Detaljerad information för diarienr  2019-01953  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Carton, Wim
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: wim.carton@keg.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - LUCSUS
Projekttitel (sv): Avvägningar mellan negativa utsläpp och kortfristiga utsläppsminskningar?: Integrering av diskursiva och materiella dimensioner av 'mitigation deterrence'
Projekttitel (eng): Tradeoffs between negative emissions and near-term emission reductions?: Integrating the discursive and material dimensions of mitigation deterrence
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att begränsa klimatförändringarnas effekter till nivåer som inte är helt ohanterliga behöver vi enligt FNs expertråd, IPCC, begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller möjligen 2 grader. Detta är en mycket stor utmaning och den förutsätter idag att vi utvecklar och använder negativa utsläppstekniker, det vill säga en typ av tekniker som syftar till att minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, och lagra de återfångade utsläppen. Det är alltså inte nog att minska våra utsläpp, vi är tvungna att också försöka rena atmosfären, och behöver göra det i mycket stor industriell skala. Beräkningar för det exakta behovet är osäkra, men det kan röra sig om samma storleksordning som nuvarande utsläpp. Att utveckla dessa tekniker och de industrier som skulle tillämpa dem är en stor utmaning och skulle sannolikt ha väsentliga negativa sidoeffekter på bland annat livsmedelsförsörjning och den biologiska mångfalden.Det finns ytterligare en komplikation. Å ena sidan är det våra otillräckliga utsläppsminskningar som har aktualiserat behovet av negativa utsläppstekniker. Å andra sidan riskerar löftet om negativa utsläpp att underminera våra ansträngningar att minska utsläppen i första taget. Det finns misstankar om att företag och politiker lockas sänka ambitioner att minska utsläpp nu, i hopp om att framtida negativa utsläpp ska lösa delar av problemet. Om så vore fallet, skulle man skjuta på problemet, och överföra delar av ansvaret till framtida generationer, ännu mer än vi redan har gjort.Forskningsprojektet vill utforska denna möjliga underminerande effekt. Det finns redan en del forskning om denna effekt, men mer empirisk kunskap om hur effekten uppstår och hur olika aktörer bidrar till den är nödvändig. Tidigare forskning har framför allt behandlat hur beslutsfattare i offentlig sektor och experter ser på dessa tekniker, och vilka problem de kan leda till. I detta projekt ämnar vi istället studera hur företag och miljöorganisationer ser på negativa utsläppstekniker. Miljöorganisationer har ofta en viktig roll i klimatdebatten. Företag å sin sida har flera viktiga roller, exempelvis som aktörer som skulle investera i och använda teknikerna. Det är också de som kan tänkas vinna på att inte behöva minska sina utsläpp i så stor utsträckning.Det finns flera internationella initiativ som syftar till att demonstrera negativa utsläppstekniker och vi vill studera några av dem. Företaget Climeworks, baserat i Schweiz, har en anläggning som ska fånga in koldioxid direkt från atmosfären och lagra den på Island. Ett kraftbolag i Storbritannien, DRAX, bränner skogsråvara för elproduktion, snarare än fossila bränslen som kol eller naturgas, och de driver ett demonstrationsprojekt där de separerar ut koldioxid från kraftverkets utsläpp, för senare lagring. Eftersom skogen tagit upp koldioxid och på så vis bidragit till att rena atmosfären, är avsikten med detta system att generera negativa nettoutsläpp. I Nederländerna planeras ett projekt med trädplantering för att kompensera utsläpp från investeraren, oljeföretaget Shell.Vårt forskningsprojekt består av tre delar. I den första ska vi studera var, hur och varför berättelser och löften om negativa utsläppstekniker nu uppkommer och sprids. I den andra ska vi göra fallstudier av de tre ovan nämnda projekten för att förstå vad som driver och formar dem, och vilka ändamål de tjänar. I den tredje ska vi, tillsammans med representanter från näringsliv, miljöorganisationer, akademin och offentlig sektor, gemensamt utveckla förslag kring hur vi kan använda dessa tekniker utan att, så långt det är möjligt, underminera de utsläppsminskningar som är nödvändiga att göra. Sammantaget syftar projektet till att utveckla kunskap om undermineringsrisker med negativa utsläpp, och att främja en informerad och demokratiskt debatt i samhället om rättvisa och effektiva sätt att nå internationella klimatmål, inklusive vilka effekter negativa utsläppstekniker kan få.