Detaljerad information för diarienr  2019-00219  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Mainali, Brijesh
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: brijesh.mainali@lnu.se
Univ./Institution: Linnéuniversitetet - Institutionen för bygg och energiteknik, BE
Projekttitel (sv): Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik
Projekttitel (eng): Sectoral readiness for deep renovation of detached households: from research to practice
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Energisystem
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Energieffektiv renovering har identifierats som ett viktigt mål av FN:s agenda för urban utveckling för  att driva utvecklingen av hållbara städer. Samtidigt har europeiska kommissionens Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) påvisat "One-stop-shops" (OSS) som en användbar väg framåt för att stimulera omfattande renoveringar.Projektgruppen har via Linneuniversitetet (LnU) två pågående forskningsprojekt om att utveckla just OSS koncept för djup-renoveringar av småhus i Kronoberg. En viktig slutsats från pågående projekt är att det finns ett stort intresse för OSS-koncept bland både husägare och små och medelstora företag (SMEs) som dominerar renoveringsmarknaden. Tyvärr har företagen svårt att erbjuda OSS-tjänster, främst på grund av bristande kompetens och resurser för att hantera och samordna flera aktörer. Osäkerheter om kvaliteten hos andra företag och eventuella affärsrisker är andra bidragande orsaker. Till följd av detta är renoveringstakten av småhus fortfarande mycket låg i Sverige.I det här projektet samarbetar forskningsaktörerna, LnU och RISE med Energikontoret sydost, Växjö kommun och Villaägarna Kronoberg för att tvärvetenskapligt med både teknik och samhällskunskap ta fram mål-orienterad kunskap för ökad energieffektivisering av småhus. Projektet kommer fokusera på två områden:Kunskapsutveckling hos både byggnadsaktörer (hantverkare installatörer, konsulter, arkitekter mm) och användare (husägarna). Syftena är: a) att utbildad personal (med tillräcklig kunskap om tillgängliga tekniska möjligheter för energieffektivisering) för att kunna koordinera och hantera djup-renoveringar samt att skapa medvetenhet och intresse för OSS-konceptet, b) ta fram transparent/trovärdig information och riktlinjer, manualer och handböcker som underlättar en omfattande renoveringsprocess. Kunskapslyftet erhålls genom en serie utbildningstillfällen för 25-30 olika byggnadsaktörer, vilka efter genomförd utbildning kan samordna och hantera renoveringar enligt OSS-konceptet. Utbildningsaktiviteter kommer också genomföras med ett 50-tal husägare i form av "hemmakvällar". Syftet är att öka medvetenheten och motivationen hos husägarna för att genomföra omfattande renoveringar. Därtill kommer manualer, riktlinjer och annat utbildningsmaterial komer att distribueras till intressentgrupperna och finnas nedladdningsbart efter avslutat projekt på ett flertal webbplatser (tex. Växjö kommuns, Energibyråns samt projektwebbplatsen). Detta för att användarna ska kunna dra nytta av dem även efter projektperioden.Bistå Växjö kommun med strategier för renovering av småhus. Detta omfattar kommunens handlingsplan på medellång sikt gällande samordning av tekniska och finansiella resurser för att främja en energieffektiv renovering. På längre sikt finns möjligheten att både uppnå målet och mer därtill gällande energieffektivisering och även andra kopplade kommunala hållbarhetsmål (Agenda 2030).Med avseende på FORMAS fem perspektiv och sex teman är projektet mycket relevant gällande perspektivet; Politiska och ekonomiska och passar väl inom temat; Hållbara bostäder och offentliga miljöer för att adressera utmaningar och kunskapsbehov för hållbar fysisk planering.Dessutom bidrar projektet indirekt till FN:s globala hållbara utvecklingsmål; 7) Prisvärd och ren energi, 11) Hållbara städer och samhällen, 13) Klimatåtgärder. Mer specifikt innebär det följande delar:Mål 7.2 Ökad andel förnybar energiMål 7.3 Dubbla den globala hastigheten för energieffektiviseringMål 11.6 Minska de negative effekterna på miljön orsakad av städerna per capitaMål 13.3 Förbättrad utbildning, medvetenhet, mänsklig och institutionell förmåga att begränsa klimatförändringar, anpassning, konsekvensreducering.