Detaljerad information för diarienr  2018-01726  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Clough, Yann
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: yann.clough@cec.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Centrum för miljö och klimatforskning
Projekttitel (sv): Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål
Projekttitel (eng): Production potential of agricultural biomass and policy instruments to promote a fossil-free society while meeting food production and environmental objectives
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Förnyelsebar bioenergi, Miljö- och naturvårdsvetenskap, Övrig annan lantbruksvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Sverige har satt ambitiösa mål inom sitt klimatarbete för att uppnå ett fossilfritt samhälle år 2045. För att nå målet behövs en omställning till fossilfri energi, såsom biogas och andra biodrivmedel. Inom EU och Sverige finns idag ett antal politiska mål med utgångspunkten i att en biobaserad ekonomi kan vara en av drivkrafterna för att lösa klimatutmaningen. Inte bara skogsråvaror, men även jordbruket har bedöms kunna öka biomassa-produktionen för att tillfredsställa den ökande efterfrågan av bioenergi. Den stora frågan är var och hur biobaserade råvaror kan produceras utan att konkurrera om odlingsmark för matproduktion eller ge upphov till negativa miljökonsekvenser som t.ex. ökning av växthusgaser eller förlust av biologisk mångfald. I det här projektet studerar vi vilken potential det finns för biomassaproduktion på jordbruksmark i Sverige, vilka styrmedel det finns för att utnyttja potentialen, och vad en sådan produktion innebär för ett hållbart jordbruk och en säker matproduktion, givet målen att inte ytterligare öka miljöpåverkan och klimatpåverkande faktorer.Vi kommer att beräkna ytan av tillgänglig mark som finns idag för att producera biomassa för energi, som t.ex. åkermark som inte används till jordbruksproduktion (träda) eller arealer av vall som skulle kunna utnyttjas mer intensivt. Projektet kommer att analysera hur markanvändning och olika växtföljder på åkermark skulle kunna anpassas för bioenergigrödor, såsom vall eller mellangrödor i växtföljden. Projektet kommer att analysera vilka styrmedel som behövs för att öka produktionen av jordbruksbaserad biomassa för bioenergiändamål på ett effektivt och lönsamt sätt för både lantbrukare och samhället. Det kommer att genomföras i samarbete med myndigheter, industri och lantbrukare där vi definierar olika framtidsscenarier som speglar olika vägar för att nå klimatmålen samt föreslår möjliga styrmedel för att åstadkomma detta och som skapar synergier snarare än konflikter mellan olika miljö och hållbarhetsmål.Vi kommer att simulera enskilda lantbrukares beslut, med hjälp av agent-baserade ekonomiska modeller och kompletterande ekonometriska modeller, som förutsäger vad som händer med jordbruksföretagen och dess markanvändning när nya styrmedel implementeras samt förklara den nuvarande markanvändningen. Förändringar i markanvändning är svåra att förutse eftersom lantbrukarna anpassar sig dynamiskt genom att arrendera mark, ändra produktionsinriktning eller produktionsintensitet. Vi översätter simuleringarna från de agent-baserade modellerna till förändringar av markanvändning i olika regioner i Sverige. Vidare kan vi uppskatta hur mycket bioenergiråvaror och livsmedel som produceras, och hur naturvärden eventuellt står i konflikt till detta.De teoretiska modellerna kräver en del extra datainsamling som genomförs i samverkan med olika aktörer, inklusive möten och intervjuer. Vidare behövs datainsamling och fältstudier av bördighet, produktivitet, uppskattning av biologisk mångfald av fåglar, kärlväxter och insekter. Projektet är innovativt genom att inte enbart utgå från teoretiska beräkningar, utan från människors och samhällets beslutsvägar för att bättre förstå möjligheter och hinder för att olika innovationer tas upp i praktiken. Vårt arbete leder till en bättre förståelse av hur vi kan nå olika hållbarhetsmål samtidigt, samt till realistiska evidensbaserade förslag för effektiva styrmedel som premierar en hållbar produktion av biobaserade råvaror. Projektet kommer att fokusera på några olika typer av regioner i Sverige från intensiv odlad och högproduktiv jordbruksmark i Skåne till extensiv vallodling i Småland.