Detaljerad information för diarienr  2019-01909  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Ode Sang, Åsa
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: Asa.sang@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Projekttitel (sv): Ungdomars perspektiv på användning, värden och nyttor av stadens blågröna infrastruktur -
Projekttitel (eng): Youths use, values and benefits on the Urban Blue-Green Infrastructure
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Landskapsarkitetktur
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Framtidens städer står inför en rad utmaningar i sitt arbete med Agenda 2030 och de globala miljömålen. Dessa utmaningar innefattar såväl arbetet med att ställa om till ett förändrat klimat men också aspekter av social utsatthet och utanförskap. En viktig komponent i det arbetet är stadens blågröna infrastruktur, som fyller en viktig funktion i staden genom en rad olika stödjande, reglerande, kulturella och försörjande ekosystemtjänster. Dessa tjänster bidrar till att förbättra den fysiska livsmiljön och öka välbefinnande och hälsoaspekter för stadens befolkning.I det här projektet är vi intresserad av att se specifikt på ungdomar och hur de värderar, upplever och ger mening till den blågröna infrastrukturen i deras närområde. Vi är intresserade av att tolka och utveckla befintliga såväl som möjliga kopplingar mellan blågrön infrastruktur och dess ekosystemtjänster till ungdomars värderingar och engagemang i sin livsmiljö. I projektet är vi intresserade av att se på hur detta i sin tur kan kopplas till nyskapande förvaltningsapproacher av blågrön infrastruktur såsom mosaik- och platsbaserad förvaltning där medborgarna har en mer aktiv roll, ansvar, och myndighet. Ungdomar är en grupp som ofta är marginaliserad i de formella beslutsarenor som finns idag rörande den fysiska planeringen och utformningen av stadens rum och offentliga mötesplatser. Dessutom utgör de en grupp som har ett särskilt intresse i hållbarheten av den urbana naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Vi försöker på detta sätt att säkerställa både miljömässig, men också social hållbarhet i den framtidiga utvecklingen av stadens natur. Detta genom att försöka förankra forskningen i ungas vardagsliv, och deras erfarenheter, utmaningar, behov, och värden.Projektet kommer till stora delar bedrivas som ett doktorandprojekt och ske i samarbete med forskare inom värdering, planering och förvaltning av blågrön infrastruktur. En central del i projektet är aktionsforskning som metod. Detta bedrivs i form av en så kallade framtidsverkstad som genomförs under ett år med veckovisa möten tillsammans med en grupp med 7-12 ungdomar. I workshopen fungerar forskare som facilitatorer för att sätta scenen och ge form på en medborgar-driven dialog- och innovations-process. Till att börja med kommer ungdomarna att utforska utmaningarna avseende deras användning, behov och värden kopplade till stadens natur (kritik). Baserat på detta arbete utkristalliseras huvudspår som behandlas och fungerar som inspiration till ´framtidens natur i staden' (utopi). Baserat på detta kommer 1-3 teman att väljas ut inom vilket projekt kommer initieras där forskarna hjälper ungdomarna i att planera, designa och initiera ett experimentellt förändringsarbete av utformningen av sin närmiljö. Initiala kontakter har tagits med Malmö stad och alla aktiviteter kommer ske i nära samarbete med kommunen och andra relevant aktörer.I det här projektet är fokuset framförallt på att få en förståelse men också ett engagemang i ungdomars livsvärld. Det står i kontrast till mycket av den pågående forskningen kring stadens blågröna infrastruktur. Med det här projektet så avser vi att komplettera den forskning som pågår kring mer funktionella samband mellan stadens natur och ekosystemtjänster genom att ge en mer nyanserad bild av nyttan och värden av ekosystemtjänster.  Genom att syntetisera kunskapen från framtidsverkstaden vill vi se på hur ungdomars artikulering av värden, behov och användning kan få en plats inom de förvaltningsdiskurser som finns i dag för stadens blågröna infrastruktur.Metoden kommer att utvecklas baserat på dels en första litteraturgenomgång, dels projektbesök. Som en sista del i projektet kommer vi att syntetisera erfarenheterna och kunskapen från framtidsverkstaden till att se på hur dessa skulle kunna påverka förvaltning och planering av den blågröna infrastrukturen för att skapa positiva livsmiljöer och mötesplatser för dagens ungdomar.