Detaljerad information för diarienr  2019-02016  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Ek, Kristina
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: kristina.ek@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för samhällsvetenskap
Projekttitel (sv): Individuellt engagemang och teknologisk utveckling: gräsrotsfinansieringens roll i övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle
Projekttitel (eng): Combining individual commitment and technological change: the role of crowdfunding in the transition to a zero-carbon welfare society
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Energisystem, Nationalekonomi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I detta projekt undersöks hur ett relativt nytt finansieringsinstrument, s.k. gräsrotsfinansiering, kan bidra till omställningen mot ett fossilfritt välfärdssamhälle. En sådan omställning innebär en rad utmaningar kopplat till bl.a. spridningen av nya teknologier, individens roll och ansvar, etc. Gräsrotsfinansiering kan bidra med ökade finansiella resurser till etableringen av ny, koldioxidsnål teknologi men den erbjuder även en möjlighet för enskilda medborgare att aktivt engagera sig i klimatomställningen. Finansieringsgapet för ny fossilfri teknologi skulle därmed kunna täppas igen, samtidigt som nya aktörsnätverk kan växa fram och legitimiteten för omställningsarbetet öka.Finansieringsproblematiken är bl.a. tydlig i energisektorn, som blivit mer decentraliserad samt mer beroende av små aktörer. Detta kan skapa problem för introduktionen av innovativa klimatlösningar. Avsaknaden av en etablerad bransch och mogna produkter försvårar finansieringen eftersom långivare (t.ex. banker) och olika investerare (t.ex. affärsänglar och riskkapitalister) normalt har bättre kunskap om mer traditionella investeringar i mogna branscher. Även i fallet med lokala investeringar i relativt mogen teknologi, såsom småskalig förnybar energi, kan finansieringsbarriären vara betydande. Projektägarna kan ha bristande affärskunskaper och därför också svårigheter att kommunicera projektets ekonomiska potential till etablerade finansiärer. Forskning visar dessutom att finansiärers beslut ibland påverkas av stereotypa föreställningar och irrelevant, icke-affärsdrivande information rörande exempelvis låntagares kön eller etnicitet.I ljuset av dessa utmaningar har det växt fram ett stort behov av att identifiera nya, mer innovativa finansieringsformer, som kan bidra till klimatomställningen genom att utgöra ett komplement till mer de konventionella finansieringskällorna. Gräsrotsfinansiering - crowdfunding - utmärks av att många investerare, t.ex. hushåll, konsumenter etc., var och en investerar små belopp i ett specifikt projekt. Ofta kan dessa investerare samlas och sammanföras med dem som söker finansiellt kapital genom en plattform på internet (i Sverige t.ex. FundedByMe, Crowdcube, etc.). Traditionellt har gräsrotsfinansiering varit vanlig för att finansiera kulturprojekt såsom filmer, musik, etc., men potentialen bedöms vara hög även inom klimat- och energiområdet. Globalt finns flera exempel på hållbara projekt som realiserats med hjälp av gräsrotsfinansiering. Denna typ av finansiering kan dessutom spela en speciellt viktig roll i uppstartsfasen av ett projekt för att i senare led kunna säkra annan - mer konventionell - finansiering.Syftet med projektet är att undersöka hur potentialen för gräsrotsfinansiering kan realiseras i omställningen mot ett fossilfritt välfärdssamhälle, samt hur denna finansieringsform också kan bidra ökad legitimitet och individuellt enagemang i denna omställningsprocess. Detta åstadkoms genom att studera utformningen och utfallet av ett urval digitala plattformar för gräsrotsfinansiering, och de klimatprojekt som realiserats via dessa. Vi undersöker även indivders preferenser gentemot att bidra till sådan finansiering. Olika projektegenskaper som kan påverka viljan att bidra med gräsrotsfinansiering testas empiriskt, t.ex. förekomsten av någon form av återbetalning, projektets innovativa karaktär, val av affärsmodell, och projektägarens egenskaper (t.ex. kön, ålder). Forskningen belyser dessutom i vilken mån gräsrotsfinansierade projekt kan skapa ytterligare mervärden i klimatomställningsarbetet, inte minst ökad legitimitet, starkare aktörsnätverk och mer effektiva läroprocesser. Tidigare studier bekräftar att denna finansieringsform kan bidra till att öka människors delaktighet i klimatomställningen.Arbetet i projektet sker i nära samarbete med det regionala samarbetsorganet Energikontor Norr, som arbetar med finansiering och näringslivsutveckling kopplat till klimatsnåla energilösningar. Ett viktigt bidrag är att kommunicera lärdomar om hur gräsrotsfinansieringen kan utvecklas inom klimat- och energiområdet, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att öka chanserna för att denna finansieringsform blir en viktig katalysator för klimatomställningen. Samarbetet med Energikontor Norr ökar den praktiska relevansen i projektet, men är även viktigt för att nå ut med resultaten till centrala intressenter i form av projektägare, myndigheter, och potentiella finansiärer.