Detaljerad information för diarienr  2019-01898  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Elbakidze, Marine
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: Marine.Elbakidze@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Skogsmästarskolan
Projekttitel (sv): Blågrön infrastruktur för social gemenskap: om nya svenskars syn på offentliga platser i urbana och periurbana områden
Projekttitel (eng): Blue-green infrastructure for social cohesion: urban and peri-urban public places and spaces in the eyes of new-Swedes
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Dagens svenska samhälle förändras snabbt, både demografiskt och kulturellt. Invandring är en viktig faktor i denna förändring. Över 10% av den nuvarande befolkningen är född utanför Sverige eller har föräldrar som är födda utanför Sverige (nya svenskar). Detta medför även nya utmaningar för fysisk planering i bemärkelsen utvecklingen av hållbara vistelsemiljöer och huruvida de uppfyller behov och önskemål för alla invånare i de alltmer mångkulturella urbana- och periurbana områdena.Detta projekt kommer att generera evidensbaserad kunskap för hållbara och attraktiva vistelsemiljöer, som vi här definierar som mångfunktionell blågrön infrastruktur (BGI) i de urbana- och periurbana områdena, viktiga för social och miljömässig hållbarhet. BGI är erkänt som ett användbart instrument för social sammanhållning. Men hittills är det dock relativt okänt hur den växande invandrarbefolkningen i Sverige relaterar till eller använder befintlig BGI. Hur inkluderande, säker och tillgänglig är befintlig BGI för alla invånare, inklusive nya svenskar? Vilka normer styr inom rådande fysisk planering för BGI i Sverige, och i vilken grad återspeglar dessa normer nya svenskars önskemål och prioriteringar?Snarare än en-lösning-för-alla, ställer dagens utveckling och förvaltning av mångfunktionell BGI i urbana och periurbana områden i ett mångkulturellt samhälle krav på en breddad bild av vad urban natur betyder för människor, inklusive för dem som har sitt ursprung i andra länder som sinsemellan är olika kulturellt och landskapsmässigt. Att engagera nya svenskar i planering och design av BGI är därför viktigt för att främja mångfunktionaliteten i BGI i urbana och periurbana områden i Sverige som blivit alltmer mångkulturella.Under en fyraårsperiod ämnar detta projekt att öka förståelsen av de sociala värden som nya svenskar tillskriver BGI på offentliga platser, samt utvärdera hur dessa värden på ett bra sätt kan integreras i fysisk planeringsprocesser på olika nivåer för att utveckla och förbättra hållbara vistelsemiljöer och underlätta för social sammanhållning i urbana och periurbana områden i Sverige. Projektet kommer att genomföras i tre län; Västerbotten, Västmanland och Skåne, för att representera den mångfald av både naturlandskap och socio-kulturella förhållanden  som finns i Sverige. Projektet har ett aktionsforsknings-inriktat upplägg, och projektgruppen kommer att arbeta nära samhällsplanerare på kommun- och länsnivå och andra relevanta intressenter hela projektet igenom för att säkerställa maximal ömsesidig nytta och användbarhet för både forsknings- och den praktiska planeringsagendan.Vi kommer att göra strukturerade intervjuer ansikte mot ansikte med cirka 1200 nya svenskar för att identifiera vilka komponenter som är önskvärda i BGI. Med hjälp av en fotobaserad metodik för deltagande kommer vi att göra en djupgående utvärdering av de uppfattningar om BGI som råder bland olika grupper av nya svenskar. Genom att analysera fysisk planeringsprocesser kommer vi att undersöka om/hur sociala värden hos nya svenskar i önskvärda offentliga miljöer har inkluderats i fysisk planering för funktionell BGI. Slutligen kommer vi att analysera dynamiken i planering av BGI och de värden som olika grupper associerar med urbana och peri-urbana grönområden i syfte att identifiera konflikter, värderingar, mål, begränsningar och möjligheter i samband med fysisk planeringen av BGI, samt även ta fram platsbaserade strategier för utveckling BGI som tillgodoser behoven även hos mångkulturella urbana/ peri-urbana invånare och främjar social sammanhållning.Detta projekt kommer att bidra till en välbehövlig teoretisk och empirisk grund för att stödja, bemyndiga och öka kapaciteten hos planerare på kommun- och stadsnivå och andra berörda aktörer i hållbar fysisk planering för BGI i urbana och periurbana områden. Den framtagna kunskapen och dess verktyg kommer hjälpa  dem att öka, expandera och stärka lärandet på formella och informella arenor och bidra till utveckling av åtgärder och andra mekanismer för att lösa utmaningar som rör inkluderingen av  sociala värden hos nya svenskars i fysisk planering för BGI.