Detaljerad information för diarienr  2019-01996  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Lindström, Kristina
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: kristina.lindstrom@mah.se
Univ./Institution: Malmö universitet - Institutionen för Konst, kultur och kommunikation
Projekttitel (sv): Grief and hope in transition
Projekttitel (eng): Sorg och hopp i omställning
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Design
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: En omställning till ett fossilfritt samhälle kan skapa oro och ångest inför de konsekvenser denna omställning kan komma att innebära. I vissa fall kan omställningen även medföra sorg relaterat till det som kan gå förlorat, till exempel i form av möjlighet att resa, eller att känna en trygghet i att en hoppfull framtid väntar. Med andra ord, så kan en omställning medföra en sorg inför att den modernistiska drömmen om en ständigt förbättrad framtid går förlorad.Samtidigt som omställningen kan generera oro, sorg och ångest projiceras en stark teknik-optimism inför och förväntan om att alternativa tekniker som biogas ska kunna möjliggöra omställningen utan att behöva omförhandla eller förändra levnadsvanor, så som att köra bil till jobbet eller att hälsa på sin mamma i Australien en gång per år. Här behandlas omställningen först och främst som en angelägenhet för industrin som löses med nya tekniska innovationer.  En omställning till ett fossilfritt samhälle kommer dock även påverka offentligheten, och medföra omställningar i form av praktiker, värderingar och världsbilder. Projektet syftar därmed till att engagera offentligheten i att föreställa sig ett fossilfritt samhälle, som inkluderar både acceptabel förlust och som kultiverar hopp.Detta övergripande syfte kommer utforskas genom tre faser:Den första fasen syftar till att samla in existerande berättelser om både hopp och sorg i relation till en omställning. Detta kan innefatta berättelser som överlappar, kompletterar varandra och skapar uttryck för intressekonflikter. Det kan vara berättelser om teknik-optimism så väl som hoppfulla berättelser inför en enklare framtid. Det kan vara berättelser om sorg inför arter som förväntas utrotas, en sorg inför en begränsad tillgång till grönsaker på vintern, eller sorg inför att en minskad rörlighet och svårigheter i att upprätthålla relationer på distans.I den andra fasen kommer vi arbeta med dessa berättelser i workshops, där vi utforskar möjligheten att skapa narrativ som uttrycker acceptabla  (och kanske till och med önskvärda) förluster, och på så vis mobilisera hopp inför en omställning. Vi kan se det som en slags förberedelser. Utifrån dessa berättelser kommer vi designa spekulativa scenarios, objekt och tjänster som kan ingå i ett framtida fossilfritt samhälle. Syftet här är inte att skapa bilder som signalerar en förenklad optimism, som riskerar att falla över i förnekelse, utan att skapa visioner som hjälper till att förbereda sig för viss förlust samt kultivera hopp.  I den tredje fasen kommer dessa objekt, scenarion och tjänster sättas i spel i en resande utställning. Syftet med den tredje fasen är på så visa att dela och sprida dessa berättelser till en bredare offentlighet samt politiker.  Projektet kommer genomföras i det rurala Skåne där kommuner, organisationer, företag och privata aktörer har satt ut en målsättning att vara fri från fossilfritt bränsle redan 2020. Initiativ som visar regionalt engagemang att utveckla infrastruktur och tekniska lösningar för att minska utsläpp. Projektet avser agera i komplement till dessa initiativ, och lägga fokus på sociala och kulturella aspekter av omställningen, tillsammans med aktörer från det rurala Skåne och som ligger i utkanten av platser där beslut och debatt tenderar att äga rum. Projektet bedrivs i huvudsak inom design forskning, men angränsar även till samhällsvetenskap och kulturgeografi. Det som utmärker designforskning är att kunskapsproduktion sker genom gestaltning. Mer specifikt lutar projektet på designforskningsfält som lägger fokus på gemensamt skapande och ett utforskande av alternativa framtider. Alla dessa former för kunskapsproduktion är av hög relevans i arbete med att engagera och mobilisera offentligheter i en omställning mot ett fossilfritt samhälle.