Detaljerad information för diarienr  2019-01903  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Herrmann, Inga
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: inga.herrmann@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för arkitektur och vatten
Projekttitel (sv): Från grått till blå-grönt: Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer
Projekttitel (eng): The untapped potential of greywater: Decentralised treatment and use for blue-green public spaces
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Arkitekturteknik, Infrastrukturteknik, Vattenteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det visas allt mer att människor som bor i stadsmiljöer nära grönområden, parker mm får positiva hälsoeffekter genom dessa. Det kan röra sig om ökad möjlighet till avkoppling och återhämtning, ökad fysisk aktivitet, minskad exponering av luftföroreningar och buller vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa. Särskilt viktiga är dessa grönområden för ekonomiskt utsatta områden, där människor bor som har begränsade möjligheter att åka till grönområden som ligger längre bort från bostaden. I detta perspektiv är det viktigt att fler parker och grönytor integreras i både ny och befintlig stadsbebyggelse och att de grönytor som redan finns tas om hand. I det sammanhanget är vatten en viktig resurs som krävs för att hålla växtligheten i gott skick.Sverige är ett land som haft mycket god vattentillgång. Sedan 2016 har dock många kommuner haft vattenbrist under somrarna och t ex 2018 behövde fler än 90 kommuner införa restriktioner för vattenanvändning som bl a innebar bevattningsförbud. Det finns även farhågor för att vi sommaren 2019 kommer att få vattenbrist i Sverige, i så fall fjärde året på rad. Pga detta behövs nya tankesätt för att vi i framtiden ska kunna hålla grönområden och parker i gott skick under de torra sommarmånaderna så att de kan fortsätta att bidra till ett gott liv i städerna.Spillvatten från hushåll och verksamheter kan delas in i två fraktioner, svartvatten som kommer från toaletten och gråvatten som är spillvattnet från köket, tvättstugan och badrummet. Med källsorterande avloppsteknik öppnas möjligheten att använda gråvatten för bevattning av grönytor mm. Internationellt finns även blå-grön reningsteknik för gråvatten, tex gröna väggar och våtmarkssystem, som i sig kan fungera som blå-gröna element i staden eller integreras i parker mm.Detta projekt syftar till att visa på hur grön-blå infrastruktur kan integreras i urbana områden genom att kontinuerligt tillhandahålla renat gråvatten för bevattning mm under sommaren. Vi avser att undersöka tre innovativa reningstekniker, deras utformning och implementering i offentliga rum och ge förslag på ett övergripande koncept för storskalig implementering.Projektet är ett interdisciplinärt samarbete mellan fyra forskningsgrupper och ett VA-bolag - forskningsgrupperna VA-teknik och Arkitektur vid Luleå tekniska universitet, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, Monash Universitet i Australien samt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). I Helsingborg byggs ett nytt bostadsområde, H+, i vilket sorterande avloppssystem installeras. I anslutning till området finns ett nytt labb uppfört, Reco lab, där det finns tillgång på gråvatten samt testbädd för att utveckla ny teknologi, vilket kommer att nyttjas för detta projekt.Projektet är indelat i fem delar (WP1-5). Syftet med WP1 är att utforma en grön vägg i pilotskala som fungerar som reningsanläggning för gråvatten avseende tex näringsämnen, patogener och mikroplaster, i motsvarande svenska klimatförhållanden. Systemet kommer att utformas i samarbete med Monash Universitet, som har erfarenhet av gröna väggar och gråvatten, och kommer sedan att utvärderas på Reco Lab.´Till skillnad från i Sverige, finns blå-grön infrastruktur för gråvattenrening redan installerad i Norge. År 2000 byggdes en anläggning i Oslo där en våtmark integrerades med en lekplats. Initialt utvärderades anläggningen map näringsämnen och två indikatorbakterier och visade på goda resultat. Syftet med WP2 är därför att utvärdera denna anläggning efter 20 års drift med fokus på mikroföroreningar och -plaster och vilka lärdomar man generellt kan dra från denna typ av anläggning. I WP3 kommer en mer högteknologisk membranteknik att utvärderas för rening av gråvatten. Syftet är att undersöka i vilken grad och med vilka insatser gråvatten kan renas med sådan teknik, så att vattnet sedan kan användas för bevattning eller för att skapa vattenspeglar etc i blå-gröna miljöer.Syftet med WP4 är att undersöka vilka hinder som finns för implementering av blå-grön infrastruktur med integrerad gråvattenhantering utifrån design- och driftsperspektiv. Vidare syftar WP4 till att undersöka på vilket sätt dessa system kan utformas för att de framgångsrikt kan implementeras. Fallstudier kommer att genomföras med avnämargrupper i Helsingborg och Oslo. I WP5 undersöks under vilka förhållanden, tex i ny eller befintlig bebyggelse, en mer omfattande implementering av blå-gröna lösningar som inkluderar gråvattenhantering, kan genomföras på ett hållbart sätt.