Detaljerad information för diarienr  2019-00226  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Berghauser Pont, Meta
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: meta.berghauserpont@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Stadsbyggnad
Projekttitel (sv): Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenser.
Projekttitel (eng): Smart Density. A web-application to compare density trade-offs.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Mediateknik, Arkitektur
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Övergripande syftet med detta projekt är att göra kunskap om effekterna av förtätning tillgänglig för praktiken. Förtätning erkänns vara en av nyckelstrategierna för hållbar stadsutveckling. Samtidigt växer debatt för att väga mellan täthetens konsekvenser som kräver en mer informerad diskussion, både bland yrkesverksamma och med allmänheten.Faktum är att förtätning kan ha både positiva och negativa effekter. Förtätningsförslag kan därmed resultera i att inte alla mål uppnås. Till exempel, kan det uppstå förlust av biologisk mångfald när man förtätar för att minska koldioxidutsläppen. Hur ska planerare göra en sådan avvägning? Och, hur får de tillgång till rätt kunskap som krävs för att överhuvudtaget kunna göra detta?Idag är design indikatorer ett populärt sätt att utveckla mer hållbara städer. Men att överföra komplexiteten och mångfalden inom forskning kring förtätningens effekter genom indikatorer är svårt. Största problem är at de kan inte användas för att väga mellan möjliga målkonflikter. Dessutom kan förtätningens effekter variera över kontinenter (t.ex. Europa vs. USA), och resultat beror mycket på vilken skala resultat är tagits fraom (t ex stad versus grannskap) och sedan används olika definitioner av täthet (t ex befolkningstäthet mot exploateringstal). Projektet syftar till att lösa just detta genom utvecklingen av en användarvänlig webbapplikation som tillgängliggör kunskap om effekterna av förtätning. Gränssnittet ger användaren en enkel och strukturerad översikt över en stor mängd forskningsresultat i all sin komplexitet. Det kommer att göra beslutsprocessen mer effektiv och transparent och möjliggör en mer lik och konsistent utvärderingsprocess mellan olika kommuner.  Denna webbapplikation kommer att baseras på resultaten av en systematic review, finansieras av Formas (FR-2018/0006, färdigställd 2019). Webbapplikation kommer att göra forskningsresultaten lätt tolkbara, ge inblick i möjliga målkonflikter och tillgång till de artiklar som dessa resultat bygger på. Detta i sin tur möjliggör att översiktsplaner kan utvecklas utifrån bättre kunskap av både för- och nackdelar med förtätning.Förutom planerare, den primära målgruppen, är även politiker som sitter i t.ex. byggnadsnämnden och medborgare viktiga målgrupper. Båda kommer att bli bättre informerade om täthetens roll i hållbar stadsutveckling. Projektet kommer därmed att bidra till en mer transparent beslutsprocess, vilket är viktigt för demokrati.Projektet är skalbar i den meningen att andra indikatorer som är nyckeln till hållbar stadsutveckling kan läggas till. Vidare kan databasen uppdateras regelbundet och så garantera kontinuerlig överföring av kunskap från forskning till praktik. Detta är särskilt viktigt för mindre kommuner med mindre resurser och tid att hålla sig uppdaterad.En förståelse för avvägningarna mellan hållbara utvecklingsmål i relation till täthet är avgörande om vi vill göra städer mer städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (FN hållbarhetsmål 11). Andra mål som direkt påverkas av täthetsfrågan är mål 3 (Bra hälsa och välbefinnande), mål 10 (Minska ojämlikheten), mål 13 (Bekämpa klimatförändringar och dess effekter) och mål 15 (Minska förlust av biologisk mångfald).