Detaljerad information för diarienr  2018-01706  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Persson, Åsa
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: asa.persson@sei.org
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för tema (TEMA)
Projekttitel (sv): Nationell implementering av globala mål: Samstämmighet mellan nationella klimatplaner och de globala hållbarhetsmålen
Projekttitel (eng): National implementation of global goals: Coherence between Nationally Determined Contributions and the Sustainable Development Goals
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Statsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Hur kan länders klimatpolitik vara verkligt ambitiös på lång sikt om den inte är samstämmig med andra mål för hållbar utveckling? För att Parisavtalet skall bli framgångsrik behöver världens länder väsentligt höja sina klimatambitioner, samtidigt som man skall förverkliga de 17 globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsstater.Samstämmighet är därför en grundbult för båda avtalen. Med samstämmighet menas att de skall förstärka och inte motverka varandra i olika delar. Flera studier har dock pekat på allvarliga potentiella målkonflikter mellan avtalen. Till exempel, kan tillgång till energi för alla säkras utan att man förlitar sig på fossila bränslen? Kan klimatåtgärder genomföras på ett inkluderande sätt i samhällen med hög ojämlikhet?Vårt nyligen lanserade visualiseringsverktyg NDC-SDG Connections (ndc-sdg.info) har visat att ländernas klimatplaner uppmärksammar och förstärker de flesta av de globala målen inom FN:s Agenda 2030, men få går igenom dem på ett systematiskt sätt. De nationella implementeringsprocesserna för de två avtalen har hittills inte varit väl samordnade. Planeringen och implementeringen sker ibland i stuprör inom regeringskanslierna. Den samordning som sker är oftast i form av retoriska formuleringar i policydokument och har ännu inte översatts till handlingsplaner och praktiska förslag. Genom en samlad fyraårig satsning syftar projektet till att bidra till både tydligare samstämmighet mellan nationellt fastställda klimatbidrag och FN:s globala mål i genomförandeprocessen, och en bättre förståelse av hur samstämmighet kan uppnås i länder med mycket olika omständigheter. Vi djupstuderar fyra länder som representerar olika förutsättningar, dels utifrån utvecklingsnivå och dels politiskt-ekonomiskt beroende av fossila bränslen: Sverige, Australien, Colombia och Fiji.Våra analyser av dessa typexempel fokuserar på: 1) i vilken utsträckning det råder samstämmighet mellan klimatplaner och strategierna för att nå målen för hållbar utveckling; 2) vad som förklarar olika nivåer av samstämmighet; 3) varför vissa länder visar internationellt ledarskap när det gäller ambitiös och samstämmig klimat- och hållbarhetspolitik; och 4) att identifiera bästa praxis för att uppnå höga nivåer av politisk samstämmighet mellan klimat och hållbar utveckling. Dessutom kommer projektet att fortsätta bygga på verktyget NDC-SDG Connections och lägga till nya komponenter i detta beslutsverktyg, som redan har uppmärksammats och använts inom FN och av andra organisationer.Detta forskningsupplägg och projektgruppens unika sammansättning av forskare som aktivt arbetat med att kartlägga och analysera kopplingar inom och mellan klimatbidragen och de globala målen, möjliggör att projektet kan lämna viktiga bidrag både till forskningslitteraturen om nationell implementering och till efterfrågat stöd för beslutsfattare och praktiker. Vi kommer att ta fram nya verktyg, bättre beslutsunderlag och praxis för att förbättra samstämmigheten mellan klimatpolitiken och arbetet för de globala målen. Det stora intresse som såväl svensk förvaltning, företag och frivilligorganisationer, som mellanstatliga organisationer har visat för våra inledande studier pekar på ett stort behov inom detta område. För att möjliggöra denna angelägna forskningsuppgift har vi samlat en internationell forskargrupp, ledd av Linköpings universitet, med vetenskaplig expertis inom klimatpolitik, hållbar utveckling och analyser av politisk samstämmighet. Forskargruppen har starka meriter från samarbete med intressenter och att producera policyrelevant forskning och verktyg för beslutsfattande. Genom de omfattande kommunikationsresurserna vid Stockholm Environment Institute kommer forskningsresultaten att nå en bred publik. Viktiga målgrupper är beslutsfattare som deltar i klimatpolitiken och hållbar utveckling, det civila samhället och den privata sektorn som deltar i genomförandet och övervakningen av de båda avtalen samt internationella organisationer. Forskargruppen stöds av en rådgivande panel bestående av experter inom centrala svenska och internationella organisationer, såsom Klimatpolitiska rådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Klimatkonventionens sekretariat, FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, Tyska utvecklingsinstitutet samt Sveriges klimatambassadör.