Detaljerad information för diarienr  2019-01916  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Björk, Jonas
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: jonas.bjork@med.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Laboratoriemedicin, Lund
Projekttitel (sv): Hållbara utemiljöer - systematiska, tvärvetenskapliga studier av hälsoeffekter och påverkan på sociala ojämlikheter
Projekttitel (eng): Sustainable outdoor living environments - systematic interdisciplinary studies of health effects and impact on social inequalities
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det övergripande målet med vårt forskningsprojekt är att försöka förstå vilka satsningar på tillgängliga, säkra och attraktiva vistelsemiljöer som främjar människors hälsa samt motverkar sociala skillnader i hälsa och välmående. I vårt projekt använder vi detaljerade uppgifter om hur utemiljön nära människors bostäder är utformad. Vi bedömer tillgång till rekreationsområden nära bostaden, t.ex. naturområden, parker, sjöar och vattendrag. Vi använder också uppgifter om luftföroreningar, trafikbuller, förekomst av trottoarer och bostadsförhållanden. I vår forskning använder vi både stora befolkningsstudier där uppgifter om hälsa och sjukdom hämtas från register, och interventionsstudier som syftar till att klargöra vilken betydelse olika typer av förändringar i utemiljön har för människors hälsa och välmående. Vi kommer att undersöka om de omfattande satsningar på grönområden som gjorts i en svensk kommun nyligen minskar sociala skillnader i hälsa och välmående. Vidare kommer vi att undersöka om satsningar på ökad säkerhet för gående minskar risken för fallolyckor och ökar det sociala deltagandet bland äldre. I ytterligare en studie undersöker vi om naturbaserad trädgårdsterapi påverkar återhämtning och hälsa hos personer som drabbats av stroke, samt om tillgång till rekreativa utemiljöer nära bostaden påverkar återhämtningen hos denna grupp. Vår forskning är endast möjlig att genomföra tack vare den unika infrastruktur för befolkningsforskning, med detaljerade hälsoregister och geografiska uppgifter om vistelsemiljöer, som finns i Sverige. Sammantaget hoppas vi att vår forskning kommer att bidra med viktig ny kunskap om vilka satsningar på vistelsemiljöerna nära människors bostäder som förbättrar folkhälsan och minskar sociala ojämlikheter i hälsa.