Detaljerad information för diarienr  2018-01863  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Fredriksson, Cecilia
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: cecilia.fredriksson@ism.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Service management och tjänstevetenskap
Projekttitel (sv): Marina matresurser på nya marknader
Projekttitel (eng): Marine food resources for new markets
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Analytisk kemi, Biokatalys och enzymteknik, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Marina matresurser på nya marknader Projektet tar utgångspunkt i relationen mellan hållbarhet, marina matresurser och en cirkulär biobaserad ekonomi. Här finns ett växande fält av alternativa produktionssätt, nya tekniska processer och innovativa marknader. Vi intresserar oss för olika sätt att utveckla mervärdet av alger som marin resurs i en biobaserad ekonomi.Den marina miljön har en viktig roll i omställning till en grön ekonomi där havets blå åkrar kan bilda ny och utökad odlingsyta. Alger kan odlas eller skördas för livsmedelsproduktion men också för att minska övergödning och som förnybar energikälla. Inom jordbruks- och livsmedelsområdet finns stora förväntningar på ett växande vattenbruk och alger beskrivs ofta som ett hållbart alternativ. Men i vilka former och sammanhang kan alger introduceras och skapa mervärde? Vilka biotekniska processer kan accepteras av konsumenten? Hur förhåller sig olika konsumentgrupper till olika råvaror eller restprodukter och de omvandlingstekniker som krävs för att utveckla hållbara livsmedel? Vad krävs för att nya livsmedel eller ingredienser ska nå en större marknad? Vad är betydelsefullt för konsumenten och vad vill man betala för? Hur kommuniceras värdet av gröna processmetoder?Genom att samtidigt utveckla processförslag och studera relationen mellan processutveckling och olika konsumtionspraktiker syftar projektet till att utveckla ny kunskap kring hur marina matresurser kan skapa värde för konsumenten. Projektets övergripande målsättning är att utvecklahållbara, teknoekonomiskt livskraftiga och säkra processer för att underlätta flöden av hållbara konsumtionspraktiker längs hela kedjan från råvara till konsument.Vid utveckling av nya livsmedelsingredienser behöver vi redan i processutvecklingen ta hänsyn till både hållbarhet och ekonomiska frågor för att nya innovativa affärsmodeller ska uppstå. Försörjningskedjorna idag är globala, stegen mellan producent, process, marknad och konsument har blivit fler och flödet av varor och livsmedel har blivit mindre transparenta. I projektet utvinns livsmedelsingredienser från marina åkrar i ett återbruksperspektiv där man ur samma material ämnar separera tex protein, polysackarider (kostfiber) med hälsopotential och andra bioaktiva (tex antimikrobiella, antioxidativa) ämnen.Samtida konsumtionskultur präglas av medvetenhet om konsumtionens miljöpåverkan, samtidigt som vi ser allt snabbare konsumtionscykler och fler miljöproblem som kan relateras till ohållbart resursutnyttjande och kortsiktig livsmedelsproduktion. För att möjliggöra hållbara konsumtionspraktiker krävs en fördjupad insikt i livsmedelskonsumtion, matsituation, livsvillkor och vardagsliv. Detta är viktigt att tänka på även i beredningssteget av nya ingredienser till livsmedel. Vi fokuserar därför processutvecklingen på milda tekniker med enzymkatalys och miljövänliga "gröna" lösningsmedel för extraktion av algkomponenter, för att utvinna intressanta ingredienser, dessutom utvärderas processförslagen både avseende processekonomi och resursutnyttjande (livscykelutvärdering).Vi ser ett ökat intresse för miljön samtidigt som individen ofta håller fast vid traditionella konsumtionsmönster. En förståelse för matkonsumtionens motsägelsefulla praktiker är en avgörande utgångspunkt för att kunna formulera hållbara livsmedelsalternativ. Den grundläggande ambitionen för projektet är att utveckla metoder för att skapa en hållbar värdekedja mellan råvara och konsument. Genom att utvinna nya värden ur en marin matresurs kommer sambandet mellan nya livsmedel, processutveckling, konsumentacceptans och innovationsförmåga att belysa olika aspekter och metoder för att identifiera förmåga till förändring och bioekonomiskt nytänkande.Innovationsförmågan inom livsmedelssektorn har främst varit produkt- och teknikinriktad, och mer sällan riktad mot konsumentförståelse. Unikt för projektet är att vi vill ha en dialog med konsumenten redan i processutvecklingsarbetet för att skapa produkter med acceptansnivå hos konsumenterna. Projektet kommer att lägga stor vikt vid samarbetet mellan näringsliv, samhällsaktörer och organisationer i civilsamhället och akademi. Projektet är ett samarbete mellan forskare från tre fakulteter Lunds universitet (samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik) och den tvärvetenskapliga forskningen kommer, tillsammans med våra samverkansaktörer, att utveckla en helhetssyn på marina matresurser och konsumtion i en innovativ och cirkulär livsmedelskedja.