Detaljerad information för diarienr  2019-00669  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsplanering, övrigt
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Björgvinsson, Erling
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: erling.bjorgvinsson@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - HDKValand
Projekttitel (sv): PLACERAD: Ackommodering av flyktingar och asylsökande och rumslig produktion avgästfrihet och den andre
Projekttitel (eng): PLACED: Accommodating refugees and asylum seekers and the spatial production of hospitality and otherness
Värdhögskola: Göteborgs universitet
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Design
Beviljat (SEK): Bidragsform   2020 2021 2022      
  Projekt   999226 999226 999225      
Beskrivning: Sverige präglas av ett starkt samband mellan inkomstsegregation och etnisk segregation (Hedman & Andersson 2016). Utomlands födda har lägre inkomst, högre arbetslöshet, sämre hälsa och lägre valdeltagande än personer födda i Sverige (Vetenskapsrådet 2018). De är överrepresenterade både när det gäller hemlöshet och trångboddhet (Boverket 2007; Socialstyrelsen 2017). Attityder till etnisk mångfald uppvisar samtidigt en oroande utveckling i det svenska samhället: tre av tio uppger att de skulle flytta om någon från Mellanöstern flyttade in i samma trappuppgång (Ahmadi & Palm 2018), och antalet svenskar som vill ta emot betydligt färre flyktingar ökade markant 2015-2018, från 20% till 41% (Rosén 2018). Dessa tendenser utgör en allvarlig risk för tilltagande etnisk exkludering och politisk alienation, och kan komma till uttryck i mer omfattande urbana uppror framöver (Dikeç 2016).Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att undersöka hur en kombination av rumsliga strategier, samt etiska och politiska diskurser påverkar hur identiteter och rumsliga praktiker skapas i relation till bosättning av nyanlända och asylsökande. Litteraturen kring nyanländas boende, läger och förvar ger viktiga insikter när det gäller politiska, juridiska, geografiska och sociala förståelser kring sådana rumsliga praktiker. Den innehåller dock också betydande kunskapsluckor. Mycket lite forskning har bedrivits när det gäller rumsliga och materiella aspekter av förvar och utvisningscenter, och ännu mindre när det kommer till nyanländas boende. Givet dessa kunskapsluckor är syftet med detta projekt att undersöka hur gästfrihet och/eller den andre föreställs, produceras och förhandlas rumsligt och temporärt när sådana rum begreppsliggörs, artikuleras och realiseras. Syftet är också att undersöka hur sådana processer riskerar att leda till praktiker där den andre främmandegörs, och i förlängningen en hotad samhällelig sammanhållning.Mot bakgrund av dessa utmaningar har följande tre forskningsfrågor identifierats:1) Hur begreppsliggörs, adresseras, föreställs och materialiseras föreställningar om gästfrihet och den andre genom nationella och lokala beslut kring bosättning av nyanlända och asylsökande?2) Hur skapas nya identiteter och subjektspositioner genom rumsliga artikuleringar av gästfrihet och den andre, och hur reflekterar eller repellerar de den andres behov?3) Hur omsätts begrepp som gästfrihet, värdighet, empati och mänsklighet genom professionella praktiker kopplade till bosättning av flyktingar och nyanlända?Tre fallstudier utgör utgångspunkt för de empiriska studierna:Fallstudie 1 (Januari 2020 - December 2020) Tillfälliga boenden för nyanlända: I denna studie undersöks det politiska projektet att bygga tillfälliga boenden för nyanlända i Göteborg, liksom de protester från grannar som uppstod i dess följd. Fokus riktas mot hur kommunen och dess invånare förhöll sig till idén att välkomna den andre, vilka förutfattade meningar som fanns och hur de relaterade till att upprätthålla eller skapa nya identiteter.Fallstudie 2 (Januari 2021 - December 2021) Nödbostäder för flyktingar: IKEAS nödbostäder är utvecklade i partnerskap med UNHCR. Bostäderna marknadsförs som beständiga och förändringsbara, kvaliteter som motsäger humanitära insatsers argument om tillfälliga lösningar vid nödsituationer. I denna studie riktas fokus mot hur professionella arbetar för att ge materiell form till abstrakta begrepp som gästfrihet, värdighet, empati och humanism.Fallstudie 3 (Januari 2022 - December 2022) Förvar: Sverige och Danmark planerar nya center för ankomst, sortering och utvisning. Sverige har gjort en offentlig utredning (SOU 2018:22). Danmark planerar ett förvar på en ö. Politiska argument utgår från ett särskiljande av migranter från samhället. I denna studie riktas fokus mot hur regeringar och boende som bor nära tilltänkta förvar begreppsliggör deras relation till den andre.  Av särskilt intresse är att studera hur gränser dras mellan normal och onormal och rätt placerad och malplacerad.Projektet kommer att resultera i tre samproducerade artiklar för publikation i internationellt välrenommerade tidskrifter, samt offentlig dialog riktad till forskare, politiker, tjänstemän och civilsamhället. Projektet kommer att leda till ökad förståelse för hur rumsliga praktiker formas av olika diskurser, och hur de bidrar till att både producera och reproducera politiska beslut och föreställningar om den andre.