Detaljerad information för diarienr  2019-01901  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Boonstra, Wiebren
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: wijnand.boonstra@su.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper
Projekttitel (sv): Stadens blåa allmänningar. En studie av gatufiske för planering av den hållbara och rättvisa staden.
Projekttitel (eng): The blue urban commons. Using the case of street fishing for planning the sustainable and just city.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: År 2050 kommer 66 % av världens befolkning, och mer än 80 % av befolkningen i det globala norr, att bo i städer. Den växande urbana befolkningen är starkt beroende av världens ekosystem, dels för att täcka olika grundläggande behov så som mat, vatten och ren luft, och dels för andra syften så som ekosystemtjänster och rekreationsmöjligheter.För att tillhandahålla dessa behov och tjänster, så har funktionen och betydelsen av ekosystem i urbana områden i det globala norr tidigare ofta nedvärderats och förbisetts. Denna uppfattning har dock ändrats genom datainsamlingar och mätningar av urbana och peri-urbana ekosystem, samt tack vare ett ökande antal forskningsrapporter inom urban ekologi.Ändå så läggs störst vikt på gröna områden. Djur och natur som finns i vatten eller blåa områden är däremot mindre synliga. Blåa urbana områden anses ofta vara mindre viktigt när det kommer till att göra levnadsförhållandena i städer mer hållbara. Det finns inte heller tillräckligt med kunskap om hur blåa urbana områden kan bidra till hållbarhet och välbefinnande eftersom mycket är fortfarande okänt vad gäller vattens miljöstatus, och hur medborgarna använder och interagerar med vatten.Syftet med detta projekt är därför att bedöma hur stadsplanering kan underlätta för en hållbar och rättvis användning av blåa urbana områden. Genom en studie av fritidsfiske i Stockholms stad, så kommer denna forskning att undersöka frågor som är kopplade till ekologisk status, tillgång, nyttjande och fördelning av resurser mellan stadsbor med olika kulturell och ekonomisk bakgrund. Fiske är en daglig aktivitet genom vilken stadsbor har möjlighet att erfara vatten.Fisket i staden omfattar sportfiske, till exempel catch-and-release, men är också utfört i konsumtionssyften. I samband med industrialisering och modernisering så försvann det kommersiella och självförsörjande småskaliga fisket i och nära staden i stor utsträckning under andra hälften av 1900-talet. Samtidigt så har en förbättrad vattenkvalité under det sena 1900-talet och årliga utsättningar av fisk, som lax och öring, i stadskärnorna lockat till sig en kulturellt varierad grupp av spöfiskare. I själva verket har fritidsfisket ökat avsevärt i popularitet under det senaste decenniet. Den, till huvudsak, fria tillgången på vatten och en förbättrad miljö har återuppväckt ett småskaligt fiske som skapar möjligheter till rekreation och försörjning för en varierad grupp stadsbor med olika bakgrunder.Vi har valt att studera Stockholm stad av både vetenskapliga och pragmatiska skäl. Till att börja med så har staden många blåa områden, det finns också en liten och dedikerad grupp av fiskare, och det är en kulturellt diverse stad. Dessutom finns det en oro över en hållbar användning av stadsmiljöer, i synnerhet kring de som är kopplade till vatten. Projektet kommer att fokusera på de platser i Stockholm där människor fiskar. På dessa platser kommer vi att studera de miljömässiga, kulturella och politiska aspekter som möjliggör och begränsar nuvarande fiskemetoder genom forskningsmetoder som integrerar ekologi och samhällsvetenskap, och inkluderar deltagande observationer, intervjuer och fotografering.I nära samarbete med samhällsaktörer, kopplade till blåa urbana områden i Stockholm, så kommer forskningen att utföras av ett tvärvetenskapligt team bestående av högkvalificerade forskare från Stockholms Resilience Center, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Målet med att engagera och kommunicera med samhällsaktörer är att maximera projektets relevans och nytta, kommunicera projektets vetenskapliga bidrag och bidra till politisk och offentlig debatt. Forskningsresultaten kommer att ge kunskap om planering för en mer hållbar och rättvis användning av blåa urbana områden som en gemensam egendom.