Detaljerad information för diarienr  2019-01983  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Fischer, Anke
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: anke.fischer@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Stad och land
Projekttitel (sv): Styrning, rättvisa och motstånd - på väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle
Projekttitel (eng): Governance, justice and resistance - on the way to a fossil-free welfare society
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Arbetet med att minska klimatförändringarna har kommit igång i många länder, men forskning visar att det går för långsamt. Detta gäller även Sverige som ses som ett föregångsland i arbetet för en omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle. För att förhindra att klimatförändringarna intensifieras ytterligare är det därför angeläget att utveckla styrning som påskyndar samhällsomställningen. Samtidigt visar exempel från både Europa och USA att sådana styråtgärder kan ge upphov till kraftiga motreaktioner bland delar av befolkningen som uppfattar dem som orättvisa och känner sig oförmögna att göra sina röster hörda. På flera håll har populistiska motrörelser uppstått för att stoppa åtgärder som initierats för att minska klimateffekterna.Forskning om hur samhällets styrning för att begränsa klimatutsläppen kan utformas har hittills fokuserat på olika styrningsformer var och en för sig. Till exempel har effekter av ekonomiska styrmedel, informationskampanjer och regleringar för att ändra människors beteenden studerats isolerat från varandra. Denna forskning ger oss begränsat med information eftersom olika styrningsformer i själva verket samspelar med varandra. De kan förstärka varandra, eller motverka varandra på ett oförutsägbart sätt. Utgångspunkten för vårt forskningsprojekt är därför att det är samspelet mellan olika styrningsformer, snarare än styrningsformer var för sig, som påverkar om styrningen mot ett fossilfritt välfärdssamhälle uppfattas som rättvis, inkluderande och legitim, eller orättvis, exkluderande och illegitim, och därmed huruvida styrningen accepteras eller leder till motstånd.Syftet med projektet är att utveckla en vision för en integrerad och socialt accepterad styrning mot ett fossilfritt välfärdssamhälle. I projekt undersöker vi och utvecklar kunskap om samspelet mellan olika styrningsformer för en omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle utifrån hur de upplevs av dem som påverkas. Fokus ligger på deras perspektiv på social acceptans, rättvisa samt på motståndets roll. I projektet ingår bland annat att identifiera under vilka omständigheter och varför styråtgärder förlorar legitimitet och att undersöka hur styrningsformer kan kombineras för att öka legitimiteten och minska motståndet mot en samhällsomställning.Vi utgår från att tidigare studier av enskilda styrningsformer är väsentliga, men att insikterna från dessa måste sammanfogas till en större integrerad vision för styrning mot samhällets omställning. I stället för att undersöka det faktiska samspelet mellan olika styrningsformer använder vi oss av tidigare forskning liksom av praktiska erfarenheter av omställningsstyrning och dess effekter. För att få en så rik bild som möjligt att arbeta med, bjuder vi in och samarbetar med en rad samhällsaktörer med olika, även motstridiga, perspektiv (med hänsyn till bland annat kön, ålder, utbildning, yrke och kulturell bakgrund).Projektet börjar med en litteraturöversikt för att definiera ett teoretiskt ramverk för det fortsatta arbetet. Därefter följer dokumentanalys och intervjuer med nyckelpersoner (politiker, myndigheter, marknadsaktörer, forskare och aktivister) för att fånga upp olika uppfattningar om rättvisa, acceptans och motstånd i förhållande till ett brett spektrum av olika styrningsformer för samhällsomställning. Preliminära resultat från dessa steg ligger till grund för workshops med en rad olika samhällsaktörer (representanter för forskning, myndigheter och civilsamhälle) för att i ett första steg utforska och undersöka samspelet mellan olika styrningsformer. I nästa steg identifierar vi olika sätt att hantera de framväxande utmaningarna och diskuterar möjliga sätt att möta motstånd och upplevelser av orättvisa. Tillsammans med samhällsaktörerna utvecklar vi en vision om hur en integrerad styrning mot omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle som tar frågor om rättvisa och acceptans på allvar kan se ut. Baserat på detta identifierar vi konkreta steg för hur denna vision kan genomföras i praktiken.Vårt arbete utgår från svenska förhållanden men vi hämtar inspiration från Skottland där samhällsengagemang och "empowerment" utgör viktiga delar av styrningen mot en samhällsomställning, och där en rättvisekommission (Just Transition Commission) nyligen etablerats.Knutet till projektet finns en rådgivande grupp bestående av representanter för relevanta myndigheter, regioner, kommuner och organisationer i Sverige och Skottland som arbetar med klimatomställningen.