Detaljerad information för diarienr  2019-00184  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Nilsson Lindström, Kristina
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: kristina.lindstrom@handels.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Ekonomi och samhälle, inst för
Projekttitel (sv): Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn
Projekttitel (eng): Towards sustainable governance of Swedish tourism: Co-creative strategies for sustainable spatial planning in the public tourism sector
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Den offentliga turismsektorn har fått kritik för sitt bristande engagemang i det hållbara samhällsbyggandet. En primär orsak är den offentliga styrningen av turismutveckling i kommuner och regioner och dess svaga förankring i samhällsplaneringen. Målet med det sökta projektet är att överbrygga strategiska, organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan turismutveckling och samhällsplanering genom samskapande processer med turismutvecklare, samhällsplanerare, politiker och forskare på olika administrativa nivåer. Projektet bygger vidare på pågående regional (kommunal och delregional) inbäddad forskning med goda resultat av samskapande forskning-praktik, nätverksbyggande och implementering av innovativa arbetssätt.Det ökande antalet svenska och utländska besökare till platser i Sverige spelar en allt viktigare roll för lokala näringsliv och arbetsmarknader. Samtidigt som turism innebär viktig tillväxt för många kommuner, utmanar den också samhällens bärkrafter. Turismens konsumtion och produktion innebär exploatering av mark- och vattenområden, många gånger i känsliga miljöer samt en ökad belastning på infrastruktur och samhällsservice, och därmed en risk för missnöje bland kommuninvånare. Så kallad 'överturism', d v s när besökare och lokalbefolkning upplever att det är för många turister och att livskvalitet och upplevelsen blir sämre på grund av detta, är ett växande problem i många samhällen, framför allt i mindre samhällen som genomgår en omfattande turismutveckling. Gemensamt för samhällen som upplever slitage, trängsel och målkonflikter kring mark- och vattenanvändning som ett resultat av turismutveckling, är att turismens anspråk i samhällsplaneringen inte betonas i tillräcklig omfattning. Utgångspunkten för det aktuella projektet är den fördjupade kunskapen om bakomliggande faktorer till turismens svaga ställning i samhällsplaneringen, samt kunskap om och erfarenhet av hur forskning och praktik kan verka i samskapande processer, som pågående forskning bidragit med. Syftet med det sökta projektet är därmed att vidareutveckla kunskap och samskapande metoder för att överbrygga gap mellan turismens strategiska styrning och strategier för det hållbara samhällsbyggandet. Projektet utgår från etablerade nätverk och projekt i ett urval av kommuner i en regional kontext. Konkret kommer innovativa arbetssätt och strategier för samskapande kunskapsbyggande med hjälp av en beprövad metod utvecklas, samt en skalbar testbädd bestående av aktörer (kommunala och delregionala och regionala turismutvecklare, samhällsplanerare, samhällsbyggare, politiker, Länsstyrelsen, forskare m fl).Förväntade effekter av projektet är implementeringen av innovativa samskapande strategier och modeller för styrning av offentlig turismutvecklingen i kommuner och regioner med ett tydligt fokus på ett hållbart samhällsbyggande. Projektet knyter därmed an till Formas forskningsagenda genom perspektiven styrning, policy och ekonomi samt organisation, samverkan och ledarskap och två teman; hållbar konsumtion och produktion samt hållbar mark- och vattenanvändning. Turismens komplexa natur och påverkan på samhällen speglar tydligt behovet av ett integrerad offentlig styrning och därmed hur perspektiv och teman som kan bidra till turismens hållbara utveckling har en nära koppling till varandra. Turismens produktion och konsumtion (besöksmål, upplevelser, destinationer) innebär anspråk på mark- och vattenområden ofta i känsliga natur- och kulturmiljöer, samt behov av omfattande infrastruktur (ex. transporter). Här råder emellertid en brist på långsiktig planering och offentlig styrning med fokus på samhällets bästa, till förmån för kortsiktiga turistiska tillväxtmål (t ex gästnätter och arbetstillfällen) vid lokal och regionala turismutveckling. Det finns således ett behov samordning och styrningsmodeller som bättre förstår och hanterar turismens långtidseffekter, inklusive policy som kan påverka den turistiska konsumtionen i en hållbar riktning och därmed bidra till ett hållbart samhällsbyggande.