Detaljerad information för diarienr  2019-00251  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Ocklund, Lars
Titel: 
Kön:  Man
E-post: lars.ocklund@trafikkontoret.goteborg.se
Univ./Institution: Sektor museer, Göteborgs Stad - trafikkontoret, Göteborg stad
Projekttitel (sv): Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling
Projekttitel (eng): The city´s collaboration process for the role of light in sustainable urban development
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Att bygga städer handlar om att skapa platser som möter olika behov, där människor är trivs och är trygga, känner samhörighet och delaktighet. Ljus har en betydelsefull roll och kan i flera avseende användas som ett verktyg för att bygga en hållbar stad för alla. Dygnets och årets mörka timmar utgör en avsevärd del av livet i norra Europa och ljus har en avgörande betydelse för hur vi mår, beter oss och möts.Rätt ljus på rätt plats gör staden trygg och vacker, men många aktörer behöver samverka och ljusplaneringens såväl kommunala och statliga aktörer, men också medborgare, civilsamhälle och näringsliv. Det är en komplex utmaning och vi behöver mer kunskap och undersökande förhållningssätt för att möta och lösa framtidens utmaningar tillsammans.För skapa hållbara ljusmiljöer behöver belysningen ta hänsyn till platsens och projektets specifika förutsätt­ningar. Ljusets färdas gränslöst mellan fastighetsgrän­ser och kan ha stor påverkan på omgivningen. När många aktörer samverkar skapas större möjligheter. För att uppnå en ekologiskt, socialt, ekono­miskt och kulturellt hållbar utveckling under dygnets alla timmar behövs planering som utgår från kvällens och nattens förutsättningar.Ljus och ekologisk hållbarhetBalansen mellan ljus och mörker är betydelsefull för hälsa, vila och välbefinnande, och behövs för det ekologiska systemet skall fungera. Stadens belysning är en del av kommunens påverkan på klimatet och miljön framför allt genom elförbrukningen.Välplanerade ljusmiljöer innebär rätt ljus på rätt plats vid rätt tid. Välbesökta platser och stråk ska belysas med god ljuskvalitet medan andra platser och stråk kan lämnas obelysta. Belysningen ska bidra till ett hållbart resande genom attraktiva ljusmiljöer för gående, cyklister och resenärer med kollektivtrafik.Belysning kan störa djurs och växters naturliga livsmiljöer och ha en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, vilket kan undvikas genom medveten riktning och tidsstyrning.Ljus och ekonomisk hållbarhetFör att uppnå ekonomisk hållbarhet bör långsiktiga värden som belysningen kan skapa identifieras tidigt i planeringen. Genom attraktiva och karaktärsfulla miljöer ska belysningen och den fysiska gestaltningen tillsammans bidra till att lokal handel och service stärks. Samverkan mellan offentlig förvaltning och privata intressen skapar förutsättningar för gemensamma belysningsinvesteringar som är hållbara över tid. Exploateringar och behovet att ersätta befintliga ineffektiva belysningsanläggningar innebär stora investeringar, men investering i energieffektiv belysning av högkvalitet sparar både på ekonomiska resurser och klimat vilket ökar värde och samhällsnytta över tid. Ljus och social hållbarhetLjus är ett viktigt verktyg att skapa livsmiljöer som är trygga och säkra för alla stadensinvånare. Göteborg ska vara en trygg stad där utformningen av det offentliga rummet ska upplevas tillgängligt och skapa förutsättningarför möten. Barriärer ska överbryggas och stadsdelar bindas samman för att skapa ett rikt stadsliv. Välplanerad belysning kan bidra till att befolka platser under fler av dygnets timmar, och därmed bidra till ökad trygghet, rörlighet och livskvalitet för de som bor och verkar i området. Belysning ska användas för att tillgängliggöra aktiviteter och mötesplatser på ett jämlikt sätt och ge alla samma möjligheter att röra sig fritt under de mörka timmarna.Ljus och kulturell hållbarhetLjus är ett verktyg för att synliggöra och möjliggöra kultur, vilket i förlängningen stärker demokratiskt inflytandet, stödjer mångfald och bidrar till interkulturell dialog. Kulturell hållbarhet innebär att stimulera kreativitet och engagemang för att skapa utrymme för mänskliga uttryck och möten. Den kulturella dimensionen handlar om mänskligt liv och vår historia, nyskapande i kombination av kulturarv och om hur olika levnadssätt uttrycks i den offentliga miljön. En stad och en plats bär på sin identitetoch ljuset är ett verktyg som förstärker platsens identitet och utveckling. Belysning möjliggör en kulturtät stad som utvecklar stadens värden. Tillfälliga ljusinstallationer skapar dynamik och upplevelserikedom, men också sammanhang i vardagen, attraktivitet och involvering, nya arbetstillfällen och innovationer.