Detaljerad information för diarienr  2019-00192  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Högdahl, Elisabeth
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: elisabeth.hogdahl@ism.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Service management och tjänstevetenskap
Projekttitel (sv): En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen
Projekttitel (eng): A model for developing and building places through human memory
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Historia
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Hur ska vi utveckla och bygga platser på bästa sätt? Hur ska vi få platser där invånarna känner sig hemma, där de trivs i sin vardag, känner igen sin historia - samtidigt som dessa platser blir intressanta och unika och går att marknadsföra? Detta är frågor som är mycket aktuella i samtiden, där diskussionens vågor går höga kring hur goda platser byggs och vilka miljöer som ska bevaras och inte. Det pågår också en diskussion om processerna kring platsbyggande, där invånarna lyfts fram som väsentliga för stadsutvecklingen, där deras perspektiv och önskemål bör få större betydelse när områden ska förändras, utvecklas eller rentav byggas nya från grunden. Människor bjuds in att delta i omröstningar mellan olika, redan bestämda alternativ. De kallas till öppna möten där de förhoppningsvis får bidra med synpunkter som kan hjälpa till att utforma platsen på bästa sätt. Då - när det mesta redan är bestämt, när detaljplanerna redan är gjorda och när platsen redan rensats på innehåll. De tillfrågas om vad de vill ha, men mer sällan om vad som varit betydelsefullt för dem. De frågas sällan om karaktären på den plats som ska göras om, om platsens vardag och hur det som människor sett som väsentligt och viktigt genom åren ska gå att känna igen i det nya.Projektet En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen vill bidra till att lösa detta problem. Det tar avstamp i ett forskningsprojekt som bedrevs i samverkan mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad mellan augusti 2017 och januari 2019. Syftet var att skapa en platsutvecklingsprocess som tar avstamp i platsens historia och i människors minnen av platsen. Projektets fokus utgjordes av Helsingborgs hamn som bitvis ska byggas om till ett nytt bostadsområde. Hamnen har en berättelserik historia genom alla de människor som rört sig där; stuvare, cafépersonal, färjepersonal och resenärer. Det är också en plats med en ytterst lite fysiska lämningar som berättar om vad som hänt där.Vi sökte upp helsingborgarna som mindes hamnen, hittade roliga, knasiga, vardagliga och tragiska minnen som ledde till ökad förståelse för vad som faktiskt hänt i det gamla hamnområdet och hur detta präglat både platsen, människorna och staden Helsingborg. Utifrån detta utvecklades vår modell som vi nu vill omvandla till en användbar verktygslåda. Modellen skiljer sig mycket från de traditionella platsutvecklings- och planeringsprocesserna, vilka börjar med en översiktsplan och stegvis närmar sig platsen genom detaljplaner och utformning av boendemiljöer och arkitektur. Vår modell börjar istället med en kartläggning av platsens karaktär och känsla, som vi framför allt fångade genom människors berättelser om platsen och om dem själva. Med dessa som utgångspunkt skapade vi en helt ny platsutvecklingsprocess.Projektet fick mycket positiv feedback i Helsingborg. Samtidigt var den skissartade modellen inte helt enkel att arbeta med för planerare som är vana att arbeta på helt andra sätt och utifrån helt andra utgångspunkter. Syftet med detta projekt är därför att utveckla modellen till en användarvänlig verktygslåda. Då ger vi också andra platser och andra aktörer chansen att pröva detta arbetssätt, och därmed får också invånarna på dessa platser en chans att bidra till platsens utveckling. Därmed anknyter projektet också till hur en platsutvecklingsprocess kan organiseras på ett mer demokratiskt och tillgängligt sätt.Vi kommer i detta projekt att utveckla modellen i dialog med olika aktörer och yrkesgrupper som arbetar med platsutveckling och planering. Vi kommer att bedriva workshops där de får testa modellen och diskutera den, vi kommer att följa upp med intervjuer och samtal. Modellen ska stämmas av och modifieras. Den behöver också formges och paketeras på ett användarvänligt sätt. Slutprodukten blir en verktygslåda där olika utmaningar också får lösningar som blir praktiskt genomförbara. Den kommer att kunna användas på nationell och även internationell nivå.Målgruppen för projektet utgörs därmed av både beslutsfattare, platsutvecklare, planerare, byggföretag och arkitekter - men också de människor som lever och verkar på platsen. De positiva effekterna av detta kan bli många; det kommer att bli en användarvänlig modell och en modell som skapar delaktighet, närhet och igenkänning hos invånarna. Projektet kommer också att bidra till att platser kan få en mer unik särprägel.