Detaljerad information för diarienr  2019-01627  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
van Veelen, Bregje
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: bregje.van-veelen@durham.ac.uk
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper
Projekttitel (sv): Föreställningar om framtiden för att nedmontera det nutida: Styrning av en rättvis övergång i fossilintensiva regioner
Projekttitel (eng): Imagining the future to dismantle the present: Governing a 'just transition' in high-carbon economies
Värdhögskola: Uppsala universitet
SCB-klassificering: Sociologi, Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK): Bidragsform   2020 2021 2022      
  Mobil   987427 987427 987427      
Beskrivning: Behovet av en energiövergång som omvandlar energisektorn från fossilbaserade bränslen till koldioxidsnåla energikällor har blivit ett viktigt mål för att motverka klimatförändringarna. En sådan övergång är viktig, inte minst då energisektorn är den största källan till de globala utsläppen av växthusgaser. IPCC:s femte utvärderingsrapport från 2014 konstaterar att energiförsörjningen svarade för cirka 35% av de totala antropogena växthusgasutsläppen. För att hantera klimatförändringarna måste därmed sättet energi produceras på förändras.I många länder och regioner görs framsteg. I Europeiska Unionen finns exempelvis ett mål om att 32% av all energi som förbrukas i EU år 2030 ska komma från förnybara energikällor. Infasningen av ny teknik är dock inte tillräckligt. Parisavtalet från 2015 bekräftade att arbetet för att begränsa vår klimatpåverkan nu kräver lika mycket uppmärksamhet kring utfasning av de ledande fossiltunga energikällorna (t.ex. kol och olja), som för innovation av alternativ.Utfasningen av fossila bränslen kommer också med utmaningar. Några av dessa är tekniska, andra är sociala eller ekonomiska: vad kommer att hända med arbetarna som är anställda i kolgruvor eller på oljeplattformar? Vad blir följdeffekterna för de regioner där stora delar av befolkningen arbetar i dessa sektorer?Allt mer påtryckningar hörs för en så kallad "Just Transition" eller en "Green New Deal" för att ta itu med sådana utmaningar. Dessa fokuserar ofta på tillhandahållande av ny teknik, jobb och tjänster. Även om utvecklingen av en ny koldioxidsnål ekonomi är nödvändig är det också viktigt att förstå vad som kan gå förlorat till följd av utfasningen av fossila bränslen (t.ex. jobb, inkomstkällor, tjänster). En sådan förståelse är grundläggande för att dessa förluster på ett lämpligt sätt ska kunna matchas med nya möjligheter.I detta projekt ämnar jag därför att svara på två problemformuleringar för att adressera denna lucka i vår förståelse:Vilka tekniska system och sociala relationer som dessa system underbygger kommer att gå förlorade genom våra försök att avveckla fossila bränslen?Hur formar visioner av koldioxidsnåla framtider det sätt på vilket dessa tekniska och sociala system demonteras?Jag kommer att utforska dessa frågor genom tre kvalitativa fallstudier av koldioxidintensiva regioner i länder där tanken om en "Just Transition" - en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle som inte försämrar förutsättningarna för dessa regioner och folket som arbetar och bor i dem - börjar ta form. Dessa är: Oljestaden Aberdeen, Skottland; Albertas kolslätter, Kanada; och naturgasregionen Groningen, Nederländerna.Dessa tre regioner brottas alla med frågan om hur man ska avveckla utvinningen av fossila bränslen. Den skotska regeringen har inrättat en "Just Transitions Commission" (men vill samtidigt utvinna olja så länge det är möjligt). Den nederländska regeringen har satt upp ett mål att avveckla naturgasutvinning före 2030 (men utan tydlig indikation kring hur de ska hantera denna övergång). och Albertas provinsregering har utvecklat ett "Coal Community Transition Support Programme" (men privata företag fortsätter att undersöka möjligheterna att öppna nya kolgruvor).I vart och ett av dessa fall kommer jag att undersöka hur dessa olika politiska angreppssätt formar och formas av de skilda typer av fossila bränslen som extraheras, och de samhällen och arbeten som dessa industrier stödjer. Dessa tre exempel kommer att erbjuda unika möjligheter att analysera hur olika politiker, arbetstagare och lokala invånare navigerar genom osäkerhet och instabilitet i deras försök att fastställa vägar för avveckling av fossila bränslen. Genom att adressera hur framtida visioner formar dessa stipulerade färdriktningarna kommer jag att ägna särskild uppmärksamhet åt frågor om rättvisa i processen: När det finns flera möjliga framtidsutsikter, vilka ses som trovärdiga eller önskvärda och vilka görs osynliga; och av vem? Och hur försöker nuvarande beslutsfattare forma dessa bilder av framtiden, vägarna till dem och deras roll i dem?Genom att analysera samspelet mellan visioner av koldioxidsnåla framtider och processer som omintetgör nuvarande koldioxidintensiva ekonomier bidrar denna forskning till en bättre förståelse för hur framtid och nutid interagerar; hur denna interaktion styr utfasningen av fossila bränslen, med vilken effekt för vem och hur frågor om rättvisa förhandlas i denna process.