Detaljerad information för diarienr  2019-02007  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Felton, Adam
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: adam.felton@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Sydsvensk skogsvetenskap
Projekttitel (sv): Den gyllene medelvägen: avvägning mellan biologisk mångfald och klimatåtgärder i produktionsskogen
Projekttitel (eng): Hitting the sweet spot: Balancing biodiversity and climate change mitigation goals in production forests
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Ekologi, Skogsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Mänskligheten hotas globalt av både klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Medan skogar kan binda och förvara kol, vilket är grundläggande för att motverka klimatförändringar, är de också hem till 80 % av jordens landlevande arter. Därför är hållbar skötsel av våra skogar avgörande för att lösa dessa två kriser. Hur väl vi kommer att kunna använda Sveriges skogar för att dämpa klimatförändringarna utan att ytterligare förvärra förlusten av biologisk mångfald i framtiden kommer att bero på hur vi lyckas integrera naturvårdsåtgärder med ökad biomassaproduktion. Vårt projekt lägger grunden för en samexistens mellan dessa mål, genom att kvantifiera effekterna av intensifierad biomassaproduktion på olika skogslevande arter, och identifiera hur naturvårdsåtgärder i sin tur påverkar produktionen av biomassa.Syftet med vårt projekt är att finna en gyllene medelväg för avnämare som försöker ta hänsyn till motstridiga mål mellan bevarande av biologisk mångfald och ökad biomassaproduktion för klimatets skull.  Biomassa från skog utgör redan idag majoriteten av Sveriges förnybara energi, och för att reducera framtida koldioxidutsläpp diskuteras nu en intensifiering av landets produktion av skogsbiomassa med 30% på några årtionden. Men eftersom skogen också är grundläggande för biologisk mångfald har miljömålen enligt svensk lag samma status som produktionsmålen. För att nå miljömålen är Sverige starkt beroende av produktionsskogen som livsmiljö för olika arter, och hänsyn tas till dessa genom specifika naturvårdsinsatser som görs inom produktionsbestånd (t.ex. evighetsträd, trädgrupper, buffertzoner). Trots detta är mer än 2000 av Sveriges skogslevande arter hotade, och Sverige ser inte ut att kunna möta sitt mål om hållbar skog 2020. Det finns alltså en tydlig intressekonflikt mellan kravet på att skogen ska bidra ännu mer till att uppnå ett fossilfritt samhälle, och nödvändigheten att bevara artmångfald.För att uppnå vårt syfte ska vi studera produktionsbestånd som varierar i produktionsintensitet och naturvårdsinsatser. Vi fokuserar på Sveriges vanligaste typ av produktionsskog, likåldriga bestånd av gran (Picea abies), och därmed den huvudsakliga skogstypen som kommer användas för att bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Vidare fokuserar vi på bestånd som möter krav från regelverk och certifieringsstandarder vad gäller naturvårdsåtgärder, så som bevarandet av enskilda evighetsträd och trädgrupper inom beståndets gränser, eftersom detta är den huvudsakliga strategin som finns för att gynna mångfalden inom svensk produktionsskog idag. I dessa bestånd ska vi studera markvegetation, epifyter, pollinerande insekter samt fåglar. Vi kombinerar detta med modellering av skogens utveckling som, genom utnyttjandet av det allra senaste i internationell klimatmodellering, tar hänsyn till förändringar i både klimat och efterfrågan av skogliga produkter. Därmed kan vi modellera alternativa framtida skogslandskap för att finna en balans mellan naturvård och intensiv biomassaproduktion. Forskningen utförs av en grupp av experter inom naturvårdsbiologi, skogsproduktion samt analys- och planeringssystem.Genom samarbete tvärs över de här disciplinerna kan vi ta reda på i) till vilken grad effektiviteten av olika naturvårdsåtgärder i produktionsskogen påverkas av ökad biomassaproduktion; ii) hur designen och fördelningen av naturvårdsåtgärder inom bestånd kan justeras för att minska negativa effekter av ökad biomassaproduktion på den biologiska mångfalden; iii) till vilken grad designen och fördelningen av naturvårdsåtgärder påverkar trädtillväxten och produktionen av biomassa. Våra resultat kommer hjälpa till att finna en slags medelväg för Sveriges skogssektor att uppnå nationella och internationella åtaganden för att bevara biologisk mångfald och motverka klimatförändringar. Denna information kommer vara av direkt nytta för beslutsfattare och avnämare som måste navigera i detta komplexa landskap.