Detaljerad information för diarienr  2018-01888  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Alminger, Marie
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: marie.alminger@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Livsmedelsvetenskap och nutrition
Projekttitel (sv): Hälsosamma och hållbara snacks
Projekttitel (eng): Healthy and sustainable snacks
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Analytisk kemi, Livsmedelsteknik, Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Enorma mängder livsmedel och råvaror går till spillo i livsmedelskedjan vilket har stora negativa effekter på ekonomi och miljö. Alternativa lösningar för resurseffektiva värdekedjor, till exempel genom användning av tekniker som bidrar till lägre energiåtgång och ökat bevarande av näringsämnen, kombinerat med återvinning av sidoströmmar från livsmedelsindustrin är angelägna. Efterfrågan på nya, framförallt hälsosamma snacks är stor och ökar i hela världen. Målsättningen med projektet är att verifiera resultat från ett tidigare forskningsprojekt, där vi i pilotstudier identifierat intressanta processlösningar för förädling av sidoströmmar till hälsosamma och hållbara snacks.      Syftet är tillämpa processlösningar för produktion av extruderade, hälsosamma och attraktiva snacks baserade på sidoströmmar från juice- och spannmålsprocessning. Genom samarbete med slutanvändare och experter inom marknadsföring vill vi inom projektet också förbereda för kommersialisering av nya klimatvänliga produkter. Den huvudsakliga målsättningen är att bidra till en mer hållbar livsmedelskedja, med avseende på ekonomi och miljö genom att stimulera till en ökad produktion och konsumtion av hälsosamma livsmedel. Nya lösningar för att skapa hälsosamma produkter med ingredienser som tidigare inte utnyttjats kan bidra till att uppfylla både nationella strategier och FN:s hållbarhetmål, relaterade till hållbar användning av resurser, mat, hälsa och klimat.
Inomvetenskaplig redovisning:
Populärvetenskaplig redovisning: