Detaljerad information för diarienr  2019-01929  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Gustafson, Katarina
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: katarina.gustafson@edu.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Projekttitel (sv): Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer
Projekttitel (eng): A city-wide preschool yard? Challenges and possibilities for supporting inner city preschools´ mobility and space for play in dense urban environments
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Pedagogik, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: På grund av barndomens institutionalisering tillbringar små barn den mesta tiden inom ramen för hemmet eller förskolan och dess gård och syns sällan ute i offentliga miljöer. Det offentliga rummet har blivit allt mindre tillgängligt för barn på grund av institutionaliserings- och privatiseringsprocesser, syn på risker och ökad övervakning av barn. Forskning om barns mobilitet och lek visar på samband mellan tätare städer, ökad trafik, färre närliggande grönområden och mötesplatser och minskade möjligheter för barn att leka utomhus och ta sig runt på egen hand. Dagens urbana barndomar kan sägas bestå av olika isolerade öar mellan vilka barnen skjutsas i bil. En ytterligare konsekvens av förtätning och höga tomtpriser är att, förutom att utrymmet mellan hus och gator minskar, också utemiljöer som är särskilt utformade för barns lek och rörelser minskar t.ex. skol-och förskolegårdar. Detta projekt fokuserar på innerstadsförskolor - utan egen förskolegård, med gård på taket eller utsläppsgård - och deras mobilitetspraktiker. Att undersöka  innerstadsförskolors faktiska mobilitetspraktiker i förtätade städer är väsentligt för vår förståelse av små barns tillgång till det offentliga rummet i form av mobilitet, lek och lärande.Utifrån teorier från barndomsforskning tillsammans med mobilitetsteorier syftar projektet till att undersöka innerstadsförskolors vardagliga mobilitet och rumsanvändning för att förflytta sig (till fots/med lådcykel/kollektivtrafik), pedagogiska aktiviteter, rörelse och lek i och mellan olika miljöer. Projektets frågeställningar handlar omHur innerstadsförskolor organiserar och förhandlar barns mobilitet och användande av rumslighet avseende resor, pedagogiska aktiviteter, lek och rörelse.Gällande utmaningar och möjligheter; hur erfar barn och pedagoger att hantera barnens behov av mobilitet avseende resor, pedagogiska aktiviteter, lek och rörelse.Vilka förändringar och förbättringar är nödvändiga i det urbana rummet för att stödja barns mobilitet avseende säkra och engagerande resor, pedagogiska aktiviteter, lek och rörelse i och mellan olika miljöer i staden.Ett ytterligare syfte med projektet är att studera lokala politikers, stadsplanerares och förskoletjänstemäns perspektiv på hur man kan skapa utrymme för små barn och förskolegrupper i förtätade stadsmiljöer.Projektet har två delstudier. I delstudie 1 genomförs etnografiskt fältarbete genom deltagande observationer samt informella och formella intervjuer. Fältarbetet kommer genomföras i sex förskolor i Stockholms innerstad, under en månad/förskola. Observationerna används för studera förskolegruppens vardagliga mobilitet och rumsanvändande, bl.a. hur de tar sig från förskolebyggnaden till olika miljöer, vilka transportmedel de använder och hur olika miljöer används för olika aktiviteter. Informella samtal och intervjuer med både barn och pedagoger handlar om hur de använder staden, den tidsrumsliga organiseringen av utflykterna och vilka miljöer som betraktas som mer eller mindre lämpliga för lek och rörelse. Pedagogerna kommer att intervjuas om planering och prioriteringar av utflykternas transportmedel, rutter och destinationer. Både barn och pedagoger tillfrågas om vad som kan behöva förändras och förbättras för att öka barngruppens mobilitet i olika urbana miljöer.  I delstudie 2 genomföras ett tjugotal intervjuer med lokala politiker, stadsplanerare och tjänstemän ansvariga för trafik, transporter och förskoleverksamheter i Stockholm Stad för deras perspektiv på innerstadsförskolor utan "traditionella" förskolegårdar och dess konsekvenser för den urbana miljön. Vi undersöker även  vilka möjligheter och utmaningar de ser för staden när det gäller att erbjuda miljöer för barn i allmänhet och förskolegrupper i synnerhet. Särskilda etiska hänsynstagande kommer att tas eftersom barn deltar och studien kommer att granskas av den regionala etikprövningsnämnden.Projektet bidrar till forskningen om barn mobilitet genom att fokusera på nya urbana barndomsrealiteter av att leva i täta städer, utan självklar tillgång till säkra utomhusmiljöer. Dessutom bidrar det genom att inte enbart fokusera på barnens fysiska aktiviteter och mobilitet utomhus utan även på hur de rör sig i och mellan olika platser, samspelar med andra människor och lär av olika delar av staden.