Detaljerad information för diarienr  2018-01768  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Yeh, Sonia
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: sonia.yeh@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Fysisk resursteori
Projekttitel (sv): En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitet
Projekttitel (eng): The new future of mobility: Using a Synthetic Sweden to study transition pathways to autonomous, shared, and electromobility
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Energisystem, Annan naturresursteknik, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Transportsektorn står inför en stor omställning med nya teknologier som elbilar, självkörande bilar, delade tjänster som bilpooler och moderna samåkningstjänster som Uber, kombinerade mobilitetstjänster som samkör kollektivtrafiken med andra transporttjänster. Omställningen kan gå snabbt och kan leda antingen till ett transportsystem som är mycket effektivare och med lägre utsläpp av koldioxid och lokala föroreningar eller en framtid där vi blir än mer beroende av bilar och åker allt längre sträckor och därmed en större klimatpåverkan. Beslutsfattare inom olika områden behöver ha bättre förståelse för dessa förändringar innan de sker i verkligheten för att kunna fatta beslut som gör det möjligt att nå de uppsatta klimatmålen. Detta kan t ex ske genom simuleringsmodeller. Men det finns idag stora kunskapsluckor om dynamiken och möjliga synergier mellan dessa tjänster och teknologier speciellt i olika sorter miljöer. De flesta studier som har gjorts har varit baserade på större städer så som Lissabon, Helsingfors och Austin i Texas. Men hur påverkas andra miljöer och större geografiska områden som inkluderar pendlingsstråk till städerna? Det finns idag ett behov av att skapa verktyg som kan utvärdera olika scenarier och som också kan ta hänsyn till de snabba förändringar som sker idag. Utvecklingen inom data och informationssystem gör det idag möjligt att skapa de verktyg som behövs för att bättre kunna förstå den utvecklingen som vi står inför och att kunna utvärdera olika scenarier från ett klimat och samhällsperspektiv.Vi avser att skapa en modell som baseras på en syntetisk population av Sverige. En syntetisk population är en samling av datorbaserade agenter som har samma egenskaper som den svenska befolkningen om man ser på hela befolkningen och om man tittar på statistiska fördelningar, men på individ nivå finns det ingen motsvarande verklig person. Detta gör det möjligt att simulera ett realistiskt system utan att kompromissa individers integritet. Agenterna, dvs. individerna i systemet, simuleras inom ett transport system baserat bl. a. på deras dagliga aktiviteter och deras bakgrund så som ålder och inkomst. Vi kommer att använda denna syntetiska befolkning för att simulera olika scenarier som tar hänsyn till: 1) utvecklingen av ny teknik så som räckvidden på batterier inom elbilar och införandet av själkörande bilar; 2) förändringar i landanvändning, som t ex relationen mellan stad och landsbygd; 3) eventuella beteende förändringar kopplade till den nya tekniken och nya styrmedel. Forskare inom projektet har redan utvecklat en syntetisk population för Sverige, men denna är i många avseende för grov och kommer inom projektet att utvecklas och förbättras för att kunna möta de krav som ställs på de simuleringar och de modeller som utvecklas. Ny data från sociala media, trafikinformation, användningen av andra mobilitetstjänster kommer att användas för att förbättra egenskaperna hos befolkningen men också de modeller kopplade till den.  De nya modellerna kommer att användas för att skapa fallstudier. Den första fallstudien berör vilken laddningsinfrastruktur kommer att behövas när antalet elbilar ökar. Hur påverkas behovet av laddning av räckvidden av elbilarna? Gör det någon skillnad var de som köper elbil bor? Om t ex det främst är personer som bor i villa eller hyreshus? Hur förändras behovet om det är en flotta av själkörande elbilar istället? Den andra fallstudien kommer att studera städer och hur man kan minska bilanvändningen, öka användningen av kollektivtrafiken och nya delade tjänster. Detta för att kunna minska lokala föroreningar och växthugsutsläpp. I denna fallstudie tittar vi på förändringar i stadsutveckling, relationer till landsbygden och beteendeförändringar. Hur kommer resandet och val av transportslag förändras när nya teknologier införs? Hur kommer nya regleringar och skatter kunna påverka?Resultaten kommer dels att öka förståelsen för hur man kan använda olika sorters data, utveckla simuleringsmodeller men också att ge verktyg för olika aktörer att fatta bättre beslut rörande utvecklingen av städer och regioner för att bl a nå klimatmålen.