Detaljerad information för diarienr  2019-01905  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Thorsson, Sofia
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: sofia.thorsson@gvc.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Geovetenskaper, inst för
Projekttitel (sv): Multifunktionell blågrön infrastruktur - optimering av sociokulturella och miljömässiga aspekter för hållbar stadsutveckling
Projekttitel (eng): Multifunctional blue-green infrastructure - optimizing socio-cultural and environmental aspects for sustainable urban development
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Fysisk geografi, Vattenteknik, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Blå-grön infrastruktur, exempelvis regnbäddar, dagvattendammar, parker, gatuträd, gröna tak och fasader, anses av många som en bra lösning för att hantera effekterna av ett förändrat klimat så som ökad nederbörd och ökad temperatur. Integrering av blå-grön infrastruktur har därför kommit att bli en viktig fråga i den fysiska planeringen för att skapa robusta klimatanpassade städer.Fördelarna med blå-gröna lösningar är många. Förutom att hantera vatten och sänka temperaturen tillhandahåller blå-grön infrastruktur en mängd andra viktiga funktioner och tjänster till samhället, så som biologisk mångfald, luft- och vattenrening, markstabilisering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Det finns dock stora utmaningar med blå-grön infrastruktur. Till exempel är blå-gröna lösningar ofta utrymmeskrävande, dyra att anlägga, underhållskrävande och många gånger är det svårt att hitta lösningar som är attraktiva för stadens invånare.Det övergripande syftet med detta interdisciplinära vetenskapliga projekt är att utveckla kunskap och metoder som möjliggör en samlad bedömning av olika typer av blå-grön infrastruktur tänkt att användas av lokala aktörer och planerare för att välja den mest socio-kulturella och miljömässigt hållbara blå-gröna lösningen. Olika typer av blå-grön infrastruktur kommer att utvärderas med avseende på dagvattenhantering, vattenkvalité, utomhusklimat, inomhusklimat, energianvändning, rekreation och social inkludering i olika urbana miljöer (innerstaden, mellanstaden och ytterstaden) på kort och lång sikt (nuvarande och framtida klimat) och ur ett livscykel- och socioekonomiskt perspektiv med hjälp av multikriterieanalys. Multikriterieanalysen understödd av ett användarperspektiv (intervjuer och workshops med lokala aktörer och planerare) kommer ligga till grund för utveckling av rekommendationer för optimering av blå-grön infrastruktur inom den fysiska planeringen.I projektet ingår forskare med expertis inom dagvattenhantering, utomhus- och inomhusklimat, byggnadsfysik, rekreation och landskapsplanering från Göteborgs Universitet och Research Institutes of Sweden (RISE). Resultatet av projektet förväntas leda till utveckling av multifunktionella och flexibla blå-gröna lösningar, vilka både kan skydda mot framtida klimatförändringar och vara attraktiva för stadens invånare.