Detaljerad information för diarienr  2019-00258  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Krook-Riekkola, Anna
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: anna.krook-riekkola@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för energivetenskap
Projekttitel (sv): Processguide kring hur forskare och tjänstemän kan samverka kring energisystemsmodeller, i syfte att identifiera robusta och realiserbara åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmål.
Projekttitel (eng): Complex energy system models support the decision-making process for a sustainable transport system for everyone
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Matematisk analys, Energisystem, Statsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att nå politiska målsättningar om ett fossilfritt hållbart transportsystem, som dessutom är kostnadseffektivt och tillgängligt för alla, krävs många svåra avvägningar och en integrerad samhällsplanering som innefattar många samhällsfunktioner. Att avgöra vilka åtgärder som gynnar utvecklingen av ett hållbart transportsystem för alla är en svår uppgift för kommunernas politiker och tjänstemän. Utveckling för hållbarhet kräver ett helhetsperspektiv och hantering av en mycket stor mängd information. Modeller är bra för att strukturera stora informationsmängder. Enkla modeller har länge använts, främst på nationell nivå, men eftersom energisystemet blir allt mer sammansatt och därmed mer svåröverskådligt finns risken att fel slutsatser dras.Många hållbarhetsfrågor kännetecknas dessutom av att vara varken svart eller vitt, ibland blir konkreta råd snabbt inaktuella när nya förutsättningar lyfts fram i forskningen eller i den pågående debatten. Heltids- och fritidspolitiker har dessutom helt olika behov av innehåll i beslutsunderlagen. Heltidspolitikern är med och sätter dagordningen och har tät kontakt med chefstjänstemännen, medan fritidspolitiker ofta upplever beslutsunderlagen svåra att förstå. Tjänstemännens beslutsunderlag för omställning till ett hållbart transportsystem ska passa båda dessa grupper, med dess olika förutsättningar att fördjupa sig i problemen. Därtill finns det sällan tid eller resurser att arbeta med framtida omställningsfrågor då kärnverksamheten behöver stå i fokus.Bakgrunden till projektet är ett pågående samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten och forskarna inom energisystemanalys på LTU, med start hösten 2018, kring att analysera länets omställning av transportsektorn (PÅGÅENDE PROJEKT: Fossilfria transporter i norr). Under våren 2019 kommer LTU bistå Länsstyrelsen i sitt arbete, genom att modellera Västerbottens kommuner i den generiska TIMES-City modellen (förklaras nedan). Arbetet med att identifiera kommunspecifika data sker gemensamt mellan tjänstemän på kommunerna, klimatstrategerna på Länsstyrelsen, Energikontor norr och LTU. En erfarenhet från detta pågående projekt är att arbete med modeller stöttar en sammanhållen och transparant analys av omställningen till mer hållbart och fossilfritt transportsystem - att först identifiera vad som ska vara med och hur detta ska representeras i modellen, därefter modellera omställningen från dagens system till ett framtida system, för att slutligen analysera hur omställningen kan bli realiserbar (om den är politiskt önskvärd). Modellprocessen uppmuntrar till dialog och kunskapsutbyte mellan experter inom olika delar i det studerade systemet (tjänstemän) och systemforskaren (expert att analysera hur de olika delarna i systemet interagerar med varandra). Genom att strukturera och visualisera nuläget och olika alternativa vägar framåt blev det tydligt att tjänstemän och forskare ibland pratar förbi varandra och har olika föreställningar om problemet och hur det kan förstås. Inom detta projekt vill vi strukturera vad vi lärt, samt analysera hur vi kan ta lärdomarna vidare till andra tjänstemän på regional och lokal nivå, samt till kommun- och regionpolitiker.Rätt använda möjliggör energisystemmodeller konsekvensanalys av olika mål (t ex avvägningar mellan olika typer av klimatmål), respektive av åtgärder att nå målen. Modellernas styrka är att ställa olika åtgärder för att reducera emissioner, i olika delar av samhället  (exempelvis växthusgaser och luftföroreningar) mot varandra. Åtgärder kan både avse teknikval, bränsleval och effektivisering.Det föreslagna forskningsprojektet undersöker hur arbetet med en regional energisystemsmodell (TIMES-City) kan konkretiseras för att stötta beslutsprocessen för ett hållbart transportsystem. Det övergripande målet med projektet är att ta fram en processguide till hur forskare och tjänstemän på regional och kommunal nivå kan samverka kring energisystemsmodeller, både för att identifiera hållbarhetsmål och för att identifiera konkreta åtgärder och planer för hur målen ska nås. Genom att utgå från de medverkande kommunernas egna prioriteringar i hållbarhetsarbetet, bidrar vi med en konceptuell beskrivning av kommunernas nuläge samt vilka utmaningar och möjligheter som finns till förändring. Projektet bidrar således till att förbättra tjänstemännens beslutsunderlag och process att ta fram dessa. Processguiden tas fram genom tät och strukturerad samverkan mellan forskare, tjänstemän och politiker.