Detaljerad information för diarienr  2019-01911  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Dalahmeh, Sahar
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: sahar.dalahmeh@slu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper
Projekttitel (sv): Städer med mindre mikroplast: gröna filter för avlägsning av mikroplast från dagvatten i urbana miljöer
Projekttitel (eng): Cities with less microplastics: Road-side green filters to remove microplastics from stormwater in urban areas
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Vattenteknik, Annan naturresursteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Mikroplast definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm. De är svårnedbrytbara syntetiska föroreningar som på olika sätt når ut och ackumuleras i miljön, både på land och i vatten. De utgör en potentiell risk, särskilt för den akvatiska miljön. Mikroplast i hav och vattendrag har beskrivits som ett av vår tids största globala miljöhot. Plast antas utgöra 60-80 % av det marina skräpet. Negativa effekter har konstaterats på bland annat det akvatiska livet då fisklarver som lever i vattendrag med höga mikroplastkoncentrationer föredrar plasten framför naturlig föda. Mikroplast från trafik (bildäck, bromsar, asfalt) har uppskattats vara den största landbaserade källan i Sverige. Den näst största källan av mikroplast antas vara fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner. Dagvatten bedöms av naturvårdsverket vara en betydande spridningsväg för mikroplast till sjöar, men kunskap om dess förekomst i dagvatten har hittills till stor del saknats.Träbark är en organisk restprodukt från skogindustrin som ofta används som marktäckning i parker och andra gröna utrymmen. Biokol är en produkt som produceras genom att pyrolisera (upphetta utan syre) organiskt material, t.ex. trä. Det kan produceras lokalt med enkel teknik, såväl i Sverige som utomlands. Biokol och bark kännetecknas av en hög porositet och stor yta med många ytaktiva bindningsplatser. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har studerat biokolets kapacitet att minska utsläpp av olika föroreningar, exempelvis partiklar, växtnäringämnen, patogener, läkemedelsrester och högfluorerade ämnen. Resultaten visar att biokol är ett lovande material för rening av vatten. Dessutom kan biokolproduktion integreras med förnybar energiproduktion. Utveckling av gröna infrastrukturer för dagvattenrening i urbana miljöer bör börja med identifiering av halter, typ och fördelning av mikroplast i vattnet och måste integreras med förståelse för de sociala och institutionella behov/krav som påverkar dess utformning. Det krävs därför ett  engagemang av olika aktörer tidigt under design- och utvecklingfasen. Dessutom krävs ett livscykelperspektiv för att säkerställa den miljömässiga hållbarheten hos infrastrukturer för mikroplastrening, samt kvantifiera dess potentiella bidrag till att motverka klimatförändringar vid användning av biokol som kolsänka. Detta projekt syftar till att undersöka kapacitet hos, och potential att använda grön infrastruktur i gatumiljö, d.v.s gröna filter av bark och biokol för att rena dagvatten från mikroplast. Iden är att filtren renar vattnet och fungerar som gröna utrymmen i och omkring samhällen, samtidigt som de också utgör en kolsänka. Projektet syftar också till att identifiera och kvantifiera mikroplast i dagvatten i urbana områden. Det övergripande målet är att bidra med kunskap för utveckling av en integrerad cirkulär ekonomi för ren miljö och bidra till en snabb övergång till miljömässigt hållbara städer. Detta projekt består av fyra arbetspaket: I första arbetspaketet identifieras typer av mikroplast. Här kvantifieras också deras halter, storlek och fördelning i dagvatten från olika urbana utrymmen (t.ex bostadsområden, centrum, affärsområden, industriområden, parkeringsplatser och vägmiljöer). I det andra arbetespaket undersöks kapacitet hos, och potential att använda biokol och bark i gröna filter för att minska mikroplast och andra dagvattenföroreningar. I det tredje arbetspaketetet kommer en konceptuell design för gröna filter att tas fram genom en participativ process där olika aktörer bidrar med sina synpunkter, krav och behov. I det fjärde och sista arbetspaketet kommer miljöpåverkan och hållbarheten hos gröna filter att studeras med hjälp av livscykelanalys.I början av projektet kommer en referensgrupp bestående av relevanta aktörer utformas för att delta i diskussion och planering av projektaktiviteter, samt val av lokaliteter för pilot och provtagning, i syfte att underlätta studierna i potentiella avrinningsområden. Resultaten från projektet kommer att publiceras i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter. Forskarna kommer att utnyttja etablerade nätverk med andra forskare och myndigheter för att sprida kunskapen som produceras inom projektet. Kunskapen kommer också att inkluderas i kurser som handlar om dagvattenrening inom utbildningsprogram med inriktning mot vatten- och miljöteknik vid SLU. Projektet kommer att bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen för livet under vatten, rent vatten och hållbara samhällen och städer