Detaljerad information för diarienr  2018-01876  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Söderberg, Magnus
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: magnus.soderberg@ratio.se
Univ./Institution: Ratio - RatioNationalekonomi
Projekttitel (sv): Påverkar barns involvering i processen om livsmedelsavfall hushållens avfallsmängd?
Projekttitel (eng): Does children's involvement in the food waste process influence households' waste level?
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Nationalekonomi, Företagsekonomi, Socialpsykologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att uppnå miljömässig hållbarhet och en cirkulär ekonomi har många internationella sammanslutningar (t.ex. FN och EU), liksom riksstad och de flesta kommuner i Sverige, formulerat mål om att reducera avfall. Avfallsreduktion är en viktig del av mål nummer 12 i Agenda 2030 och mål nummer 15 i de svenska miljömålen. Hittills har hushållsavfallet tacklats genom att använda interventioner baserade på ekonomiska och normbaserade incitament. Fler avfallsreducerande interventioner behöver dock designas och utvärderas eftersom den senaste statistiken för länder i EU visar att hushållens tendens att minska sitt avfall har upphört. En typ av avfall som alla kan hjälpa till att minska är matavfall. Om hushållen minskar sitt matavfall kan det leda till reducerad matkonsumtion och därmed också till mindre utsläpp av växhusgaser.    I detta projekt studerar vi en helt ny intervention som skapar incitament att reducera matavfallet: vi utvecklar olika miljö-/hållbarhetsutbildningar för skolbarn, implementerar dem i grundskolor i Varbergs och Falkenbergs kommun och utvärderar hur de påverkar hushållens matavfallsmängd. Ingen studie har tidigare undersökt hur barn påverkar hushållens verkliga avfallsbeteende. Metoden bygger på att information om var skolbarnen bor matchas med hushållsspecifika avfallsmängder. Tack vare ett unikt samarbete med Vivab (avfallsbolaget i Varberg och Falkenberg) och grundskolor i de båda kommunerna kan vi undersöka om de hushåll där det bor barn som exponerats för ett utbildningsprogram har förändrat sitt avfallsbeteende relativt hushåll vars barn inte fått den exponeringen. En kausal effekt av utbildningsmaterialet kan bestämmas genom att använda hushåll med samma karakteristik som kontrollgrupp, d.v.s. hushåll med barn i samma skolor som inte exponerats för utbildningsmaterialet. Det utbildningsmaterial som utvecklas inom ramen för projektet kan i framtiden återanvändas av andra skolor (både nationellt och internationellt). Projektet består av fyra personer från olika vetenskapsdiscipliner där var och en bidrar med unik spetskompetens: en pedagog med erfarenhet av att utveckla miljöutbildningar, en organisationsteoretiker med kunskap om avfallets värdekedja, en nationalekonom med erfarenhet av att mäta effekten av interventioner och en företagsekonom med erfarenhet av projekt om hushållsavfall som också fungerar som projektledare.