Detaljerad information för diarienr  2019-01892  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Hansson, Maria Caroline
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: maria.hansson@cec.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Centrum för miljö och klimatforskning
Projekttitel (sv): ChemFreeGarden: Minskad användning av kemikalier i urbana privata trädgårdar för ökad biodiversitet, bättre hälsa och ekosystemtjänster
Projekttitel (eng): ChemFreeGarden: Reducing chemicals in urban private gardens to promote biodiversity, health and ecosystem services
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Trädgårdsvetenskap/hortikultur, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: De gröna ytorna i städer utgörs till en betydande del av privata trädgårdar. Dessa områden kan utgöra viktiga födo- och boplatser för vilda djur, som insekter och fåglar, samtidigt som de är vistelsemiljöer för människor. Eftersom det intensiva jordbruket och skogsbruket lett till att många naturligt förekommande arter försvinner i landskapet kan trädgårdsmiljöer i städerna komma att spela en alltmer avgörande roll för arters överlevnad och fortlevnad i framtiden. Men kunskapsläget om hur kemikalier som ogräsmedel, mossborttagning, insektsmedel mm. används inom trädgårdar och koloniträdgårdar, är bristfällig, och även hur användandet av dessa produkter påverkar den biologiska mångfalden och människors hälsa. Vi ska i denna studie undersöka vilka attityder som trädgårdsägare och koloniträdgårdsägare i Lund har kring kemikalieanvändning, vilka produkter de använder, hur deras egen hälsa påverkas, hur trädgården ser ut, och hur arterna i trädgården exponeras. Vi kommer även titta på hur dagvatten från staden för att få en uppfattning om vilka kemikalier som används. Studien vill ta fram ny kunskap om hur trädgårdars kemikalieanvändning ser ut för att kunna ta fram strategier för hur dessa stadsmiljöer kan bli mer hållbara och bättre livsmiljöer för vilda arter som tex behövs för att pollinera våra frukt och bär. Samarbete med Lunds kommun kommer vara en viktig del genom projektets utförande, och även kommunikation med beslutsfattare och organisationer med relevans för frågor som berör kemikalieanvänding.