Detaljerad information för diarienr  2019-00175  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Schouenborg, Björn
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: bjorn.schouenborg@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - CBI
Projekttitel (sv): Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar
Projekttitel (eng): Multifunctional, urban storm water solutions
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Infrastrukturteknik, Annan naturresursteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Våra städer blir alltmer tätbefolkade vilket leder till en ständig förtätning av stadsmiljön och fler grönytor som försvinner, dvs områden med möjlighet till naturlig infiltration av regn blir färre. På grund av detta leder klimatförändringen redan till allt fler kraftiga regn och översvämningar i städerna. Stora kostnader är förknippade med översvämningarna. 10 miljarder kostade översvämningen i Köpenhamn 2011. Många svårkvantifierbara värden räknas dessutom aldrig in. Dagens VA-system är inte dimensionerat för dagens regnmängder. Kostnaden för nyinvestering är beräknad till uppemot 800 miljarder kronor. Alldeles oavsett kostnad är detta inte ett alternativ i sig då en uppgradering inte löser alla problem. Skyfall leder till kraftig överansträngning av reningsverk, samtidigt som ytföroreningar spolas bort okontrollerat. För att klara Globala målen för hållbar utveckling t ex mål 11 om Hållbara städer och samhällen krävs en övergång till nya, mer naturliga lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.I det nyligen avslutade Vinnova projektet "Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor" utvecklade vi bl a följande verktyg för att på naturligt sätt hantera mer än 90% av allt dagvatten och de flesta skyfallen: Innovativa, dränerande konstruktionslösningar för hårdgjorda ytor som gator, P-platser och gång- och cykelbanor, verifierade genom laboratorieförsök på RISE, fullskaleförsök hos VTI och beräkningar enligt en modell från Trafikverket samt flera konstruktioner i stadsmiljö. En demonstrationsversion av ett gratis, webbaserat dimensioneringsverktyg togs fram tillsammans med andra stödfunktioner såsom beslutsstöd för stadsplanering, analys av klimatbelastning och utbildningar för landskapsingenjörer.Under projektets gång och efteråt har vi haft en tät dialog med ett 15-tal kommuner om hur man kan gå vidare och påskynda implementeringen.Förtroende skapas inte över en dag, särskilt då man under 100 år försökt bygga gator som håller vatten borta från alla lager under ytan. Lokal tillgång på de ballastmaterial som nu behövs är ännu inte bra. Producenterna vill inte tillverka rutinmässigt innan man är säker på att få beställningar. Kommunerna behöver information och utbildning. Politiker behöver information för att kunna prioritera satsningar och ekonomi rätt. Dagens ekonomiska system i kommunerna har mycket av silosystem över sig men håller sakta på att svänga när man ser fördelarna med integrerade satsningar. Vi kommer därför att ta fram beslutsstöd för att överbrygga låsta förvaltnings- och organisationsstrukturer. Kommunerna behöver även konstruktionsritningar, liksom de stora konsultbolagen som projekterar konstruktionerna. De nya konstruktionerna ska finnas i AMA, handboken för anläggningsarbete. Offentliga upphandlingar utformas vanligen med hänvisning till AMA och enligt AMAs struktur.Kommunerna ser helst att de nya konstruktionerna fungerar i deras egen stad. Ju fler demos vi kan bygga i olika städer desto snabbare sker den storskaliga implementeringen. Redan existerande pilotprojekt dokumenteras därför och mäts upp. Även om våra genomförda fullskaleförsök innebär en mer extrem belastning så är faktiska konstruktioner i stadsmiljö mer övertygande. Detta är en pedagogisk uppgift och nog så viktig att ta hänsyn till.Projektet kommer att färdigställa ett fullt fungerande dimensioneringsverktyg för trafikerade ytor. Programmet är flexibelt och skalbart (från enskilda gator och parkeringsplatser till stadsdelar) och gör det möjligt att få fram konstruktionsritningar med olika ytbeläggningar, olika storlekar, klimatzoner, vattenfördröjningsbehov, dräneringsrör osv för enskilda konstruktioner eller flera olika som samverkar. Motsvarande system existerar inte idag, vare sig i Sverige eller utomlands.Vi kommer att paketera projektresultaten i form av utbildningsmaterial för kommunerna. Utvecklingsarbetet görs ihop med deltagande kommuner, industrier och konsulter. Utbildningsmaterialet blir en ny typ av workshops där varje tillfälle anpassas för respektive kommuners planer och behov. Kommunerna kan sedan använda materialet i utformning av dagvattenpolicy, strategiarbete och upphandlingar. Vidare tas riktlinjer fram och paketeras för att föra in våra konstruktioner i AMA. Visualiseringsverktyg tas fram för ökad förståelse bland politiker m fl. Visualiseringsverktygen används även som en innovativ och experimentell metod i utbildningsaktiviteterna.