Detaljerad information för diarienr  2018-01784  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Rutgersson, Anna
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: anna.rutgersson@met.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper
Projekttitel (sv): Extreme events in the coastal zone - a multidisciplinary approach for better preparedness
Projekttitel (eng): Extremhändelser i kustzonen - en multidiciplinär ansats för bättre beredskap
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Meteorologi och atmosfärforskning, Annan samhällsbyggnadsteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Samhällets kostnader för extremhändelser är stora och ökande, detta gäller effekter av stormar, översvämningar och extrem nederbörd. Vetenskapssamhället ger tydliga besked om att klimatet förändras, men det finns fortfarande stora osäkerheter runt regionala aspekter av dessa förändringar och i hur denna förändring kommer att påverka specifika sektorer i samhället. Speciellt finns det fortfarande stora osäkerheter i hur extremer kommer att ändras i ett förändrat klimat och särskilt om man tittar på specifika regioner eller områden. Kustzonen är ett extra komplext system eftersom hav, land och atmosfär samverkar, vilket har till konsekvens att man har stora variationer i temperatur och terräng, detta skapar lokala cirkulationssystem som i sin tur samverkar med den storskaliga cirkulationen i atmosfären. Kustzoner är specifikt utsatta för stormar, stormfloder, översvämningar och extrem nederbörd. Från samhällets sida är kustzoner av stort intresse, det är områden aktuella för förnybar energi (offshore vind och vågenergi), rekreation, annan offshore infrastruktur och är dessutom ofta relativt tätt befolkade med stora städer.I det aktuella projektet kommer vi att använda ett spektrum av modeller för att beskriva förändrade risker. Modeller för globala klimatet ger de storskaliga klimatförändringarna (global cirkulation, globalt vattenstånd, temperatur och stormar), genom dynamisk nedskalning med regional klimatmodell tar man med effekter av den stora variabiliteten i kustzonen (topografi och temperatur). Vi kommer att förbättra beskrivningen av processer i kustzonen i klimatmodellerna genom att utveckla kopplade atmosfär-land-våg-hav modeller specifikt anpassade för att ta hänsyn till processer i kustzonen. Därmed får vi data med hög upplösning i tid och rum som används i modeller för att uppskatta kostnader för skadad infrastruktur och i system för beslutsfattare. Centralt i modelleringen är att utveckla metoder för att uppskatta osäkerheter i de olika stegen i modelleringskedjan. Detta är centralt för att ge beslutsfattare en uppfattning av osäkerheterna i uppskattningen av de förändrade riskerna för samhällets infrastruktur.De typer av extremhändelser och de parametrar som ska studeras (och även metoderna) kommer att tas fram i nära dialog med praktiker och användare. En workshop mellan forskarna i projektet och användare kommer att vara startup i projektet där de situationer utvecklare av infrastruktur och planerare upplever de största riskerna/kostnaderna kan identifieras. Utvecklingen av projektet kommer att följas upp, med ytterligare en workshop under projektets gång där resultat och metoder kan diskuteras. Till sist avslutas projektet med en större workshop där den gjorda kartläggningen av risker/förändrade risker på kort och lång sikt presenteras och diskuteras. Även här är osäkerhetsanalysen en central komponent.Fokus kommer att vara på förhållanden i Sverige i första hand, men även områden runt Östersjön och Nordsjön är av stort intresse, de aktiviteter som främst är centrala i projektet är kuststäder och infrastruktur för förnybar energi.Projektgruppen har stark kompetens i modellering av klimatsystemet och de geofysiska processerna i kustzonen. Detta kompletteras med kompetens i modellering av kostnader och för beslutsfattare, denna breda ansats ger stora möjligheter till kombinerad nu kunskap i kustzonen. De medverkande grupperna är centralt placerade i samverkan med andra större centra och projekt (t ex CNDS, ECRA, COHERENT). Det föreslagna projektet är dock unikt genom kombinationen av högupplöst modellering av högkvalitativa modeller i kombination med ekonomiska och sociala modeller. Specifikt är också fokus på osäkerheter i olika steg och ökade osäkerheter i kombination av de olika modellsystemen.