Detaljerad information för diarienr  2019-00223  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Dawkins, Elena
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: elena.dawkins@sei.org
Univ./Institution: Stiftelsen The Stockholm Environment Institute - SEI Stockholm
Projekttitel (sv): Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå
Projekttitel (eng): Accelerating Agenda 2030: municipality planning and implementation for reduced climate footprints
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Syftet med projektet är att applicera och anpassa den senaste forskningen om svensk konsumtions miljöpåverkan på nationell nivå till kommunnivå. Projektet avser utveckla ett verktyg som stöd för svenska kommuners och städers arbete med att minska konsumtionens klimatpåverkan (klimatfotavtryck), dels i sin egen verksamhet, dels bland hushåll och andra aktörer på lokal nivå.En av dagens största hållbarhetsutmaningar är den miljöpåverkan som genereras av vår konsumtion. Det globala hållbarhetsmålet (SDG) 11 om hållbara städer och samhällen och SDG 12 om hållbar konsumtion och produktion är nära kopplade och kanske två av de mest utmanande målen för Sverige. Vår konsumtion har också stor påverkan på SDG 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Trots att Sverige minskar utsläppen av växthusgaser inom sina gränser, motverkas denna minskning av att utsläppen ökar i andra delar av världen som är kopplade till svensk konsumtion. Sveriges klimatfotavtryck ligger idag långt över de nivåer som krävs för att upprätthålla ett stabilt klimat eller för att etablera samhällen som förbrukar resurser inom planetens gränser.För att möta fastställda hållbarhetsmål kommer lokala åtgärder att vara avgörande. Sveriges kommuner har stort ansvar för konsumtionen lokalt, dels genom sina egna verksamheter och dels genom att ta ansvar för att främja omställningen till hållbar konsumtion bland hushåll och andra lokala aktörer. Flera svenska kommuner har redan etablerat konsumtionsbaserade utsläppsmål, men de saknar kunskap och kapacitet att följa upp arbetet eftersom det saknas systematiska ansatser för att beräkna påverkan från konsumtion på lokal nivå. Genom detta projekt avser vi adressera detta problem genom att skala ner den senaste forskningen och beräkningarna om konsumtionens påverkan från nationell till lokal nivå.Projektet svarar mot en stark efterfrågan bland Sveriges kommuner som efterlyser mer data, verktyg och stöd för att kunna beräkna och följa upp klimatfotavtrycket på ett systematiskt sätt. Projektet avser adressera detta och syftar till att utveckla ett verktyg som gör det möjligt för kommunerna att analysera klimatfotavtrycken på lokal nivå för mindre geografiska områden (postnummernivå). Genom verktyget kommer kommunerna kunna analysera vilka konsumtionsområden som genererar störst klimatpåverkan (s.k. hotspots) för att i nästa steg kunna identifiera lämpliga styrmedel och åtgärder för att minska klimatpåverkan.Verktyget kommer att utvecklas med hjälp av befintliga metoder som har utvecklats av SEI för att skala ner data om konsumtionens klimatpåverkan från nationell till lokal nivå. Förutom en databas med konsumtionsbaserade beräkningar på postnummernivå, kommer verktyget även att inkludera en funktion för att ge kommunerna beslutsstöd i arbetet med att identifiera effektiva åtgärder för hållbar konsumtion som är anpassade till den lokala kontexten. Denna funktion bygger på ett tidigare utvecklat verktyg om konsumtionsbaserad utsläppsredovisning i städer och planen är att genom detta projekt skräddarsy detta verktyg för de svenska kommunernas behov.Projektet kommer att ha en deltagande ansats och utveckla verktyget i nära samarbete med två fallstudiekommuner. Detta kommer att ge viktigt kunskapsutbyte mellan forskargruppen och de tänkta användarna av verktyget och se till att verktyget matchar kommunernas behov och kapacitet.Verktyget kommer att erbjudas kostnadsfritt för alla kommuner. För att optimera verktygets användbarhet och användning över hela Sverige kommer vi att tillhandahålla webbaserad utbildning och verktygshandledning. Vi kommer också att arrangera ett antal workshopar och erbjuda utbildning i hur verktyget kan användas.Sammantaget förväntar vi oss att projektet ska stärka kommunernas kapacitet att analysera och följa upp det lokala arbetet med hållbara samhällen och hållbar konsumtion och genomföra riktade och effektiva åtgärder för att minska klimatfotavtrycket. Genom projektet kommer det också att skapas en kunskapsbas av effektiva, replikerbara lokala åtgärder som alla Sveriges kommuner kommer att ha tillgång till. Detta kommer i sin tur stärka Sveriges möjligheter att nå fastställda mål om hållbara samhällen och konsumtion och minskad klimatpåverkan.