och cellulär aktivitet som instrument för opt...
             Hernandez, Carlos   SLU   Utfodringsrutinen av råmjölk och dess inverkan på kalvens tillväxt, häls...
             Herrmann, Inga   LTU   Små flexibla avloppslösningar: anpassning till en föränderlig värld
             Hiron, Matthew   SLU   Hur viktiga är fåglar i jordbruksmark som ekosystemtjänsteleverantörer?
             Hjerpe, Mattias   LIU   Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hå...
             Hjältén, Joakim   SLU   En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som ett verktyg att bevara biolo...
             Hjältén, Joakim   SLU   Liv efter döden för GM träd? Hur reagerar saproxyler (vedlevande arter) ...
             Holmberg, John   CTH   Välbefinnande i hållbara städer: Att utforska vägar mot en koldioxidsnål...
             Holmberg, Sture   KTH   Low temperature heating and high temperature cooling in refurbishment an...
             Holmberg, Sture   KTH   Samordnad insats mot luftburen infektionsspridning i operationsrum
             Holmberg Persson, Kent   LU   Modelleringsverktyg för konceptuell konstruktion
             Holmgren, Noél   HIS   Mot ett hållbart fiske genom ekosystem-baserad förvaltning
             Holmgren, Sara   SLU   Att ställa om: värderingar och skogliga intressekonflikter i omställning...
             Holmstrand, Henry   SU   Icke-invasiv karaktärisering av förorenande klorerade lösningsmedel i jo...
             Holst, Thomas   LU   Hur påverkas emissionerna av flyktiga organiska ämnen och bildandet av s...
             Holtenius, Kjell   SLU   Mjölk på gräs och biprodukter
             Holtenius, Kjell   SLU   Mer grovfoder till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljön!
             Howells, Mark   KTH   Integrerad resurs bedömningen av den Niger avrinningsområde: en varieran...
             Huang, Yafei   UU   Strukturella- och funktionella studier av målprotein för ny antibiotika:...
             Hudson, Christine   UMU   Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 somEurop...
             Hudson, Elton   KTH   Studie av proteinekonomin i fotosyntetiska cyanobakterier
             Hudson, Elton   KTH   Användning av Cupriavidus necator för mikrobiell omvandling av biologisk...
             Huhtanen, Pekka   SLU   En ny modell för evaluering av proteinvärdet i foder till idisslare geno...
             Huhtanen, Pekka   SLU   Havre för hålbar mjölkproduction
             Hultman, Johan   LU   Hållbarhet genom marknader? Kustsamhällen och platsbundna ekonomier
             Humblot, Patrice   SLU   Design av nva verktyg för diagnos och behandling av livmoderstörningar h...
             Humborg, Christoph   SU   BLUEPRINT Biological lenses using gene prints
             Humphreys, Aelys   SU   Hot mot den biologiska mångfalden: nya makroevolutionära metoder för att...
             Huser, Brian   SLU   Begränsad återhämtning av kalkade sjöar orsakad av förhöjda metallhalter...
             Huss, Magnus   SLU   Prediktion av fisksamhällens respons på klimatförändringar: från individ...
             Hylander, Kristoffer   SU   Klimatanpassning för både nordliga och sydliga arter
             Hylander, Samuel   LINNE   Produktion och omvandling av viktiga pigment och vitaminer i havets ekos...
             Håkansson, Cecilia   KTH   Delade eller individuella värden för ekosystemtjänster?
             Håkansson, Maria   KTH   Kris i planeringen/planering i kris - ett nordiskt perspektiv 7e nordisk...
             Härd, Torleif   SLU   Biokemin hos miljövänliga funktionella material bestående av proteinnano...
             Höglund, Jacob   UU   Hotet från den nyss upptäckta chytridsvampen för svenska grodpopulatione...
             Höglund, Johan   SLU   Kontroll av spolmask hos värphöns och åtgärder mot anthelmintikaresistens
             Höglund, Johan   SLU   PrOPara
             Högselius, Per   KTH   Långsiktig hållbarhet och kortsiktig säkerhet: parallella aktiviteter oc...
             Ignatieva, Maria   SLU   Gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen. Hur ska gräsmattor i S...
             Ignell, Rickard   SLU   Från blomma till blod - initiering av värdsöksbeteendet hos myggor
             Infantes Oanes, Eduardo   GU   Mot en vetenskapligt baserad kustförvaltning: Att förutsäga kritiska trö...
             Irebo, Tania   swe kimab   Laserspektroskopi och automatisk bildanalys som ett verktyg för snabb so...
             Isaksson, Caroline   LU   Urban miljöstress och dess konsekvenser för fåglars hälsa och överlevnad
             Isaksson, Per   UU   Formning av trä: Ingenjörsverktyg för design av morgondagens träfiberbas...
             Islar Lemberg Pedersen, Mine   LU   Flytande gemenskap: En studie om hållbarheten i gemensamhetsägd vattenkr...
             Ituarte-Lima, Claudia   SU   Effektiva och rättvisa regelverk för att finansiera och säkerställa biol...
             Jannasch, Patric   LU   Alkaliska membran för uthållig bränslecellsteknologi
             Jansson, Märit   SLU   Barnvänliga stadslandskap: betydelsen av gröna miljöer och deras förvalt...
             Jansson, Stefan   UMU   Hur vet träden att det är höst?
             Jansson, Stina   UMU   Integrerad omvandling av skogsrester till metan och karboniserade biobas...
             Jaramillo, Fernando   SU   Lägga grönt till blått: En integrerad uppdatering av globala och regiona...
             Jass, Jana   ORU   Uppkomst och fortsatt förekomst av resistens mot 3:e generationens cefal...
             Jedvert, Kerstin   swe ivf   Hållbar produktion av förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara nonwovens...
             Jensen, Dan Funck   SLU   Biologisk bekämpning av växtpatogena nematoder i ekologisk växtodling me...
             Jensen, Erik Steen   SLU   Integration av förnybar energiproduktion med strategisk hantering av väx...
             Jensen, Erik Steen   SLU   Kan reducerad jordbearbetning minska kväveförlusterna och öka markens ko...
             Jensen, Erik Steen   SLU   Stimulering av samodling i svenskt ekologiskt jordbruk via deltagardrive...
             Jensen, Erik Steen   SLU   Climate-CAFE
             Jensen, Per   LIU   Beteendegenomik för fruktan, stress och domesticering hos höns
             Jeppsson, Ulf   LU   Hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten
             Jerneck, Anne   LU   Markhunger i Afrika: Analys av drivkrafter och konsekvenser i flera dime...
             Johannesson, Kerstin   GU   Adaptation to changing marine environments (ACME) - an integrated resear...
             Johannesson, Kerstin   GU   BAMBI Baltic Sea marine biodiversity - addressing the potential of ada...
             Johanson, Gunnar   KI   Toxikokinetisk modellering av inre dos i zebrafiskembryon (Danio rerio)
             Johansson, Dennis   LU   Byggnadstillstånd och invånares hälsa och upplevelse med hjälp av förstö...
             Johansson, Erik   LU   Klimatanpassad urban design i södra Sverige - ett nytt planeringsverktyg
             Johansson, Erik   UU   Effektiv och flexibel lågkostnads byggnadsintegrerad hybrid solcell/solf...
             Johansson, Jacob   LU   Pollinatörer och den säsongsmässiga fördelningen av blomresurser
             Johansson, Maria   SU   Effekter av kolinlagringsprojekt i Afrikanska betesskogar och naturbetes...
             Johansson, Maria   LU   IAPS 24: Den 24:e internationella konferensen om människa-miljö studier.
             Johansson, Marie   SP   Höga byggnader i trä - konceptstudier
             Johansson, Roine   MIUN   Organisation av frivilliga vid krishantering
             Johansson, Sanne   LU   Fysiologiska aspekter av rötsvampars aktivitet relevant för förståelsen ...
             Johansson, Therese   SLU   Korttidseffekter av intensiv skogsgödsling på biologisk mångfald: Leder ...
             Johnsson, Jörgen   GU   SalmoInvade, Causes and consequences of invasion of aquatic ecosystems b...
             Johnsson, Jörgen   GU   Beteenderesponser på rekreationsfiske - mekanismer och implikationer för...
             Jonsson, Anna   LIU   Global textilhandel och lokal påverkan på vatten- och livsförhållanden: ...
             Jonsson, Micael   UMU   Mot en ökad förståelse av skogliga ekosystemtjänster
             Jonsson, Per   GU   Biodiversity changes - causes, consequences and management implications ...
             Jonsson, Per   GU   Integrering av ålgräsets ekologiska och ekonomiska värden för en uthålli...
             Joosse, Sofie   SLU   Fisk i staden. Möjligheter för lokalt baserade livsmedelssystem för fisk.
             Joyce, Alyssa   GU   Marin försurning: konsekvenser för befruktningsframgång och larvöverlevn...
             Joyce, Alyssa   GU   Naturlig bekämpning av patogena mikroorganismer inom vattenbruksproduktion
             Joyce, Alyssa   GU   Neuroendokrin kontroll av könsdifferentiering och mognad av könsceller h...
             Jämtgård, Sandra   SLU   In situ studier av kvävedynamik i rhizosfären
             Järhult, Josef   UU   Neuraminidashämmare i miljön och resistensutveckling hos influensa A vir...
             Jönsson, Anna Maria   LU   Effekter av klimatförändring på trädens försvar mot angrepp av skadeinse...
             Jönsson, Christina   swe ivf   Subsitution i praktiken av prioriterade flourkemikalier för att eliminer...
             Jönsson, Erik   LU   Djuret satt på undantag: En undersökning av in vitro-köttets politiska e...
             Jönsson, Mari   SLU   Naturvårdsnyttan med hänsynsytor - från mönster till processer
             Jörgensen, Dolly   LTU   Återkomsten av inhemsk nordic fauna
             Kadefors, Anna   CTH   Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande
             Kadefors, Anna   CTH   Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande. Ansökan om...
             Kain, Jaan-Henrik   CTH   Kompakta städer? - Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier ...
             Kalantari, Zahra   SU   Planeringsverktyg för åtgärder mot vattenrelaterade skador på väginfrast...
             Kalmykova, Yuliya   CTH   MEI metoden - En kombination av materialflödesanalys och livscykelanalys...
             Kalmykova, Yuliya   CTH   dMFA - Analysverktyg som stöd för faktor 10 på urban distriktsnivå
             Kann, Nina   CTH   Katalytiska metoder för förädling utav molekyler ifrån biomassa
             Kardol, Paul   SLU   Effekter av globala förandringar på interaktioner och kvävecykling i sko...
             Karlfeldt Fedje, Karin   CTH   Behandling av marina sediment förorenade med tenn: nedbrytning, återvinn...
             Karlsson, Björn   HIG   Demonstration och utveckling av Airglass fönster i full skala
             Karlsson, Björn   MDH   Optimering av reversibla termiskt soldrivna värmepumpar
             Karlsson, Björn   MDH   Vägen mot aktiva byggnader som komponent i framtidens energisystem; hur ...
             Karlsson, Ida   SLU   Protozoer för att öka sjukdomshämningen i jord
             Karlsson, Jan   UMU   Övervakning och förvaltning av Arktiska sjöar i ett föränderligt klimat
             Karlsson, Jens   SLU   Intressegruppers och allmänhetens uppfattning av förvaltningsåtgärder fö...
             Karlsson, Magnus   SLU   Populationsgenomik hos svampen Clonostachys rosea för bättre biologisk b...
             Karlsson, MariAnne   CTH   Att överbrygga klyftor: Barn och planerare som medskapare av stadens rum
             Karlsson, Maths   CTH   Ny förståelse och utveckling av nya röda fosforer för halvledarbelysning
             Karlsson, Miriam Frida   SLU   Ökad säkerhet för fruktproducerande bönder i Västafrika baserad på en ök...
             Karlsson, Sigbritt   KTH   Kvalitativ karakterisering av partikelemissioner från nanomaterial
             Karoumi, Raid   KTH   Utökad livslängd av befintliga järnvägsbroar - ökade laster och tåghasti...
             Karrbom Gustavsson, Tina   KTH   Upphandling för hållbart stadsbyggande
             Karstunen, Minna   CTH   Geotermiska grundläggningar i lösa leror
             Kasimir Klemedtsson, Åsa   GU   Dränerade torvmarker, framtagande av specifika emissionsfaktorer för beg...
             Keeling, Linda   SLU   Excellenscenter för husdjurens djurskyddsforskning
             Keeling, Linda   SLU   Användning av data insamlade genom den offentliga djurskyddskontrollen i...
             Keeling, Linda   SLU   Välfärd hos hund och katt: Utveckling av metoder för att identifiera rel...
             Keeling, Linda   SLU   Indikatorer för positiv välfärd hos mjölkkor: putsbeteende och användand...
             Keskitalo, Carina   SLU   Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation: att leva och verka p...
             Keskitalo, Carina   UMU   Representation av urbefolkning i turism. Fallstudier från rennäringsområ...
             Kings, Lisa   SH   Urbana rättviserörelser: Ungdomsaktivism och civilsamhälle i dialog
             Kippler, Maria   KI   Kadmiumexponering och dess inverkan på hormoner som är betydelsefulla fö...
             Kirchmann, Holger   SLU   Betydelsen av jordbruksmark rik på organiskt material för P utlakning
             Kirchmann, Holger   SLU   Framtida växtproduktion bygger på nya sätt att odla våra jordar
             Kirchner, Nina   SU   Frusna landskap i förvandling: förbättrade förutsägelser av inlandsisars...
             Klein, Richard   SEI   Transnationell klimatpolitisk styrning: Betydelsen av nya aktörer för en...
             Koca, Deniz   LU   En tvärvetenskaplig forskarskola för främjande av omställning till en bi...
             Kollberg, Ida   SLU   Variation i växtkvalité och insektsreglering - integrering av växtresist...
             Kolstrup, Christina   SLU   Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland bland den Samiska urbefolkningen m...
             Kristensen Gluch, Pernilla   CTH   Innovativa besluts- och affärsmodeller för energieffektiv renovering av ...
             Kristensen Gluch, Pernilla   CTH   Professionalisering och institutionell omställningsförmåga för hållbart ...
             Kristensson, Adam   LU   Partiklar från sjöfart och hälsopåverkan på den svenska befolkningen
             Kritzberg, Emma   LU   Att förstå orsaker bakom starkt ökande järnkoncentrationer som en föruts...
             Kubai, Anne   UU   Konflikter och framsteg i Kenya: ett land fångat mellan otrygghet och so...
             Kuchler, Magdalena   UU   Sprickor i EU:s energiframtid: i korsningen mellan säkerhet, övergång oc...
             Kuktaite, Ramune   SLU   Utveckling av innovativa bio-baserade kompositer av unik potatisstärkels...
             Kultima, Kim   UU   Ett nytt verktyg för riskbedömning av miljöfrämmande ämnens toxicitet oc...
             Kumpiene, Jurate   LTU   Hållbar hantering av arsenikförorenade material
             Kärrmann, Anna   ORU   Bedömning av effekter av plast i marina ekosystem
             Kätterer, Thomas   SLU   Biokol i Kenya - kvalitet, markbördighet och växtproduktion
             Köhler, Helena   LIU   Stora tekniska system i hushåll - att synliggöra och förstå konsumtion a...
             Köhnke, Tobias   swe ivf   Nya hållbara lösningsmedelssystem för tillverkning av textilfiber från s...
             Körnich, Heiner   SMHI   Flerskalig modellering av urban väder på exemplet Stockholm
             Lade, Steven   SU   Samspelet mellan de utvidgade planetära gränsvärdena
             Lagercrantz, Ulf   UU   En ny roll för "små-RNA" i patogenresistens hos skogsträd
             Laikre, Linda   SU   Indikatorer för genetisk biodiversitet - angreppssätt och metoder för öv...
             Laikre, Linda   SU   BAMBI Baltic Sea marine biodiversity - addressing the potential of ada...
             Landberg, Rikard   SLU   Rågbaserade fullkornsprodukter för vikt och fettreduktion- RyeWeight stu...
             Langer, Sarka   IVL   Människor i den byggda miljön, inomhusluftskemi och ventilationsstrategier
             Lantto, Patrik   UMU   Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi - 1942 til...
             Larsen, Rasmus   SEI   Institutionella innovationer för ansvarsfördelning i den filippinska olj...
             Larsson, Anette   CTH   Skummade material för förpackningar och absorbenter baserade på skogsbip...
             Larsson, Ann   GU   Utveckling av ett uthålligt fiske med agnade passiva redskap: utforskand...
             Larsson, Gen   KTH   Introduktion av högvärdesprodukter i bioraffinaderier
             Larsson, Gen   KTH   Bioetanol, bioeten och biopolyeten
             Larsson, Joakim   GU   INTERACT - interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av ant...
             Larsson, Joakim   GU   Betydelsen av antibiotika i miljön för uppkomst,selektion och spridning ...
             Larsson, Jörgen   CTH   Tidsanvändning och hållbarhet. Kan nya tidsanvändningsmönster vara en ny...
             Larsson, Mattias   SLU   Hållbar tillgång på ekologiskt klöverfrö - en ödesfråga för det ekologis...
             Larsson, Oskar   LU   Klimatförändringarnas påverkan på dimensionering av byggnader och infras...
             Larsson, Stefan   KTH   Utveckling av metodik och verktyg för snabbare och mer rationell utvärde...
             Larsson, Sylvia   SLU   Höghastighetstorkning av skogsindustriellt slam i vakuum
             Lascoux, Martin   UU   Avelsträdens genetiska ursprung som bas för prediktion av respons på kli...
             Laudon, Hjalmar   SLU   Unikt modell- och beslutsstödssystem för vattenkvalitet i det brukade sk...
             Laudon, Hjalmar   SLU   Förbättrat vattenkvalitetsskydd i skogsbruket genom hydrologiskt anpassa...
             Lawrence, Rebecca   SU   Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften ...
             Lawrence, Rebecca   SU   Urfolksrättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i...
             Leijon, Mikael   SVA   Development of diagnostic tools and vaccines
             Leion, Henrik   CTH   Omvandling av biobränsle med metaloxider
             Lendel, Christofer   KTH   Nya nanomaterial från växtproteiner
             Leong, Su-lin   SLU   Tillväxtstrategier hos xerofila mögelsvampar som förstör livsmedel och f...
             Leonhardt, Günther   LTU   Förbättrad modellering av grön infrastruktur i gröna avrinningsområden -...
             Leonhardt, Günther   LTU   Bedömning och modellering av grön infrastruktur för urbana avrinningsomr...
             Lewan, Elisabet   SLU   Prediktion av kväveutlakning från jordbruksmark i ett förändrat klimat. ...
             Lewan, Elisabet   SLU   Medverkan i JPI FACCE Knowledge Hub MACSUR2 från Juli 2015 t.o.m Juni 20...
             Levin, Lena   VTI   UTVECKLING AV METOD FÖR SOCIALA KONSEKVENSBEDÖMNINGAR FÖR SVENSK TRANSPO...
             Levinsson, Anna   SLU   Trädetablering i framtida urbana klimat - bestämning av kritiska värden ...
             Lidskog, Rolf   ORU   skogsbranden i Västmanland: riskhantering, legitimitet och socialt lärande
             Lidström, Susanna   KTH   Att förstå en havsmiljö i förändring: berättelser om havet från 1950 til...
             Liljelind, Ingrid   UMU   Varför blir vissa personer sjuka av inomhusmiljön och andra inte? Ett pr...
             Limburg, Karin E   SLU   Att förlora reda på tiden: tvivelaktiga åldersbestämning av Östersjötors...
             Lind, Lars   UU   STUDIE AV MILJÖGIFTERS VERKNINGSMEKANISMER HOS MÄNNISKA MED HJÄLP AV "-O...
             Lind, Monica   UU   Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?
             Lindahl, Björn   SLU   IMPRESS - Mikroorganismer och modeller av kollagring i skogsmark
             Lindahl, Björn   SLU   Prediktiv modellering av kolomsättning i brukad skogsmark baserad på met...
             Lindahl, Göran   CTH   Utveckling av dynamisk beställarkompetens i stora offentliga beställaror...
             Lindahl, Therese   KVA   En experimentell ansats för att analysera hur plötsliga och potentiellt ...
             Lindberg, Ann   SVA   Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar...
             Lindberg, Fredrik   GU   CLIMPLAN - ett enkelt och effektivt klimatplaneringsverktyg med fokus p...
             Lindberg, Jan Erik   SLU   Inverkan av tidig kolonisering av tarmflora på födosöksbeteende hos gris...
             Lindbergh, Göran   KTH   Ligninbaserade kolfibrer för nya koncept av litium-jonbatterier och natr...
             Lindell, Ilda   SU   Urbana upplopp: en komparativ studie av Stockholm och London
             Lindén, Sara   GU   Hur kan vi förbättra grisens mukosala försvar mot gastrointestinala infe...
             Lindén, Sara   GU   Försvarsmekanismer mot infektion i grisens mag-tarmkanal
             Linder Nording, Malin   UMU   Nya metoder för att förstå och behandla luftföroreningars påverkan på lu...
             Lindgren, Gabriella   SLU   Identifiering av gener som reglerar rörelsemönster med hästen som modell...
             Lindh, Christian   LU   Är tidig exponering för pesticider skadligt för barns hälsa?
             Lindh, Christian   LU   Vaccinationsskydd och immunologiskt betingad sjukdom hos sexåringar rela...
             Lindmark, Daniel   UMU   Samiska röster och ångerfulla kyrkor - Historiebruk i försoningsprocesse...
             Lindroos, Ola   SLU   Reducering av markskador i skogsbruket genom avancerad och sensorbaserad...
             Lindroth, Anders   LU   Effekten av skogskötsel på klimatsystemet med hänsyn tagen till alla väx...
             Linnér, Björn-Ola   LIU   Ett globalt knytkalas: Nya mönster i staters engagemang och prestation i...
             Linnér, Björn-Ola   LIU   VISUAL WATER: En interaktiv visualiseringsplattform för klimatresilient ...
             Lisberg Jensen, Ebba   MAH   ARIEL: Air Pollution Research in Local Environmental Planning Verktyg...
             Lissner, Lauren   GU   EpiLife Teens - Skolbarns och tonåringars psykiska välbefinnande i överv...
             Lissner, Lauren   GU   Kosttrender vid millennieskiftet och påföljande hälsoeffekter - Uppföljn...
             Liu, Johan   CTH   Funtionalized grafen förstärkt cementbaserade material för grönare byggande
             Ljunggren, Fredrik   LTU   Nya förbättrade byggnadsteknikneutrala kriterier för ljudisolering
             Locke, Barbara   SLU   Transcriptomic, metabolomic och genetiska analyser av Varroakvalstrets r...
             Lorentzen, Johnny   KI   Förekomst och hälsoeffekter av illaluktande kloranisoler från träskyddsm...
             Lovlie, Hanne   LIU   Förbättrad stresshantering för förbättrad välfärd: kartläggning av fakto...
             Lu, Weizhuo   LTU   Reducing Pollutant Emissions from Construction: an International Researc...
             Lundell, Fredrik   KTH   Kontinuerliga cellulosabaserade fibrer med hög styrka och styvhet
             Lundin, Leif   SP   Sustainable&Healthy - Development of sustainable processing technologies...
             Lundin, Leif   SIK   2014 EFFoST International Conference: Innovations in Attractive and Sust...
             Lundin, Leif   SP   EcoBerries part 2
             Lundin, Peter   swe kimab   Utvärdering av belastade strukturkomponenter
             Lundmark, Linda   UMU   MOBILISERING AV LANDSBYGDEN: POST-PRODUKTIVISM OCH DEN NYA EKONOMIN
             Lundmark, Robert   LTU   Storskalig utbyggnad av bioraffinaderier: Nya värdekedjor, produkter och...
             Lundquist, Per-Olof   SLU   Kvävefixerande lupiner i svenskt jordbruk: förekomst och betydelse av ro...
             Lundqvist, Johan   SLU   Toxicitets-pathways - en ny strategi för bedömning av vattenkvalitet.
             Löf, Magnus   SLU   Manipulering av smågnagares födosök efter nedgrävda frön: Möjligheter fö...
             Löfstedt, Christer   LU   Växtfabriker för hållbar produktion av insektsferomoner
             Löfstedt Filipsson, Helena   LU   Orsaker och verkan av kustnära marin försurning
             Löfström, Charlotta   SP   Säkert och energieffektivt tappvarmvatten - kontroll av Legionella i bio...
             Löndahl, Jakob   LU   Hur påverkas luftburen smitta av inomhusmiljön?
             MacLeod, Matthew   SU   Miljöfarlighetsbedömning av kemiska föroreningar från nedbruten plast i ...
             MacLeod, Matthew   SU   WEATHER-MIC - How microplastic weathering changes its transport, fate an...
             Magnusson, Dick   LIU   Mobilizing grassroots capacities for sustainable energy transitions: pat...
             Magnusson, Kerstin   IVL   PLASTOX - Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics ...
             Malehmir, Alireza   UU   Multikomponent-seismik och elektromagnetiska metoder för bibehållbar kon...
             Malmgren Fänge, Agneta   LU   Långtidseffekter av bostadsanpassningar för individ och samhälle samt im...
             Malmqvist, Inga   CTH   Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att...
             Malmqvist, Tove   KTH   Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och loka...
             Malmqvist, Tove   KTH   Miljöstyrning av renoveringsprocessen
             Malmqvist, Tove   KTH   Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar
             Marsh, Göran   SU   Kongenspecifik syntes och toxicitet av marint bildade bromerade dibenzo-...
             Martin, Michael Alan   IVL   Livscykelbaserade hållbarhetsbedömningar av värdekedjor för biomassa: nu...
             Martinsson, Bengt   LU   Vulkanisk aerosol i stratosfären och dess variabla klimatpåverkan från å...
             Matic, Aleksandar   CTH   Litium-Svavel batterier - en hållbar tekologi för energilager med stor k...
             McCormick, Kes   LU   GUST - Governance of Urban Sustainability Transitions: Advancing the rol...
             McKie, Brendan Gerard   SLU   Utredning av interaktioner emellen multipla stressfaktorer och deras eff...
             McLachlan, Michael   SU   Extrapolering av persistens från laboratorieförsök till naturlig miljö
             Mehlig, Bernhard   GU   Modellering av storleksfördelningen hos små vattendroppar i turbulenta moln
             Meier, Markus   SMHI   Uppskatta kvävefixering i tidigare och framtida klimat för Östersjön
             Meier, Markus   SMHI   COCOA Nutrient cocktails in coastal zones of the Baltic Sea
             Meier, Markus   SMHI   STORMWINDS - Strategic and Operational Risk Management for Wintertime Ma...
             Meier, Markus   SMHI   Baltic APP 1
             Menzel, Carolin   KTH   Använda biprodukter från livsmedelsindustrin för förnybar livsmedelförpa...
             Milestad, Rebecka   KTH   Gårdars resiliens som en förutsättning för hållbar tillväxt av ekologisk...
             Milestad, Rebecka   KTH   Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust
             Mirazimi, Ali   KI   Epidemiological models for control of arboviral disease for Europe
             Mjörnell, Kristina   LU   Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållb...
             Moazzami, Ali   SLU   En validerat metabolomikmetod för utredning av metabola föden hos männis...
             Modin, Oskar   CTH   Biosorption i aktivslamprocessen: Mekanismer, kinetik och konsekvenser f...
             Molina, Irene   UU   En planering för segregation? Social och etnisk separatism i den svenska...
             Mont, Oksana   LU   Urban Reconomi: delning för cirkulär resurseffektivitet
             Montin, Stig   GU   Medborgardeltagandets effekter: en kartläggning och utveckling av den ko...
             Morf, Andrea   GU   BaltSpace 2 - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space
             Murphy, Kathleen   CTH   Nya fluorescens-baserade indikatorer på dricksvatten desinfektion
             Müller, Bettina   SLU   Analys och förståelse av det väte- och metanproducerande maskineriet hos...
             Müller, Christian   CTH   Naturfibrer för Termoelektriska Textiler
             Müller, Dieter K.   UMU   Hur gör man med dessa "osynliga" invånare? Landsbygdskommuner och deras ...
             Månsson, Johan   SLU   Att minimera konflikten mellan naturvård och lantbrukare: Förutsäga och ...
             Mårtensson, Anna   SLU   ReSolVe
             Mårtensson, Monica   UU   Hur påverkar de primära aerosolpartiklarna från havet molnen i det marin...
             Mörkenstam, Ulf   SU   Sametingen som representativa organ för det samiska folket: En jämförand...
             Nascimento, Francisco   SU   En molekylär metod för att studera den metazoiska mångfalden i akvatiska...
             Nedergaard, Jan   SU   Förmedlar den bruna fettvävnaden hälsofarliga metabola effekter av PFOA?
             Neij, Lena   LU   Urban Living Labs: En innovativ modell för hållbar planering och samhäll...
             Neset, Tina-Simone Schmid   LIU   Identifiering av tröskelvärden för missanpassning i nordiskt jordbruk
             Nielsen, Jens   CTH   Excellenscentrum för metabolic engineering
             Nielsen, Tim   SP   COSUS - Consumers in a sustainable food supply chain: understanding barr...
             Niittylä, Totte   SLU   Nanoved
             Nik, Vahid   LU   Utvärdering av energistrategier vid upprustning av det svenska byggnadsb...
             Nik, Vahid   LU   Anpassning av byggnader och energisystem till osäkra framtida förhålland...
             Nilsson, Anders   LU   INSPIRE Integration Spatlal processes into ecosystem models for sustaina...
             Nilsson, Anders S   SU   Bacteriophage lysins as alternatives to antimicrobial treatment
             Nilsson, Annika   SEI   Förvaltningen av Arktis in en tid av globala förändringar: En kritisk ge...
             Nilsson, David   KTH   Hur lokal innovation bidrar till systemförändring och mer hållbara vatte...
             Nilsson, Fredrik   CTH   "Architecture in the Making": Arkitektur som en skapande disciplin och m...
             Nilsson, Henrik   GU   En bioinformatisk plattform för att integrera högeffektiv DNA-sekvenseri...
             Nilsson, Kristina L   LTU   Stadens kulturmiljöer - Heritagisation i stadsomvandlingsprocesser
             Nilsson, Maria   UMU   HOusehold Preferences for reducing greenhouse gas Emission in four Europ...
             Nilsson, Marie-Charlotte   SLU   Återhämtning och resiliens hos vegetation, markorganismer och ekosystemp...
             Nilsson, Urban   SLU   Blandskog - Skötselstrategier för bättre balans mellan biomassaproduktio...
             Ninkovic, Velemir   SLU   Multifunktionella odlingssystem - länkning av växt-växt interaktioner, i...
             Ninkovic, Velemir   SLU   Tidig upptäckt av virussjukdomar i potatis med hjälp av infraröd teknik
             Nissling, Anders   UU   INSPIRE Integration Spatlal processes into ecosystem models for sustaina...
             Nohrstedt, Daniel   UU   Förutsättningar för effektiv lokal samverkan i hanteringen av naturhände...
             Nordberg Karlsson, Eva   LU   Värdeökning av socker-plattformen från marina makroalger med hjälp av en...
             Nordberg Karlsson, Eva   LU   ThermoFactories - Thermophilic cell factories for efficient conversion o...
             Norder, Helene   GU   Identifiering av kända och nya virus i vatten och deras spridning i befo...
             Nordin, Maria   UMU   Effekter av buller, socioekonomisk status och gener i sambandet mellan l...
             Nordlander, Göran   SLU   Bättre skogsföryngringar genom att stärka plantans försvar mot snytbagga...
             Nordlund, Lina   SU   Sjögräsekosystem - funktion och bevarande: en tvärvetenskaplig studie
             Norén, Fredrik   IVL   BASEMAN I - Defining the baselines and standards for microplastics analy...
             Norén, Karin   SU   Evolution och inavel i en liten population
             Norgren, Magnus   MIUN   NovoCell - Användning av nativ cellulosa i dispersioner och funktionella...
             Norrman, Jenny   CTH   Beslutsstöd för hållbar sanering i urbana områden
             Norrman, Jenny   CTH   Hållbar resursanvändning av undermarksrymden
             Norström, Albert   SU   En global analys av ekologiska jämviktslägen i korallrev: utbredning, dr...
             Nour-Eddine Tag-Eldeen, Zeinab   KTH   Ungdomsrörelsens Potential Att Skapa Ökad Resilience I Samhället
             Nydén, Magnus   CTH   Formulering av sinneskemikalier för hållbart växtskydd mot insekter
             Nylander, Tommy   LU   Oligomera alkylglycosider - hållbar produktion av en ny klass av bionedb...
             Näsholm, Torgny   SLU   Hållbart Nyttjande av Framtida Skogsresurser med fokus på kol och kväve
             Nässén, Jonas   CTH   Peak car: analys av trender för bilanvändningen och deras betydelse för ...
             O´Reilly, Ciarán   KTH   En metod för att inkludera miljörelaterade effekter i tidiga skeden av u...
             O´Rourke, Eleanor   SMHI   Internationell konferens för regional klimat - CORDEX 2016
             Ogonowski, Martin   SU   Ekologiska och ekotoxikologiska effekter av mikroplaster på akvatiska fö...
             Olin, Anna-Carin   GU   Luftvägsinflammation - effekt av samtidig exponering för pollen och luft...
             Oliva, Jonàs   SLU   Utveckling av en strategi för att detektera och reagera mot invasiva sko...
             Olofsson, Johan   UMU   Kan renar öka sommarbetesmarkernas produktivitet? Renvallar, gränsstängs...
             Olofsson, Johan   UMU   Effekten av herbivorer på näringscirkulation och primärproduktion: betyd...
             Olofsson, Patrik   HKR   "Över okända hav, på vingar buren" - ett filmprojekt om Sveriges tärnor,...
             Olsson, Carina   swe ivf   Hydrofobering av cellulosa genom miljövänlig kemi - ett sätt att bredda ...
             Olsson, Håkan   SLU   Dataassimilering för ett hållbart skogsbruk
             Olsson, Jan   ORU   Hållbar utveckling genom deliberation?
             Olsson, Jonas   SMHI   Småskaliga nederbördsextremer (SPEX): utnyttjande av väderradar för förb...
             Olsson, Lina   MAH   Planering vis-a-vis fastighetsutveckling: en studie av den sociala, rums...
             Olsson, Lisbeth   CTH   Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkem...
             Olsson, Lisbeth   CTH   Karakterisering av metabolism och robusthet Lactococcuccus lactis under ...
             Olsson, Lisbeth   CTH   Skräddarsydda ammonium lyaser för nya biobaserade mikrobiella cellfabrik...
             Olsson, Louise   CTH   Alternativbränsleproduktion med användandet av biooljor från skogssektor...
             Orru, Hans   UMU   NanoOffice - Nanopartiklar i nya och renoverade kontorsbyggnader
             Oskarsson, Patrik   SLU   Kolkonflikter: Lokal delaktighet i beslut för förbättrad hållbarhet och ...
             P. C. Bernardo, Luis Ricardo   LU   Kombination av sol- och membranteknik för torkning och konservering av f...
             Pagels, Joakim   LU   Blandningsstatus av sot i färska och åldrade emissioner från biomassförb...
             Pallikunnel Mathew, Aji   SU   CEREAL - Improved and resource efficiency throughout the post-harvest ch...
             Palm, Matilda   CTH   Cultivating resilient landscapes - opportunities for restoring degraded ...
             Partl, Manfred   KTH   Mekaniska beteendet hos stenbaserade infrastrukturmaterial vid stora def...
             Pasanen Mortensen, Marianne   SU   Kaskadeffekter av markanvändning och klimat i jordbrukslandskapets fågel...
             Pavia, Henrik   GU   "Wasting disease" i ålgräs - betydelsen för ålgräsängars dynamik, förval...
             Pedersen, Eja   LU   Hållbar inomhusmiljö i flerbostadshus efter renovering - helhetssyn utif...
             Pedersen, Emma   SP   Medverkan i en EURL ECVAM-koordinerad valideringsstudie av en in vitro t...
             Peichl, Mattias   SLU   Resulterar en hållbar produktion av biomassa under den nuvarande svenska...
             Pershagen, Göran   KI   Trafikrelaterade luftföroreningar och luftvägseffekter hos barn och ungd...
             Persson, Anna   LU   Att bygga städer för att hysa både människor, biologisk mångfald och eko...
             Persson, Bengt   SLU   När kommunerna sätter forskningsagendan - modeller för kompetens- och ku...
             Persson, Frank   CTH   Kväverening från avloppsvatten med anammox för en låg resursförbrukning ...
             Persson, Kenneth M.   LU   Vattenforskarskola
             Persson, Martin   CTH   Analys av hur internationell handel med jordbruksprodukter bidrar till v...
             Persson, Åsa   SEI   Styrning av klimatanpassning i en globaliserad värld
             Persson Waller, Karin   SVA   Juvereksem och hasskador hos mjölkkor - djurskyddsproblem i stort behov ...
             Persson Waye, Kerstin   GU   Vindkraftsbullers fysiologiska påverkan på sömn
             Persson Waye, Kerstin   GU   Hållbar transport av gods med tåg i bebyggd miljö
             Peterson, Garry   SU   Ekosystemtjänster i Norrströms social-ekologiska system
             Pettersson, John   SVA   Evolutionär profilering av nya varianter av influensavirus
             Piikki, Kristin   SLU   Beslutsunderlag för hållbar markanvändning i småskaligt jordbruk i Östaf...
             Pilgård, Annica   SP   Funktionell transkriptomik, proteomik och metabolomik i nedbrytning av t...
             Pinhassi, Jarone   LINNE   BLUEPRINT Biological lenses using gene prints
             Polvi, Lina   UMU   Naturlig vattendragsform i norra Sverige-- analys av bottensedimenttrans...
             Porcel, Mario   SLU   EcoOrchard
             Powell, Neil   UU   MIRACLE 3
             Pringle, John   SLU   Att utrota kvarka i Sverige; verktyg för att identifiera och eliminera k...
             Pyo, Sang-Hyun   LU   Ny värdekedja runt polyoler från förnyelsebara råvaror för en biobaserad...
             Pyo, Sang-Hyun   LU   Biobaserade och koldioxidneutrala kemikalier och polymerer från CO2 och ...
             Pärt, Tomas   SLU   Når nyskapade och restaurerade våtmarker målet att öka biologisk mångfal...
             Qviström, Mattias   SLU   I joggingens spår - om nya rörelsemönster och hälsosam stadsutveckling
             Rahe, Ulrike   CTH   Smarta hållbara kontor - ett verkligt "arbetslab" som demonstrator för f...
             Raitio, Kaisa   SLU   Konstruktivitet och destruktivitet i naturresurskonflikter - Analytiskt ...
             Ranius, Thomas   SLU   Värdet av lågproduktiv skog för biologisk mångfald
             Ranius, Thomas   SLU   Biobränsleuttag från skog med bibehållen biologisk mångfald och ekosyste...
             Rautelin, Hilpi   UU   Campylobakter - en viktig vattenburen zoonotisk enteropatogen
             Rehn, Therese   SLU   Vinnande vänskap: att hitta kärnpunkter i lyckade relationer mellan djur...
             Rengefors, Karin   LU   Ett naturligt, men ibland besvärligt fenomen: Var, när och varför uppstå...
             Rhodin, Marie   SLU   Rörelseasymmetrier i den svenska ridhästpopulationen- biologisk variatio...
             Rigdahl, Mikael   CTH   Förbättrat utseende och upplevd kvalitet hos träfiberförstärkta komposit...
             Riipinen, Ilona   SU   Nya metoder för att kvantifiera effekten av markanvänding på luftkvalite...
             Rising, Anna   SLU   Ett nytt lungsurfaktant för behandling av luftvägssjukdomar hos djur
             Roberge, Jean-Michel   SLU   Gynnar hyggesfritt skogsbruk fågelsamhällen?
             Rocha, Juan   SU   Kaskadeffekter av regimskiften: undersökning av oönskade återkopplingar ...
             Rockström, Johan   SU   En tredubbel grön revolution för regnförsörjt jordbruk - potentiella syn...
             Rodrigues de Miranda, Joachim   SLU   Symbiotiska bakterier och sjukdomar hos honungsbin - från grundforskning...
             Rodrigues de Miranda, Joachim   SLU   MIKROBIELLA FAKTORER AV BETYDELSE FÖR ÖVERLEVNAD I EN SVENSK VARROA-RESI...
             Rohracher, Harald   LIU   Uthålligt byggande och planering från ett socio-tekniskt perspektiv
             Roldin, Pontus   LU   Antropogent kontra biogent bidrag till Aerosol-Moln-Klimat-systemet i de...
             Roos, Stefan   SLU   Identifiering av synbiotika med en potential att motverka problem relate...
             Rosander, Anna   SLU   Karakterisering av Treponema invasion mekanismer att försämra animalie p...
             Rosander, Anna   SLU   Erysipelas - an emerging disease in animal friendly production systems f...
             Rosén, Lars   CTH   Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostn...
             Rosén, Lars   CTH   SAFIRE - Sustainability Assessment For Improved Remediation Efficiency
             Rosén, Lars   CTH   Beslutsstödssystem för hållbar regional vattenförsörjning
             Rosén, Lars   CTH   REMCOST - TLLFÖRLITLIGA UPPSKATTNINGAR AV ÅTGÄRDSKOSTANDER INOM FÖRORENA...
             Rosenberg, Olle   SF   Kan användning av insekticider leda till populationstillväxt av arter so...
             Rotander, Anna   ORU   Undersökning av samband mellan långlivade organiska miljögifter och plas...
             Rousk, Johannes   LU   Markmikroorganismernas beroende av vattentillgänglighet och svar på extr...
             Rubin, Carl-Johan   UU   Genomikstudier i häst - storskalig DNA-sekvensering och bioinformatik f...
             Rudolphi, Jörgen   SLU   Risk för invasion? Contortatall (Pinus contorta) som potentiellt invasiv...
             Rumpunen, Kimmo   SLU   SUSMEATPRO part 1 - Sustainable plant ingredients for healthier meat pro...
             Ryberg, Martin   UU   Diversitet och produktion av matsvamp som brukas av lokalbefolkning i vä...
             Rydberg, Sara   SU   Nervgiftet BMAA - bioackumulering i akvatiska ekosystem och exponering...
             Rydén, Nils   LU   Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricera...
             Rydhmer, Lotta   SLU   Oxytocin och modersegenskaper - kandidatgener för ökad smågrisöverlevnad
             Rüegg, Joëlle   KI   Kartläggning av Molekylära Mekanismer bakom Epigenetiska Förändringar Or...
             Rylander, Lars   LU   HUR PÅVERKAR HORMONSTÖRANDE MILJÖGIFTER OCH LUFTFÖRORENINGAR FOSTERTILLV...
             Rütting, Tobias   GU   För att identifiera möjligheter att begränsa förluster av gödselkväve fr...
             Räisänen, Christine   CTH   Kartläggning av mellanchefers arbetssituation och ledarskapspotential i ...
             Rönmark, Eva   UMU   Trikloramin i luften på badhus och dess relation till hälsoeffekter hos ...
             Rönnberg, Jonas   SLU   Heterobasidion root infections on Scots pine - a cryptic threat to susta...
             Rönnberg-Wästljung, Ann-Christin   SLU   Biomassa från Salix för en biobaserad ekonomi
             Röös, Elin   SLU   Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsm...
             Sahlin, Ullrika   LU   Kvalitet i evidensbaserade metoder - Uppskalning av osäkra ekosystemtjän...
             Salihovic, Samira   UU   Metabolomics för att studera persistenta organiska miljögifters påverkan...
             Salomon, Eva   JTI   Rötrest ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden ...
             Samec, Joseph   SU   FLP, en grön kemilösning på en stor utmaning inom kemin
             Samuelsson, Tobias   HJ   Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet: en stu...
             Sandberg, Ann-Sofie   CTH   Ett nytt sätt att motverka järnbrist: Bioberikning av bröd med hjälp av ...
             Sandberg, Dick   LTU   Experimentella studier av kapilära fenomen i biobaserade material
             Sandberg Öhman, Karin   SP   Nordic Built Concept for renovation and upgrading of residential buildings
             Sandblom, Erik   GU   Fysiologisk plasticitet och adaptation till temperatur i fisk - Den uppv...
             Sanderson Bellamy, Angelina   SU   Förvandlingen av Costa Ricas skogar: omfattning, orsaker och miljöeffekter
             Sandgren, Mats   SLU   Mikrobiell omvandling av hemicellulosa till fettsyror för production av ...
             Sandström, Annica   LTU   BAMBI Baltic Sea marine biodiversity - addressing the potential of ada...
             Sandström, Annica   LTU   Omstridd policyförändring: koalitioner, lärande och förhandling i skapan...
             Sandström, Camilla   UMU   Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
             Sannel, Britta   SU   Tinande permafrost: Hur påverkas subarktiska torvmarker av klimatförändr...
             Sarkadi, Anna   UU   Långsiktiga effekter av populationsbaserade interventioner för föräldrar...
             Sarlöv Herlin, Ingrid   SLU   Landskapet som gick upp i rök. Förändrad landskapsrelaterad identitet ho...
             Sasic Kalagasidis, Angela   CTH   Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av sky...
             Savenkov, Eugene   SLU   Potatismopptoppvirus - virustransport i växter och utveckling av bättre ...
             Scheers, Nathalie   CTH   Säker berikning av livsmedel: Sambandet mellan järntillskott och colon c...
             Schiebe, Christian   LINNE   Träd-dödande barkborrar och deras symbiossvampar - ett skenäktenskap ell...
             Schlyter, Fredrik   SLU   Hundnäsa mot skogskador
             Schroeder, Martin   SLU   Utbrottsrisk för ett tvåarters barkborresystem - relativ betydelse av fa...
             Schroeder, Martin   SLU   Introduktion av främmande trädslag i Sverige - riskerna för skador orsak...
             Schwelm, Arne   SLU   Studier av jordburna protist-patogener med tonvikt på vilsporsbiologi
             Seftigen, Kristina   GU   Hydroklimatet i Norra Europa över de senaste 1000 åren: en jämförelse oc...
             Selander, Carl Erik Olof   GU   Laxlus bekämpning med naturliga kemiska signaler
             Sennerby Forsse, Lisa   SLU   Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution, ICE3
             Shirabe, Takeshi   KTH   Rita med Geografi
             Sigurgeirsson, Benjamín   KTH   Swedish Bioinformatics Workshop 2015
             Sjunnesson, Ylva   SLU   Försämrad fruktsamhet hos kvinnor: miljöföroreningars påverkan på äggkva...
             Sjöberg, Ylva   SU   Kopplade förändringar i permafrost och hydrologi i och med Arktisk uppvä...
             Sjölund, Marie   SVA   Optimerad penicillindosering - ett sätt att förebygga antibiotikaresiste...
             Skovgaard, Jakob   LU   Internationella ekonomiska institutioner och inhemska aktörer i det glob...
             Sletvold, Nina   UU   Integrerade effekter av ändrad markanvänding och klimat på populationers...
             Smith, Henrik   LU   Rural development through governance of multifunctional agricultural lan...
             Smith, Henrik   LU   Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för att gynna bevarande av ...
             Smith, Henrik   LU   Skalberoende effekter av åtgärder som gynnar pollinatörer
             Snoeijs Leijonmalm, Pauline   SU   Mikrobiella metaboliska processer vid havsytan i Arktis och Antarktis - ...
             Snowball, Ian   UU   Sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten för hå...
             Snäll, Tord   SLU   Modellering av metapopulationdynamik i föränderliga landskap
             Snäll, Tord   SLU   Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för s...
             Snäll, Tord   SLU   Optimering för att nå mål för skogen som är i konflikt med varandra
             Sobek, Anna   SU   Läckage av hydrofoba organiska föroreningar från sediment - en studie av...
             Soneryd, Linda   GU   Hantering av gränsöverskridande risker: En studie av Göta Älvs vattensystem
             Soneryd, Linda   GU   Rätten att bry sig: formationen och hanteringen av erkända intressen i p...
             Sponseller, Ryan   SLU   Effekter av skogsbruk på funktionella egenskaper i små vattendrag
             Stading, Mats   SP   Modell för sväljning för effektivare utveckling av livsmedel
             Stahre, Beata   GU   Ett dialogverktyg för visualisering av miljödata i stadsplaneringsproces...
             Stéen, Margareta   SLU   Polymorfi i PrP och dess relevans för hälsa hos älg och människa
             Stenberg, Bo   SLU   Exploiting yield gaps for sustainable intensification of winter wheat pr...
             Stenberg, Johan   SLU   Växtresistensekologi: ett nytt verktyg för att optimera ekosystemtjänster
             Stenberg, Maria   SLU   FertilCorp
             Stenlid, Jan   SLU   Associationsstudier för att stödja resistensförädling i skogsträd
             Stenlid, Jan   SLU   RESIPATH Responses of European Forest and Society to Invasive Pathogens
             Stenlid, Jan   SLU   Framtidens granskog utan röta. Identifiera, validera och implementera ge...
             Stensson, Sofia   SP   Prognos av svenska byggnaders laststyrning
             Stjernman, Martin   LU   Förutsäga effekten av policy på biologisk mångfald - exemplet EUs jordbr...
             Storbjörk, Sofie   LIU   Hur urbana experiment kan främja klimatomställning (EXPECT)
             Strand, Åsa   GU   Var kommer de ifrån och vart är de på väg? Existerande spridningsvägar o...
             Street, Nathaniel   UMU   Can the natural community of microorganisms of Norway spruce serve as a ...
             Strengbom, Joachim   SLU   Hur påverkar klimat och kvävenedfall markvegetationens respons på skogsk...
             Strengbom, Joachim   SLU   Är nuvarande metoder för naturvärdesbedömning av skog korrekta, objektiv...
             Strid, Ylva   UU   Svampars inverkan på förökningsframgången hos barkborrar med olika ekolo...
             Strid, Åke   ORU   Förbättrad ljusregim i växthus genom supplementering med UV-ljus leder t...
             Stripple, Johannes   LU   Klimatpolitik och Samhällsstyrning
             Strömberg, Mattias   UU   Detektion av veterinärmedicinskt relevanta patogener i en chip-baserad m...
             Strömvall, Ann-Margret   CTH   Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission ...
             Ståhl, Lars-Henrik   LU   Svenska forskarskolan i arkitektur
             Ståhlberg, Jerry   SLU   Kartläggning av samband mellan struktur, dynamik och aktivitet hos nycke...
             Ståhle, Alexander   KTH   Staden efter bilen: Scenarier och visualiseringar av förvandlade stadsla...
             Stålbrand, Henrik   LU   Biokatalytisk förädling av förnybara polymera kolhydrater utvunna från i...
             Stålbrand, Henrik   LU   Nya gröna material och funktionella kemikalier från hemicellulosa genom ...
             Suleiman, Lina   KTH   Regnvatteninsamling från niche till generell användning:utmaningar och m...
             Sun, Chuanxin   SLU   Dekryptering av kommunikationen mellan SUSIBA2-ris och metanogener gynna...
             Sundberg, Cecilia   KTH   Produktion av biokol på gårdsnivå i Kenya - energisäkerhet och klimateffekt
             Sundberg, Eva   SLU   Kartering av cell-specifika auxin-nivåer och genaktiviteter under fruktu...
             Sundbäck, Kristina   GU   COCOA Nutrient cocktails in coastal zones of the Baltic Sea
             Sundén, Henrik   CTH   Oxidativ Karbenkatalys. En ny strategi mot en hållbar syntetisk kemi
             Sundin, Josefin   UU   Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattens f...
             Sundqvist, Maja   UMU   Direkta och indirekta effekter av framtidens klimat på fjällens koluppta...
             Sundström, Jens   SLU   Studier av en genetisk varitet av vanlig gran (Pice abies var. acrocona)...
             Surry, Yves   SLU   Towards RUral Synergies and Trade-offs between Economic development and ...
             Surry, Yves   SLU   SUSDIET - Implementing sustainable diets in Europe
             Svanström, Magdalena   CTH   Förbättrad modellering av gödsling i livscykelanalys - fallet avloppsslam
             Svenningsson, Birgitta   LU   Partiklar från förbränning av biobränslen som kärnor för molndroppar och...
             Svensson, Catarina   SLU   Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i anima...
             Svensson, Emma   SLU   Balikon som en ny modell för kartläggning av adaption till tropiska klim...
             Svensson, Lotta   UU   Vilka unga ska utveckla landsbygden - och hur?
             Svensson, Robin   GU   Invasion av främmande arter: ett försök att förstå de underliggande meka...
             Swietlicki, Erik   LU   Atmosfärisk åldring av sotpartiklar från trafiken och betydelsen för eff...
             Svärd, Staffan   UU   Infektionsbiologi i fisk: studier av Spironucleus infektioner i laxfiskar
             Sykes, Martin   LU   Linking biodiversity conservation and ecosystem services (CONNECT)
             Syrén, Per-Olof   KTH   AWESOM
             Syssner, Josefina   LIU   Strategier för kommuner som krymper? - Om lokal anpassningspolitik som ...
             Söderberg, Charlotta   LTU   Vatten- och viltförvaltning i Sverige: en jämförande analys av olika mod...
             Söderholm, Patrik   LTU   Förverkligandet av den biobaserade ekonomin: pilot- och demonstrationsan...
             Söderhäll, Kenneth   UU   Melanisering och andra immunreaktioner-betydelse för kräftors motståndsk...
             Tamás, Markus J.   GU   Teknologi-kritiska metallers toxicitet och biologiska verkningsmekanisme...
             Tang, Luping   CTH   Hållbarare och grönare armerade betongkonstruktioner genom förbättring a...
             Tasin, Marco   SLU   Förbättrad bekämpning av skadeinsekter i äppleodlingar genom synergieffe...
             Tenje, Maria   UU   HARVEST: Utveckling och tillämpling av en konstgjord modell av blod-hjär...
             Tessmann, Oliver   KTH   Concrete Performance Mot digital informerade cement-baserade materiella ...
             Teutschbein, Claudia   UU   Hydrologisk torka nu och i framtiden: Svenska ´hotspots´ av fara, sårbar...
             Thorsson, Sofia   GU   Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska
             Tillman, Anne-Marie   CTH   Bio-LCA: Indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser inom jor...
             Timmusk, Salme   SLU   Biocontrol och Fusarium-toleranta lågmykotoxinhavrelinjer för mycotoxin...
             Tollefsen, Aina   UMU   Urbana Afrikas dubbla sjukdomsbörda och möjligheter till förbättring gen...
             Tonderski, Karin   LIU   MIRACLE 1
             Tornberg, Eva   LU   SUSMEATPRO part 2 - Sustainable plant ingredients for healthier meat pro...
             Torstensson, Carin   INTER INST   SURE! - Nordic Built for Sustainable Retrofitting
             Tuominen, Hannele   UMU   Effektivare förädling av snabbväxande lövträd för hållbar produktion av ...
             Turner, Charlotta   LU   Nya analysmetoder för bioraffinaderiets komplexa prover: Tvådimensionell...
             Turner, Charlotta   LU   BERRYPOM - ADDING VALUE TO FRUIT PROCESSING WASTE: INNOVATIVE WAYS TO IN...
             Turner, David   GU   Sjöfartens bidrag till försurning i Östersjön
             Tydén, Eva   SLU   Mekanismer för läkemedelsresistens och metabolismvägar hos hästens spolmask
             Tysklind, Mats   UMU   Studier om reaktivering av miljögifter från fiberbanks sediment i norra ...
             Tzelepis, Georgios   SLU   Hur påverkas Verticillium longisporum och V. dahliae av växtterpener?
             Törnquist Krasemann, Johanna   BTH   TRANS-FORM - Smart transfers through unravelling urban form and travel f...
             Törnqvist, Margareta   SU   Validering och etablering av en metodologi för cancer-riskuppskattning b...
             Uboni, Alessia   SLU   Indirekta konsekvenser av att leva i skräckens landskap
             Uddling Fredin, Johan   GU   Tropisk bergsregnskog i en varmare värld
             Ulén, Barbro   SLU   Riskreducering av kritiska transportvägar för fosfor och pesticider från...
             Ulfsbo, Adam   GU   Koldioxidflöden och biologisk nettoproduktion i en föränderlig Arktisk O...
             Ulriksen, Peter   LU   Kontinuerlig övervakning av stora konstruktionsobjekt
             Undeland, Ingrid   CTH   Gastrointestinal oxidation - ett oönskat hinder för optimala hälsoeffekt...
             Wahlgren, Paula   CTH   Förbättring av innemiljökvalitet i skolor med focus på transport av föro...
             Vahter, Marie   KI   Exponering för litium och bor via dricksvatten tidigt i livet; hormonstö...
             Valarcher, Jean-Francois   SLU   Host response gene signatures associated with FMDV infection, vaccinatio...
             Waldenström, Henrik   SU   Stora Parker i Stora Städer Visioner och förvaltning i samband med grö...
             Waldenström, Jonas   LINNE   Varför är Campylobacter jejuni så vanlig hos våra tamdjur - en jämförand...
             Waldo, Staffan   SLU   Att samexistera med rovdjur - fallet säl och fiske
             Wallander, Håkan   LU   Phosphorus uptake and carbon sequestration by ectomycorrhizal fungi unde...
             Wallenbeck, Anna   SLU   OrganicDairyHealth
             Walter, Ute   UMU   Nya kulinariska rum I Sverige: gourmetrestaurangers betydelse för region...
             Valvo, Mario   UU   Nanostrukturerade järnbaserade material: nyckeln till integrerade ´super...
             Wamsler, Christine   LU   Samhällets anpassningsförmåga till klimatförändringar: mot en distribuer...
             van Asselt, Harro   SEI   Från utsläpp till utvinning: en studie om styrningen och den politiska-e...
             Wang, Ergang   CTH   Grön Bearbetade Polymer: Polymer Solceller på förnybara Biomaterial
             Wang, Thanh   ORU   Överföring av högfluorerade ämnen från vattenmiljö till landekosystem: m...
             Wang, Xiao-Ru   UMU   Longsiktigt hållbar skogligproduktion: kunskapsbaserade strategier för h...
             Wardle, David   SLU   FFII Forecasting Future Invasions and their Impacts
             Vásquez, Alejandra   LU   Binas bakteriesymbionter - genomer, evolution och synergistiska mekanism...
             Wassén, Sophia   SP   Ensilering av Näringsrika Sidoströmmar från fiskberedning Innebär Lokal ...
             Wattrang, Eva   SVA   Profylax mot koccidios hos slaktkyckling - vaccinutveckling med hjälp av...
             Webster, Matthew   UU   Studier av geners funktion vid anpassning till klimat och patogener hos ...
             Weih, Martin   SLU   Klimatanpassad poppel genom effektivare växtförädling och bättre verktyg...
             Weihong, Yang   KTH   Forskning och Utveckling av ny ångkatalystik pyrolys av lignin för frams...
             Weisner, Stefan   HH   CINDERELLA
             Wennergren, Uno   LIU   Djurtransporter: smittspridning, transportsträckor och stress indikatorer
             Wennergren, Uno   LIU   Prediction and Control of Vector - and Movement - Borne Livestock Epidemics
             Wennergren, Uno   LIU   Ekonomiskt lönsam återvinning bio-/stallgödsel - rumsliga scenarieanlayser
             Verwijst, Theo   SLU   ProDiva
             Westerberg, Ida   IVL   Ett ramverk för att förbättra vattenresursdata med hydraulisk modellering
             Westerbergh, Anna   SLU   Perenna grödor - viktiga komponenter till robusta och hållbara produktio...
             Westerbergh, Anna   SLU   Perenna grödor - viktiga komponenter till robusta och hållbara produktio...
             Vestergren, Robin   IVL   Processbaserade studier av nya- och gamla perfluoroalkylämnen i människo...
             Westholm, Erik   SLU   Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier
             Westlund, Hans   KTH   Socialt kapital, lokal politik och entreprenörskap i Sveriges kommuner o...
             Wetterlind, Johanna   SLU   Markkartering direkt i fält med nära infraröd spektroskopi? identifierin...
             Wetterlund, Elisabeth   LTU   Integrering av förnybara elsystem med biomassasektorn: med fokus på extr...
             Wiberg, Karin   SLU   Integrerad kemisk och toxikologisk metodik för detektion av hälsofarliga...
             Wiberg, Karin   SLU   APPLICERA: Applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekt...
             Wichman, Anette   SLU   Optimal ljusmiljö för värphöns
             Wickström, Ulf   LTU   Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner utsatta för naturliga b...
             Wierzbicka, Aneta   LU   Luftburna partiklar i våra hem: cocktaileffekter, kemisk sammansättning,...
             Viklander, Maria   LTU   ALICE - Attraktivt levande i kallt klimat
             Viklander, Maria   LTU   Hållbar snöhantering i urbana miljöer - skattning och hantering av skadl...
             Viklander, Maria   LTU   "Anonyma källor": Identifiering och karakterisering av källor till diffu...
             Wikman Svahn, Per   KTH   Hållbar och etisk anpassning till stigande havsnivåer (SEA-RIMS)
             Vilaplana, Francisco   KTH   Biobaserade Multifunktionella Material och Additiver från Spannmåls Bipr...
             Wilén, Britt-Marie   CTH   Membranbioreaktor med aerobt slam för närsaltsreduktion i avloppsvatten
             Vilhelmson, Bertil   GU   Mot en hållbar urban och regional tillgänglighet. Utveckling av kunskaps...
             Winberg, Svante   UU   Welfare, Health and individuality in farmed Fish
             Winder, Monika   SU   Biodiversity changes - causes, consequences and management implications ...
             Winder, Monika   SU   Den pelagisk-bentiska kopplingens respons på miljöförändringar i Östersjön
             Vinnerås, Björn   SLU   Safe Protein from Unused Waste, Sprout
             Witzell, Johanna   SLU   Påverkas symbiontsvampar negativt av trädets motståndskraft mot skadesva...
             von Heland, Jacob   KTH   En mångfald sätt att förstå - Princessan Vlei
             Wormbs, Nina   KTH   Tensions of Europe, 7. konferens
             Voytenko, Yuliya   LU   Delningsekonomin och staden
             Wrande, Marie   KI   Molekylära mekanismer för hur Salmonella sprider sig mellan epitelceller...
             Wright, Dominic   LIU   Att skilja det goda från det onda: Upplösning av pleiotropiska effekter ...
             Wu, Harry   SLU   Urval för elitpopulation av tall för uthållig production av nya bioenerg...
             Wu, Harry   SLU   Genomisk selektion i Norge gran
             Wu, Miao   SLU   Identifiering och karaktärisering av metaboliska nyckelenproteiner hos e...
             Wågberg, Lars   KTH   Expanderbara cellulosa kapslar
             Wålinder, Magnus   KTH   Laboratoriet för ingenjörsdesignade trä- och biobaserade byggnadsmaterial
             Wörman, Anders   KTH   Självrening av närsalter i vattendrag
             XANTHAKIS, Epameinondas   SP   FREEZEWAVE - Innovative and low energy microwave assisted freezing proce...
             Ye, Lei   LU   Mikrogel kemiska sensorer
             Ye, Lei   LU   Den 9: e internationella konferensen om molecular imprinting (MIP2016)
             Ytreberg, Erik   CTH   Ekotoxikologiska effekter av ?Seawater Srubbing? och dess koppling till ...
             Yuan Wahlgren, Weixiao   GU   Röntgenkristallografisk strukturstudier av bakteriella sialinsyratranspo...
             Zapata Campos, María José   GU   Kompakta städer och informella bosättningar - Att undersöka kvaliteter, ...
             Zardan Gomez de la Torre, Teresa   UU   Utveckling av ett partikelbaserat magnetiskt infektionstest för olika ty...
             Zelli, Fariborz   LU   Att navigera i den institutionella komplexiteten i den globala klimatpol...
             Zohari, Siamak   SVA   Improved understading of the epidemiology of peste-des-petits ruminants
             Åhman, Inger   SLU   Riktad mutagenes för bladlusresistens
             Åkesson, Agneta   KI   En tvärvetenskaplig sammanvägd riskvärdering för dricksvattnets hälsoris...
             Öborn, Ingrid   SLU   Vad orsakar de stora skördeskillnaderna inom missgynnade regioner och vi...
             Öckinger, Erik   SLU   Sustaining agricultural change through ecological engineering and optima...
             Öckinger, Erik   SLU   Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
             Öhman, Marcus   LTU   Effektiv och hållbar fosforåtervinning genom termokemisk omvandling av slam
             Öquist, Mats   SLU   Nedbrytning av organiskt material i frusen mark - mikrobiell reglering o...
             Östergren, Johan   SLU   Genetiska konsekvenser av kompensationsutsättning av lax i Östersjön
             Östlund, Lars   SLU   Herbicider i skogsbruket - det historiska arvet, drivkrafter och ekologi...