Detaljerad information för diarienr  2019-00290  
 
 
Ämnesområde:
Biologisk mångfald
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Öckinger, Erik
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: Erik.Ockinger@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Ekologi
Projekttitel (sv): Vägen mot en grönare infrastruktur för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Projekttitel (eng): The road towards a greener infrastructure to halt the loss of biodiversity and ecosystem services
Värdhögskola: Sveriges Lantbruksuniversitet
SCB-klassificering: Ekologi
Beviljat (SEK): Bidragsform   2020 2021 2022      
  Projekt   999421 999420 999420      
Beskrivning: För att stoppa den pågående förlusten av biologisk mångfald kan det krävas okonventionella metoder som når bortom de miljöer som traditionellt varit i fokus för naturvården. Arealen av artrika ängs- och hagmarker har minskat kraftigt, med dramatiska effekter på de arter som är beroende av dessa miljöer. Men exempelvis vägkanter och kraftledningsgator innehåller stora ytor med gräsmarker - nästan lika stor yta som Sveriges alla ängs- och hagmarker - som skulle kunna fungera som ersättningsmiljöer för ängarnas och hagmarkernas arter, om de sköts på rätt sätt. Ett flertal initiativ pågår för att sköta sådana infrastrukturmiljöer på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. Uppföljningen vilka effekter dessa initiativ har på biologisk mångfald är dock eftersatt. Det är inte heller säkert att infrastrukturmiljöerna kan behålla sin biologiska mångfald på lång sikt, om den till stor del beror på historisk markanvändning, eller när klimatet ändras.Detta projekt syftar till att avgöra om naturvårdsinriktad skötsel av infrastrukturmiljöer kan bidra till att stoppa förlusten a biologisk mångfald. Vi kommer att använda befintliga data tillsammans med historiskt kartmaterial för att avgöra i vilken utsträckning infrastrukturmiljöers biologiska mångfald beror på nuvarande skötsel eller av historisk markanvändning. Med hjälp av olika geografiska data och en nyutvecklad beräkningsmodell kommer vi att mäta olika infrastrukturmiljöers mikroklimat, och därefter uppskatta om deras nuvarande artsammansättning är i balans med klimatet eller om stora förändringar orsakade av klimatet är att vänta.I samarbete med en nyckelaktör - Trafikverket - kommer vi att sätta upp ett fältexperiment för att utvärdera om naturvårdsintriktad skötsel av vägkanter gynnar pollinerande insekter. Ett liknande experiment om naturvårdsinriktad skötsel av kraftledningsgator på går redan i samarbete med Svenska Kraftnät. Om den skötseln av artrika vägkanter skapar miljöer som är attraktiva för pollinerande insekter, samtidigt som risken att insekterna dödas av trafiken är hög, finns det en risk att man skapar en ekologisk fälla - med andra ord en miljö som är attraktiv men där risken att dö är hög eller chansen att reproducera sig är låg. Genom att undersöka effekterna av naturvårdsinriktad skötsel på vägkanter längs vägar med olika mycket trafik kommer vi att undersöka om detta kan skapa en ekologisk fälla, och om det i så fall finns ett tröskelvärde i trafikmängd där de negativa effekterna a trafiken blir större än de positiva effekterna av den artrika vägkanten. Slutligen kommer vi att placera grupper med blommor på olika avstånd från vägkanter med olika kvalitet och skötsel, och mäta blombesök och frösättning, för att kunna kvantifiera om artrika vägkanter bidrar till pollinering av växter i det omgivande landskapet.Vi kommer att samarbeta nära med viktiga avnämare, Trafikverket och Svenska Kraftnät, och utveckla projektet i dialog med även andra förvaltare av infrastrukturmiljöer och ha nära kontakt med myndigheter och andra samhällsaktörer som arbetar med grön infrastruktur. Detta projekt kommer att ge ny kunskap om infrastrukturmiljöers betydelse för landskapets gröna infrastruktur, och resultera i vägledning om hur man utvecklar en skötsel som gynnar den biologiska mångfalden både i infrastrukturmiljöerna och i landskapet i stort.