Detaljerad information för diarienr  2018-01896  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Wennergren, Uno
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: UNO.WENNERGREN@LIU.SE
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Projekttitel (sv): Optimeringsverktyg och beslutsstöd för planering av djurtransporter
Projekttitel (eng): Optimization tool and decision support for animal transport planning
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Beräkningsmatematik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Transporter av djur från gårdar till slakterier är en viktig del i livsmedelskedjan eftersom de bl.a. påverkar ekonomi, utsläpp av växthusgaser och djurens välfärd. I tidigare projekt har en ruttoptimeringsmodell för djurtransporter utvecklats och testats med mycket goda resultat. Eftersom all planering av djurtransporter idag sker helt manuellt skapas med en optimeringsmodell stora möjligheter till effektivare och bättre planering. Det leder till bättre djurvälfärd genom mindre stress hos djuren, bättre ekonomi genom kortare transporter och högre resursutnyttjande samt mer hållbara transporter genom att utsläppen av växthusgaser minskar. Detta projekts syfte är att verifiera nyttan av ett beslutsstöd för optimering av djurtransporter, att analysera marknadspotentialen och att ta fram en detaljerad strategi för kommersialisering av verktyget.Målet är att projektet ska leda till en satsning på en produkt för planering av djurtransporter både nationellt och internationellt. Projektets långsiktiga mål är effektivare djurtransporter som leder till högre djurvälfärd, bättre ekonomi för både slakteriföretag och transportörer samt mindre utsläpp av växthusgaser från transporterna.Projektet organiseras i fem arbetspaket som täcker teknisk verifiering av modell och koncept, marknadsanalys för såväl Sverige som internationellt, analyser med viktiga intressenter, utvärdering av patentbehov samt en strategi för kommersialisering av produkten.