Detaljerad information för diarienr  2019-00249  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Nyblom, Åsa
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: asa.nyblom@ivl.se
Univ./Institution: IVL Svenska Miljöinstitutet AB - Klimat & Hållbara samhällssystem
Projekttitel (sv): Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå
Projekttitel (eng): From scenarios to change: Tools for sustainable transitions on local and regional levels
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Sociologi, Studier av offentlig förvaltning, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det är nu nödvändigt att stärka förutsättningarna för omställning till ett hållbart samhällsbyggande, och växla upp förändringstakten. Projektet addresserar utmaningen att vända dagens utveckling där vi på många sätt rör oss bort ifrån uppsatta hållbarhetsmål, och utifrån aktuell kunskap och forskning skapa institutionell kapacitet för den omfattande samhällsomställning som snabbt måste genomföras. Samhällsaktörer på lokal/regional nivå är särskilt betydelsefulla. Resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande" visar att det på många platser i Sverige finns låg institutionell kapacitet för mer radikal förändring - även om lokala/regionala aktörer menar att en sådan är nödvändig för att nå satta mål. För att stärka omställningskapacitet på lokala nivåer krävs såväl nya perspektiv på möjliga framtider, som samskapade strategier och mer integrerade processer som hanterar målkonflikter.I Bortom BNP-programmet togs 4 scenarier för Sverige 2050 fram som illustrerar de olika inriktningar som samhället skulle kunna ta för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen: Kollaborativ ekonomi; Lokal självförsörjning; Automatisering för livskvalitet och Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten.Scenarierna fungerar som ett verktyg för diskussion och analys för att planera för hållbar samhällsbyggnad bortom BNP-tillväxt. De utmanar tankar om vad som är möjligt, vilka förändringar som kan och bör genomföras, vilka beslut som behöver tas och vad som ska prioriteras. Scenarierna innebär alla en stor förändring jämfört med dagens samhällsutveckling. Samtliga pekar exempelvis på behovet av omfördelning av resurser: både ekonomiska resurser men också makt/ inflytande över produktion, eller möjligheten att använda mark för produktion av mat, material och energibärare. Denna omfördelning kan ske på olika sätt.Projektet syftar till att visualisera och tillgängliggöra forskningsprogrammets resultat för användning på lokal/regional nivå. Detta för att stödja utvecklandet av gemensamma målbilder, handlingsvägar samt aktörsnätverk och processer som går utöver de sektoriella stuprör som idag begränsar visioner och praktik. Samhällsutmaningar och de globala hållbarhetsmålen kännetecknas av att ingen enskild aktör eller samhällssektor äger lösningen på dem. Lösningar måste utvecklas i samverkan. Inspiration till projektets upplägg är hämtat från fälten designforskning och user driven innovation där ett bärande element är "co-creation", eller samskapande. Utvecklingen av pedagogiska, konkreta och anpassade verktyg och processmetoder byggda från BNP-programmets resultat och framtidsscenarier görs tillsammans med- och testas hela tiden av med en referensgrupp bestående av viktiga lokala och regionala aktörer med inflytande/insikt i lokala och regionala planprocesser.I en serie workshops med användare (lokala och regionala aktörer), expertis i kommunikation/processdesign och forskare utvecklas först en gemensam bild av hur forskningsresultaten från BNP-projektet bäst kan komma in i lokala planeringsprocesser.  Hur ser processerna ut idag, och vad är viktigt för olika aktörer för att forskningresultaten ska bli användbara för dem? Utifrån denna kunskap genererar projektgruppen idéer till format och verktyg för att göra resultaten från BNP-projektet användbara på lokal/regional nivå. Idéerna testas och förfinas tillsammans med referensgruppen. Utvecklade metoder testas sedan i 2-4 pilotprojekt - dessa processer innefattar relevanta aktörer från både offentlig sektor, näringsliv civilsamhälle. Utfall och erfarenheter dokumenteras och utvärderas löpande genom projektet och utvecklade verktyg och metoder förbättras i dialog med andvändarna.Projektets förväntade effekt är ökad omställningskapacitet i kommuner och regioner - i första hand i de kommuner och regioner som deltar i projektet, men i förlängningen också i kommuner och regioner nationellt, då verktygen kommer att göras fritt tillgängliga, och spridas genom referensgruppens nätverk. Genom att verktygen och formaten testas och utvärderas i verkliga pilotprojekt, resulterar projektet även i ökad kunskap om hur forskningsbaserade scenarier kan omsättas i praktiken i lokala och regionala strategi- och planeringsprocesser