Detaljerad information för diarienr  2019-00202  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Linke, Sebastian
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: sebastian.linke@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Globala studier, inst för
Projekttitel (sv): Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige
Projekttitel (eng): Fishing for solutions: from research to practical experiments for setting common goals for rural coastal development in Sweden
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Fisk och fiske är viktiga delar av den traditionella svenska kulturen, inte bara på grund av fiskens goda smak och näring utan också för deras roll för en viss "livsstil" och social identitet i kustområden. För bara några decennier sedan blomstrade små och medelstora fiskesamhällen med många fiskebåtar i hamnarna, livliga lokala fiskmarknader där dagens fångster såldes, fiskare som lagade sina nät på kajen och närliggande fabriker med beredningsindustri. Detta kan inte längre hittas längs Sveriges kuster. Problem med utarmning av marina ekosystem, minskande fiskpopulationer och minskande antal kustfiskare dominerar flera nordeuropeiska kustsamhällen.För att motverka denna negativa utveckling har olika initiativ och projekt etablerats.  Simrishamns kommun i Sydöstra Skåne har varit drivande i dessa frågor och fungerat som en nod för nätverk som har startats just för att bevara och utveckla det lokala fisket och levande kustsamhällen. Tillsammans med olika aktörer har Simrishamn under de senaste åren på både nationell, regional och lokal nivå uppmärksammat de utmaningar kustsamhällena står överför. 2017 gick 17 kustkommuner tillsammans och skickade ett brev, kommunuppropet, till regeringen där det påpekas att den pågående utvecklingen av svenskt fiske går tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd. Med hänvisning till FN:s hållbara utvecklingsmål, EU:s gemensamma fiskeripolitik och den svenska nationella fiskestrategin kräver kommunerna att svensk fiskeriförvaltning ska skapa goda förutsättningar för lokala landningar och levande hamnar längs hela Sveriges kust. En förutsättning för att detta skall ske är enligt kommunerna att de lokala intressena, som slår vakt om de sociala och socioekonomiska värdena från fisket, får reellt inflytande i hur svenska fiskekvoter fördelas och vilken fiskeflotta Sverige ska ha i framtiden.I det pågående FORMAS projektet Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige undersöker vi med Simrishamn som fallstudie de institutionella utmaningarna som uppstår när lokalbaserade ekonomiska visioner och handlingsplaner möter ovanifrån förankrade processer och strategier från statliga myndigheter och institutionella aktörer (Formas 2018-00251).  Forskningsresultaten visar, i linje med andra studier, att om regionala aspekter skall beaktas inom fiskeri- och kustutveckling så måste regionala och lokala aktörer inkluderas i förvaltningsprocesser.Med det nya projektet vill vi utveckla och testa metoder för hur olika intressenter, ibland med konfliktfulla perspektiv, kan enas om en problembild och hitta gemensamma mål. Syftet med projektet är att genom praktisk experimentell tillämpning av befintlig och ny kunskap från forskningsresultat bidra till en ökad hållbar utveckling av kustsamhällen i Sverige. Detta vill vi göra genom att 1. testa och utveckla metoder för hur man kan ta fram regionalt baserade gemensamma mål för utvecklandet av kustsamhällen i Sverige, 2. utvärdera metoder för hur man kan skapa gemensamma mål mellan olika intressenter på "lokala arenor" och 3. utveckla en erfarenhetskatalog över dessa metoder samt vilka roller olika regionala och lokala aktörer kan ha i processen för att uppnå de satta målen.Projektet kommer att genomföras i olika steg där det första består av att etablera en kompetensgrupp som fungerar som en arena för diskussion och kunskapsutbyte mellan aktörer från olika myndighetsnivåer, intressegrupper och forskare. Det kommer även att genomföras fältarbete för att samla in kunskap och erfarenheter från platser med liknande utmaningar, samt anordnas workshops för att skapa en gemensam vision om hur kustsamhällena skall se ut samt hur man kan nå visionen. Resultaten sammanställs i en "erfarenhetskatalog" som kommer att vara till nytta för lokala intressenter, forskare och tjänstemän och inte minst för beslutsfattare som ser ett behov av att förstå hur åtgärder kan komma att påverka de lokala aktörerna.Projektet drivs av Göteborgs Universitet tillsammans med Lunds Universitet och Simrishamns kommun. För att nyttja de nätverk och kontakter som har upparbetats i pågående projekt kommer i första hand Skåne att användas som geografisk avgränsning för projektet. Tre nyckelaktörer som representerar Länsstyrelsen i Skåne, Havs- och kustfiskarnas producentorganisation samt Simrishamns kommun har identifierats och också sagt ja till att deltaga i kompetensgruppen.