Detaljerad information för diarienr  2018-01797  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Bender, Frida
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: frida.bender@misu.su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Meteorologiska institutionen
Projekttitel (sv): Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat
Projekttitel (eng): Choices, values and uncertainty in modelling of future climate
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Filosofi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Människan påverkar klimatet och pågående klimatförändringar kräver kraftiga och omedelbara åtgärder, vilket framgår inte minst av FNs globala hållbarhetsmål. Om detta råder ingen tvekan. Däremot finns det stora osäkerheter i detaljerna kring hur mycket och hur snabbt klimatet kommer att förändras. Den så kallade klimatkänsligheten, som är ett mått på hur mycket jordens medeltemperatur förväntas stiga till följd av en fördubbling av koldioxid-halten i atmosfären, kan klimatforskarna inte sätta ett exakt värde på. Och detta påverkar förstås beslutsfattarna. Hur agerar de på bästa sätt på exempelvis 2-gradersmålet, om de inte vet hur stor temperaturökning en viss mängd utsläpp ger? Om känsligheten är hög krävs än mer drastiska åtgärder än om känsligheten är låg.När FNs klimatpanel IPCC sammanfattar forskningsläget ger de ett spann inom vilket jordens klimatkänslighet med minst 66% sannolikhet ("troligen") ligger. I det här projektet frågar vi oss hur det kommer sig att detta spann inte har minskat nämnvärt i omfång de senaste årtiondena, hur spannet reflekterar de individuella studierna som ligger bakom sammanfattningen, och inte minst, hur forskarna som producerar dessa studier, och deras sammanfattning i rapporter som IPCCs, påverkas av sin roll som kunskapsförmedlare till samhälle och beslutsfattare.IPCCs uppskattning av spannet för klimatkänslighet grundar sig framförallt på klimatmodeller, och osäkerheten i klimatkänslighet beror till stor del på processer relaterade till hur partiklar i luften påverkar molnens strålningsegenskaper, det vi kallar aerosol-moln interaktioner. Vi kommer därför i projektet att rikta in oss på sådana processer och deras representation i klimatmodeller. Klimatmodeller är komplexa system, och bakom varje process-beskrivning och experiment-utformning ligger en rad val.Val som görs kring metoder, modeller och parametrar kan inte kopplas fria från etiska och sociala värden; all forskning påverkas på så vis av värderingar. I klimatforskningen blir det särskilt intressant att studera hur dessa värderingar spelar in i den vetenskapliga processen, eftersom kopplingen till stora och viktiga samhällsfrågor är så tydlig. Val, påverkade av värderingar spelar inte bara in i utformningen av forskningen (exempelvis vilka modeller som används eller inte används) utan även i kommunikationen av resultat och tillhörande osäkerhet (exempelvis vilka osäkerhetsintervall som redovisas). I det här projektet arbetar vi tvärvetenskapligt, klimatforskare tillsammans med filosofer. Vi kommer att använda en klimatmodell för att testa antaganden kring aerosol-moln interaktion som är mer extrema än vad som är standard, men som har grund i observationer, för att se hur de påverkar modellens klimatkänslighet. Vi kommer sedan att följa dessa resultat, som förväntas tänja på det givna spannet för klimatkänslighet, på deras väg mot nästa IPCC-rapport. Samtidigt kommer processen att iakttas som en fall-studie, och genom filosofisk analys utvärderas med avseende på hur, och i vilken mån, klimatforskarens val styrs av hens värderingar.Att värderingar påverkar forskares val står inte i motsättning till vetenskaplig objektivitet, men en ökad medvetenhet om värderingarnas roll, såväl i forskarsamhället som hos allmänhet och beslutsfattare, skulle underlätta formulering, bedömning och kommunikation av vetenskaplig information och tillhörande osäkerhet, och det gagnar såväl beslutsfattande som allmänhetens förtroende för klimatforskningen.