Detaljerad information för diarienr  2019-00265  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Lindell, Ilda
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: ilda.lindell@humangeo.su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Kulturgeografiska institutionen
Projekttitel (sv): Framväxten av transportinfrastruktur i världsklass: globala visioner och vardagsliv i urbana Afrika.
Projekttitel (eng): Emergent "world-class transport infrastructures": global visions and everyday life in urban Africa.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det här jämförande projektet undersöker nya och stora satsningar på transportinfrastruktur såsom vägar, broar, viadukter och spårvägar i tre städer i Afrika. Urban transport är avgörande för människors tillgång till olika tjänster och möjligheter, speciellt i snabbt växande städer i Afrika söder om Sahara. Kollektivtrafik och transportinfrastruktur har länge varit mycket bristfällig i många städer i Afrika. Det här har lett till uppfinningsrika informella transportlösningar som har omvandlat transport rutter och noder (minibuss terminaler, vägkanter m.m.) till platser av intensiv social och ekonomisk aktivitet. Men efter decennier av statlig försummelse så ser vi nu att storskaliga och kapitalintensiva transportinfrastrukturprojekt växer fram i många afrikanska städer. Medan dessa ambitiösa infrastrukturprojekt är ämnade att lösa de stora transport utmaningarna som städer står inför är de också en central del av statliga satsningar på urban utveckling i enlighet med visioner inspirerade av "globala städer" som Singapore och Dubai. Stora transportinfrastrukturprojekt är även en del av en större boom i infrastrukturinvesteringar driven av globala investerare, främst Kina, som förändrar politiska, ekonomiska och geografiska relationer. Även om dessa storskaliga projekt i "världsklass" erbjuder nya möjligheter är de inte alltid anpassade till medborgarnas behov och praktiker, speciellt i städer med utspridd fattigdom, informalitet och djupa ojämlikheter. Trots att de spelar en central roll i urban förändring, finns det mycket lite forskning om kapitalintensiva transportinfrastrukturprojekt i urbana Afrika. Studien fyller denna kunskapslucka genom en komparativ och empiriskt grundad studie av stora transportinfrastrukturprojekt i Maputo (Mozambique) och Niamey (Niger). Projektet utforskar sociala, rumsliga och politiska effekter av storskalig transportinfrastruktur. Centrala frågor är hur projekten finansieras och utformas och vilka visioner av "framtidens stad" som underbygger projekten. Vi intresserar oss också för hur projekten omformar det urbana rummet och hur de uppfattas och används av stadens invånare. En viktig frågeställning är om de här projekten integrerar eller segregerar staden. Studien bygger på kvalitativa och etnografiska metoder, inklusive deltagande observation, visuella metoder och intervjuer med stadsplanerare och statliga aktörer, relevanta företag, civilsamhället och drabbade stadsinvånare.
Inomvetenskaplig redovisning:
Populärvetenskaplig redovisning: