Detaljerad information för diarienr  2019-01131  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Eklund, Lina
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: lina.eklund@cme.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Projekttitel (sv): Samhällskonsekvenser av klimatstress: En integrerad studie av torka, sårbarhet och konflikt i Syrien
Projekttitel (eng): Societal impacts of climate stress: An integrated assessment of drought, vulnerability and conflict in Syria
Värdhögskola: Lunds universitet
SCB-klassificering: Multidisciplinär geovetenskap, Fysisk geografi, Ekonomisk geografi
Beviljat (SEK): Bidragsform   2020 2021 2022      
  FramFo   995132 995132 995132      
Beskrivning: Kan torka leda till en så stor förändring i marksystemet att det orsakar politisk instabilitet? Kan Syriska flyktingar delvis anses vara klimatflyktingar? Dessa är några av de frågor som kommer att undersökas i detta projekt om marksystemsdynamik, klimat, och konflikt i Syrien.Människan anses idag vara en geologisk kraft eftersom vi har en förmåga att förändra både vår närliggande omgivning och den globala miljön. Inom ramen för marksystemvetenskap studeras människans relation till marken som ett länkat system, där förändringar i marksystemet både påverkar och påverkas av människors aktiviteter. Konflikter världen över påverkar samhällen på många olika sätt, bland annat genom att orsaka  flyktingströmmar och förstörelse av byggnader och infrastruktur. Något som är mindre känt är hur klimatvariationer, t.ex. torka, påverkar markanvändning och jordbruksaktivitet och därigenom samhällen. Det är av stor vikt att få förståelse för vad som driver marksystem att förändras och hur dessa förändringar påverkar matförsörjning och ekonomi, dels för att kunna förutsäga framtida förändringar, samt även för att få kunskap om sårbarhet i komplexa system.De senaste tio åren har Syrien erfarit både torka och konflikt. Torkan mellan 2007 och 2009 har diskuterats som en av många orsaker till att protester utbröt i Syrien 2011, vilket senare eskalerade till ett inbördeskrig som pågår än idag. Vidare ser vi att konflikterna i Irak och Syrien orsakar stora befolkningsförflyttningar, både inom landet, till angränsande länder och till Europa. I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt undersöks förändringar i hur torkan i Syrien påverkade markanvändning och jordbruk och hur det i sin tur påverkade samhällets stabilitet. Detta kommer att ske genom analyser av satellitbilder med 250 meters upplösning innehållande information om vegetationens egenskaper, till exempel hur tät vegetationen är under olika tider på året. Med hjälp av denna information kan vi identifiera jordbruksmark och annan markanvändning för varje år mellan 2000 och 2018, vilket kan hjälpa oss att se förändringar från år till år. Vidare kommer torka analyseras genom studier av förändringar och avvikelser i vegetation och nederbörd. Det har rapporterats att både konflikt och torka har lett till att folk har övergivit sin jordbruksmark i området, men i vilken utsträckning dessa förändringar har skett har ännu inte undersökts vetenskapligt. Detta kommer studeras i projektet genom att kombinera data om markanvändning med data om torka. Vidare kommer vi, med hjälp av djupgående intervjuer söka förståelse för hur torkan påverkade människor aktiva inom jordbruk i Syrien och deras respons till torkan. Dessa intervjuer kommer att göras med Syriska flyktingar i Turkiet och Sverige.Projektet kommer leda till en större förståelse för hur konflikter och klimatförändringar påverkar marksystem och i förlängningen stora samhällsförändringar på både lokal, nationell och global nivå. Kunskap om hur markanvändningen har förändrats efter torkan 2007-2009, och konflikten i Syrien, kommer att vara av största vikt för en hållbar återuppbyggnad av samhället då konflikten är över. Ett annat viktigt resultat av studien kommer att vara en metodologisk diskussion kring tvärvetenskaplig datainsamling och analys i konfliktsituationer, vilket kommer att underlätta för framtida studier av miljö och samhälle i områden där fältarbete är omöjligt.