Detaljerad information för diarienr  2019-01900  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Joelsson, Tanja
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: tanja.joelsson@buv.su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen
Projekttitel (sv): Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden: villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism
Projekttitel (eng): Families´ everyday mobility in socially vulnerable neighbourhoods: conditions, negotiations and challenges for sustainable urbanism
Värdhögskola: Stockholms universitet
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK): Bidragsform   2019 2020 2021      
  Projekt   1837540 1837540 1837540      
Beskrivning: Transport och mobilitet utgör en viktig del av familjers vardagsliv och bidrar till samhällets ekonomiska utveckling. Alla har dock inte möjlighet att resa på samma villkor. Invånare i socialt utsatta områden gör färre resor per person och vecka jämfört med det nationella genomsnittet. De gör också färre fritidsresor och träffar mer sällan familj och vänner, samt reser mindre med bil. Studier som uppmärksammat transportfattigdom eller transportrelaterad utsatthet har med få undantag utförts i Sverige. Behovet av kvalitativ kunskap om hur, var och när olika grupper av människor rör sig och reser är stort. Syftet med detta projekt är därför att undersöka hur familjer i socialt utsatta och etniskt diversifierade områden rör sig i vardagen, och hur familjemedlemmarna utför och upplever den vardagliga mobiliteten. Projektet skiljer sig från andra studier eftersom det fokuserar på familjer snarare än individer och på socialt utsatta grupper snarare än medelklassen. Tre fallstudier med familjer som bor i socialt utsatta områden i tre svenska städer kommer att genomföras. Områdena Gottsunda (Uppsala), Skäggetorp (Linköping) och Vivalla (Örebro) liknar varandra sett till invånarantal och socio-ekonomisk sammansättning. Invånarna har lägre tillgång till bil och körkort än genomsnittet i respektive stad. Som del av projektet kommer deltagarna att fylla i mobilitetsdagböcker som beskriver deras vardagliga resande, fotografera sin närmiljö och intervjuas av forskarna i så kallade "promenadintervjuer". Materialet tolkas tematiskt med hjälp av litteratur om mobilitet, makt och familjers vardagliga resande. Projektgruppen består av disputerade forskare med bakgrund i genusvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap och tvärvetenskapliga samhällsstudier med stor erfarenhet av kvalitativa studier av vardaglig mobilitet. Genom ett rikt empiriskt material och noggranna analyser samt medveten kommunikation till olika intressenter bidrar projektet med kunskap och insikter om hur ett rättvist transportsystem och en hållbar urban miljö kan uppnås.