Detaljerad information för diarienr  2019-01933  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Axmon, Anna
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: anna.axmon@med.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Laboratoriemedicin, Lund
Projekttitel (sv): Hälsofrämjande miljöer för en åldrande befolkning - en register och GIS-studie för att undersöka samband mellan gröna och bullerfria närområden och nyttjande av hemtjänst och särskilt boende
Projekttitel (eng): Health promoting environments for an aging population - a register and GIS study to assess effects of urban green and low-noise neighborhoods on social service and nursing home use
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Arbetsmedicin och miljömedicin
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Sveriges befolkning blir allt äldre. Detta innebär inte bara att antalet äldre (65 år eller mer) personer ökar, utan också att andelen äldre i förhållande till befolkningen i övrigt blir större. Detta kommer att öka trycket på samhället vad gäller att ta hand om de äldre som inte klarar sig på egen hand. Redan idag saknar ett flertal kommuner plats på äldreboende för dem som behöver det. För att kunna stötta de äldre behövs en förstärkning inom äldreomsorgen, som utgörs av tjänster som utförs enligt Socialtjänstlagen, s.k. hemtjänst. Samtidigt är det viktigt att identifiera faktorer som gör att äldre kan klara sig på egen hand längre, och med mindre hjälp när hjälp väl behövs.Flera tidigare studier har visat att den omgivande miljön kan ha åtskilliga positiva effekter på välmående och hälsa. Bl.a. har man sett att personer som har tillgång till gröna områden, som t.ex. parker, har bättre fysisk och psykisk hälsa än personer som inte bor nära sådana områden. Man vet också att tillgång till gröna miljöer ökar individens fysiska aktivitet och sociala interaktioner, något som är välkända faktorer för god hälsa. Även buller från omgivningen, t.ex. från närliggande vägar, påverkar både det fysiska och psykiska måendet. Det finns därför anledning att tro att boende i miljöer med mycket grönt och lite buller skulle kunna påverka hälsan hos äldre individer till det bättre, och att de därmed i mindre utsträckning skulle behöva hemtjänst.I den aktuella studien kommer vi att studera alla individer boende i Malmö och Kristianstad, och som är 65 år eller äldre. Med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kommer vi att kunna se om dessa personer har nära till ett grönområde, och hur stor del av närområdet kring deras bostad som består av grönska. För de personer som bor i Malmö kommer vi dessutom att kunna skatta bullernivåerna vid bostaden utifrån en redan genomförd bullerkartläggning. Vi kommer att hämta information om hemtjänst från Socialstyrelsens register för samtliga. Alla data kommer att vara avidentifierade så att ingen enskild person kan pekas ut.För att kunna titta på eventuella förändringar över tid kommer vi att göra undersökningen för två olika tillfällen - 2015 och 2019. Vi kommer dels att titta på hur tillgång till gröna miljöer i omgivningen påverkar hemtjänstinsatser, och dels om det finns några effekter av omgivningen fem och tio år tidigare bland dem som flyttat under perioden. Dessutom planerar vi att identifiera de personer som under perioden 2010-2019 flyttat från eget boende till äldreboende (särskilt boende), och undersöka om de som bor i områden med mycket grönt och lite buller har mindre risk än sina jämnåriga att behöva flytta från sitt egna boende.Skulle det visa sig att personer som bor i gröna miljöer med lite buller i mindre utsträckning behöver hjälp av hemtjänsten, och kanske också kan bo kvar hemma längre, kan detta vara ett incitament att öka mängden grönt i bostadsområden. Detta för att öka hälsan hos både de äldre och övriga som bor där. För den enskilde individen ligger den stora vinsten med sådana åtgärder i att vara frisk och ha möjlighet att ta hand om sig själv så länge som möjligt. På kommunal nivå är det även en ekonomisk fråga. Hemtjänstinsatser utgör en stor del av de svenska kommunernas budget, och kostnaden är högre för dem som bor på äldreboende än för dem som bor i sitt egna hem med hjälp av hemtjänst. Vidare kan en kommun som satsar på hälsofrämjande miljöer förväntas vara attraktiv för inflyttning, vilket i sin tur resulterar i ökade skatteintäkter. Från ett samhällsperspektiv finns det mycket att vinna på att få en friskare äldre grupp som kan delta i sociala aktiviteter och bidra till samhället även vid hög ålder.