Detaljerad information för diarienr  2019-01961  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Wahlström, Mattias
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: mattias.wahlstrom@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Sociologi och arbetsvetenskap, inst för
Projekttitel (sv): Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid
Projekttitel (eng): The necessary and the possible: How social movements articulate, convey and negotiate visions of a fossil-free and just future
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Sociologi, Statsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: När samhällen ställs inför stora utmaningar har sociala rörelser ofta spelat en viktig roll. Genom rörelsers protestkampanjer uppmärksammas nya perspektiv, krav och lösningsförslag, samtidigt som de engagerar medborgare i att aktivt delta i formulerandet av visioner och konkreta reformer. Många av de värderingar, lagar och institutioner som vi i dag tar för givna har sina rötter i krav och visioner som på sin tid avfärdades som ogenomförbara. I förverkligandet av sådana förändringar bidrog ofta sociala rörelser, genom att formulera, förmedla och förhandla visioner om ett bättre samhälle i såväl konflikt som dialog med politiker och allmänheten.Ett i vår tid tydligt exempel på hur sociala rörelser aktivt fört fram nya perspektiv och krav i en brännande samtidsfråga är de klimatstrejker som på kort tid samlat allt fler människor. Det som inleddes med Greta Thunbergs skolstrejk utanför riksdagen i augusti 2018 har sedan dess växt till den globala kampanjen Fridays For Future, som över hela världen engagerat hundratusentals människor att delta i skolstrejker som ett sätt att protestera mot vad som anses vara de politiska makthavarnas oförmåga att hantera klimatfrågan. Vid sidan av Fridays For Future finns det inom klimatrörelsen andra nya grupper, såsom Extinction Rebellion, men även mer etablerade miljöorganisationer är i dag mycket engagerade i klimatfrågan.Under tidigare perioder lyckades miljörörelsen i Sverige och andra länder inte bara föra upp nya perspektiv och krav på den politiska dagordningen; de alternativa visioner rörelsen förde fram kom också att påverka hur ett ökat miljömedvetande omsattes i praktisk politik och förändrade handlingsmönster bland medborgarna. Frågan är ifall dagens klimatrörelse spelar eller kommer att spela samma roll. Vilka är de visioner om ett fossilfritt samhälle som klimatstrejkarna och andra klimatgrupper för fram, och vilka av dessa visioner vinner stöd bland politiker och allmänhet?I detta projekt undersöker vi hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om ett framtida fossilfritt välfärdssamhälle, samt hur medborgare och politiker påverkas av och förhåller sig till dessa visioner. I fokus står den samtida klimatrörelsen och några av de mer tongivande organisationerna inom rörelsen. I ett första steg undersöker vi vilka visioner som olika grupper inom klimatrörelsen för fram, samt hur man inom rörelsen förhandlar prioriteringar och strategier för att påverka politik och allmänhet. Hur görs avvägningar inom rörelsen mellan vad som anses vara ekologiskt nödvändigt respektive politiskt möjligt, samt mellan krav på ett totalt avskaffande av fossila bränslen och krav på en rättvis fördelning av kostnaderna för sådana åtgärder? I ett andra steg undersöks hur dessa visioner sprids till det omgivande samhället. På vilka sätt och i vilken omfattning tas visionerna upp av allmänheten och de politiska makthavarna?I projektet används både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera vilka värderingar, intressen, bekymmer och kompromisser som vägleder denna kollektiva förhandlingsprocess kring olika visioner om ett fossilfritt välfärdssamhälle. För att undersöka klimataktivisters och medborgares åsikter om klimatfrågor och möjliga vägar att avskaffa användandet av fossila bränslen används enkätundersökningar som riktas till både rörelseaktivister och till befolkningen i sin helhet. Dessutom genomförs intervjuer med ledande klimataktivister inom olika rörelsegrupper och politiker. För att undersöka dynamiken på gruppnivå genomförs observationer av hur visioner och krav diskuteras och förhandlas inom olika klimatrörelsegrupper, samt en kartläggning och analys av rörelsegruppers offentliga protester.Resultaten kommer att bidra med kunskap om vilken roll sociala rörelser spelar för att formulera, förmedla och förhandla olika visioner om ett fossilfritt välfärdssamhälle samt vilka omständigheter som underlättar respektive motverkar möjligheterna att bland olika samhällsgrupper och samhällsaktörer nå samsyn kring hur vårt samhälle ska kunna bli fossilfritt.