Detaljerad information för diarienr  2019-01887  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Rodela, Romina
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: rominarodela@hotmail.com
Univ./Institution: Södertörns högskola - Naturvetenskap, miljö och teknik
Projekttitel (sv): Planning with youth: a tool and a framework for an engaging, meaningful and forward-looking participation of youngsters in shaping attractive and sustainable living environments
Projekttitel (eng): Planering med ungdomar: ett verktyg och ett ramverk för engagerat, meningsfullt och framåtriktat deltagande för ungdomar i utformning av attraktiva och hållbara levnadsmiljöer
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan naturvetenskap, Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I ett samhälle i snabb förändring måste arbetet med social och miljömässig hållbarhet ta hänsyn till den ökande mångfalden av mångkulturella och multietniska grupper men också mångfalden av preferenser och värden i olika åldersgrupper. Unga människors preferenser och ställningstaganden om design och användning blågrön infrastruktur beaktas dock inte tydligt i samhällsplanering. Idéer om inkludering och mångfald tas upp i litteraturen, men det finns en kunskapslucka i hur olika metoder och verktyg gör det möjligt för unga att uttrycka sina behov, värden och preferenser om grå och blågrön infrastruktur. Det är inte känt hur olika verktyg fungerar. Unga kan därför sällan medverka i processer och aktiviteter i planering. Detta är en viktig fråga. Enligt forskningen finns det en trend att ungdomar spenderar mer tid inomhus, vilket påverkar deras fysisk och psykisk hälsa på kort och lång sikt. Ungdomar kräver dessutom i allt högre grad sina intergenerationella rättigheter för konkreta lösningar på klimatfrågan. Offentligt utrymme som tillgodoser olika gruppers behov är ett utrymme där unga kan umgås, gå, leka och interagera säkert samt vara i kontakt med naturen på sätt som bidrar till bättre hälsa och välmående. Att ta hänsyn till ungars preferenser för blågrön infrastruktur hjälper inte bara i klimatarbetet utan också gör det offentliga rummet mer attraktiv för unga människor och bemyndigar dem som framtidens beskyddare.