Detaljerad information för diarienr  2019-00232  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Prieto Rabade, Miguel
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: miguel.prieto@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och cirkulär ekonomi
Projekttitel (sv): Tillstånd- och konsekvensbaserad livslängdsbedömning av betongkonstruktioner för dricksvatten
Projekttitel (eng): Condition and consequence based lifetime predictions of concrete assets for drinking water
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Infrastrukturteknik, Vattenteknik, Kompositmaterial och -teknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Komponenter och konstruktioner av betong skapar en betydande andel av den livsviktiga infrastruktur som levererar rent dricksvatten till landets alla påkopplade abonnenter och likväl bildar betydande delar i det synnerligen viktiga avloppssystemet. Det handlar om till exempel 1 000 reservoarer för dricksvatten och 1 750 vattenverk med bassänger och andra reningssteg byggda i betong. Brister i betongens duglighet riskerar alltså att direkt leda till försörjningsproblem av vatten till kranen. Det har visat sig att många betongkonstruktioner på Sveriges vattenverk och avloppsreningsanläggningar har omfattande skador. Detta beror på att vattnet som är i kontakt med betongen ofta är surt och därför fräter på betongen så att syre och fukt kan nå in till den ingjutna armeringen. Armeringen kan då börja korrodera vilket i sin tur kan leda till att konstruktionens lastbärande egenskaper minskar. Skadorna utvecklas ofta långsamt över tid och kan vara svåra att upptäcka och/eller förstå hur de påverkar hela konstruktionens bärighet. Att laga dessa skador kan i flera fall innebära att hela anläggningen behöver sättas ur drift medan underhållsarbetet utförs. Underhåll av betongkonstruktioner är en utmaning för svenska vatten och avloppsverksamheter, en utmaning som de dock inte är ensamma om eller är unikt för Sverige. De olika parametrarna som påverkar nedbrytningen av betongkonstruktioner är välkända, dock har de ännu kopplats direkt till nedbrytningshastigheten och därför inte heller till livslängden. Men att förstå underhållsbehovet är grundläggande för att förnyelse och restaurering ska kunna planeras på ett strukturerat och strategiskt sätt vilket är dels av samhällsekonomiskt intresse men också kan räknas hem i miljönytta.Det föreslagna projektet ämnar omsätta forskning och kunskap om systemtillförlitlighetsteori till verktyg för VA-branschen. Systemtillförlitlighetsteori är ett generellt matematiskt ramverk som kan användas för att samordna hur väl ett system fungerar på ett strukturerat sätt. Hur en konstruktionsdel lever upp till förbestämda krav eller inte kan, kan bestämmas genom att identifiera mätbara parametrar. Projektet kommer att sammanställa och rangordna de parametrar som påverkar nedbrytning av betong. Data på vad som påverkar nedbrytning av betong ihop med data på konsekvensen av skador på enskilda konstruktionsdelar används för att klassa tillståndet, dels på konstruktionsdelen och dela på konstruktionen i sin helhet. Mer specifikt kommer kvalitativ information från genomförda tillståndsbedömningar på en viss konstruktionsdel, omvandlas till kvantitativa data. Genom att titta på flera likartade betongkonstruktioner inom en kommun kan slutsatser dras kring vilka parametrar och konstruktionsdelar som betyder mest för konstruktionens livslängd. Statistiska analyser av konstruktionens delar ger hela konstruktionens tillstånd och livstidsberäkningar kan göras. Projektet kommer att använda ett riskbaserat angreppssätt vilket innebär att tillstånden värderas tillsammans med konsekvens. Resultaten ger ägaren guidning i vilka delar av konstruktionen som är i störst behov av reparation och kan därför tryggt vänta med att reparera övriga delar. Detta är av betydelsefull nytta för ägaren, både ekonomiskt och praktiskt.Projektet resulterar i applicerbara verktyg för att skapa beslutsunderslag kring drift och underhåll. Genom dessa verktyg kan olika underhållningsstrategier utvärderas, risker uppskattas, ekonomiska och miljörelaterade konsekvenser utvärderas och på så vis skapa en rationell grund för att prioritera åtgärder och investeringar. Tack vare detta, kan tydligare krav och behov av underhåll ställas i offentliga upphandlingar. Projektets resultat kommer att vara generellt användbart för hela VA-sektorn men tillämpas specifikt på vattenverk inom projektets ramar. Resultaten av olika konstruktioners tillstånd kan därefter med en viss modifiering skalas upp för exempelvis en hel kommun eller hela Sverige för den delen.Projektets resultat kommer att spridas på lämpliga forum sås om Svenskt Vattens nationella dricksvattenkonferens och relevant kommunikationsmaterial tas fram och förpackas så att till exempel en pedagogisk film/Youtube-klipp kan tas om hur metoden används.