Detaljerad information för diarienr  2019-01967  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Dawkins, Elena
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: elena.dawkins@sei.org
Univ./Institution: Stiftelsen The Stockholm Environment Institute - SEI Stockholm
Projekttitel (sv): Rättvis omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle: Ökad förståelse för framtida spänningar mellan Sveriges konsumenter
Projekttitel (eng): Governing a fair transition to a fossil-free welfare society: Understanding tensions in future consumption patterns in Sweden
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: UtmaningenFör att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdssamhälle krävs en omställning av ekonomin. Inte bara avseende energianvändning och produktionstekniker, utan också av medborgarnas konsumtionsmönster. Industrier som har höga klimatutsläpp påverkas mer och vissa grupper av konsumenter och medborgare kommer att påverkas mer än andra. De varor och tjänster vi konsumerar kan bli dyrare, eller så kan tillgängligheten förändras. Utan att adressera de här frågorna finns det risk att övergången till ett fossilfritt Sverige skapar missnöje och ökad ojämlikhet mellan grupper i samhället. Men, omställningen ger också möjlighet att skapa ny politisk agenda, som kan öka jämställdheten och skapa välfärd, med nya och mer miljövänliga tekniker och hälsosammare beteenden och livsstilar.Så hur kan en politik för att minska spänningarna mellan medborgare i den här omställningsprocessen se ut? Hur motverkar vi ojämlika effekter av den allt skarpare klimatpolitiken och hur skapas en rättvis övergång till ett fossilfritt samhälle? I detta projekt är första steget att i detalj förstå i hur olika grupper i samhället påverkas, genom att studera deras konsumtionsmönster och hur dessa måste ändras, i en framtid där alla sektorer i Sverige når uppsatta klimatmål. I nästa steg behövs förståelse för hur olika grupper upplever omställningen och hur de kan förväntas reagera. Slutligen behövs styrmedel som minskar de negativa effekterna analyseras.Projektets delar Detta projekt med titeln "Rättvis omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle: Ökad förståelse för framtida spänningar mellan Sveriges konsumenter" inkluderar forskningskompetens från Stockholm Environment Institute inom områdena hållbar konsumtion, rättvisefrågor, och policyanalys. Data från projektet PRINCE, ett treårigt projekt om påverkan av svensk konsumtion finansierat av Naturvårdsverket, kombineras med data samlad via Klimatkalkylatorn (ett verktyg utvecklat av Stockholm Environment Institute där personliga utsläppsprofiler beräknas), och konsumtionsprofiler levererade av marknadsanalysföretaget InsightOne. Detta ger en detaljerad förståelse av konsumtionsmönster för olika grupper i Sverige.För att förstå hur konsumenter påverkas utgår vi från att klimatmålen nås genom en kombination av de insatser som expertmyndigheter pekat ut och en realisering av de färdplaner som flertalet sektorer i Sverige samlat i plattformen Fossilfritt Sverige. I den första delen av projektet analyseras vilka förändringar i konsumtionsmönstren som olika socio-ekonomiska grupper behöver göra. Detta kommer att synliggöra vilka grupper i samhället som påverkas mest, och var spänningar och nya ojämlikheter kan uppstå. I den andra delen skapas fokusgrupper med konsumenter för att förstå hur en övergång till ett fossilfritt samhälle kan göras rättvis. Grupperna väljs ut för att fånga upp viktiga motstående intressen och olika perspektiv på rättvisa i samhällsomställningen. Detta kan vara beroende av tex inkomstnivå, ålder, kön, boendemiljö eller stads/landsbygd. Fokusgrupperna syftar till att skapa en förståelse av vilken omställningspolitik som kan minska spänningarna mellan grupper och vad som kan göra konsumenter mer positiva till en progressiv klimatpolitik. I den tredje delen nyttjar Stockholm Environment Institute sin tvärvetenskapliga expertis och erfarenhet inom omställningsprocesser generellt och politik för omställning specifikt och analyserar vilka typer av policyåtgärder som kan främja den politiska visionen om ett fossilfritt Sverige. Den kvantitativa analysen av konsumenter och deras klimatprofiler kombineras med den kvalitativa förståelsen av rättvisa och leder till rekommendationer för åtgärder och styrmedel, som kan ha högre acceptans och därmed öka möjligheten att vi når visionen om ett fossilfritt välfärdssamhälle.Resultatspridning och samhällsrelevansResultat kommer att presenteras på en workshop som inkluderar representanter för svenska konsumenter, sida vid sida med politiker och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå. Data och slutsatser visualiseras genom kartmaterial där skillnader i konsumtionsmönster bland samhällsgrupper tydliggörs och förväntad påverkan och acceptans kan jämföras. Slutligen redovisas vetenskapliga resultat i vetenskapligt granskade publikationer och populärvetenskapliga sammanfattningar.