Detaljerad information för diarienr  2019-02020  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Bradley, Karin
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: karin.bradley@abe.kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Samhällsplanering och miljö
Projekttitel (sv): Gräsrotsinitiativ mot den globala uppvärmningen - effekter, hinder och framgångsfaktorer
Projekttitel (eng): Grassroot initiatives for mitigating climate change - impacts, obstacles and success factors
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att nå klimatmålen krävs en snabb och omfattande omställning av våra samhällen till betydligt lägre klimatpåverkan. Om det är forskarna i stort sett ense. Men hur det ska gå till är betydligt mer osäkert. Det här forskningsprojektet handlar om hur vanliga medborgare, som sluter sig samman i olika typer av gräsrotsinitiativ för att förändra sina egna klimatfotavtryck, kan påverka klimatomställningen i stort.Folkliga rörelser och opinionsyttringar kan ha stor inverkan på utvecklingen. Det finns många historiska exempel på - rörelser mot slaveri, för kvinnlig rösträtt, arbetarrörelser, medborgarrättsrörelser och miljörörelser har alla haft stora framgångar. Kanske kommer gräsrotsinitiativ även att få betydelse för klimatomställningen. Just nu ser vi exempelvis hur starka opinionsyttringar mot frekvent flygande verkar påverka många människors beteende, eller hur Greta Thunberg och "Fridays for future" har fått hundratusentals elever runt om i världen att skolstrejka för klimatet.I det här projektet studerar vi två typer av gräsrotsinitiativ. Dels reparationsrörelsen som uppmuntrar till och skapar förutsättningar för att reparera våra trasiga konsumtionsvaror i stället för att slänga dem och köpa nya. Dels energikooperativ, där medborgare ofta lokalt går samman för att framställa egen, förnybar energi.I projektet undersöks vad som krävs för att sådana initiativ ska bli framgångsrika. För att räknas som framgångsrikt ska dels de inblandades klimatpåverkan minska. Vi tar även hänsyn till rekyleffekter, det vill säga att om deltagarna sparar pengar på att reparera eller framställa egen energi får inte pengarna användas till annan konsumtion som orsakar så stora utsläpp att klimatnyttan går förlorad. För att räknas som framgångsrika ska initiativen även försöka påverka samhällsutvecklingen i stort, genom att vända sig till flera och genom att försöka påverka den officiella klimatpolitiken.Studien genomförs på reparationsrörelser och energikooperativ i två olika städer: Göteborg och Berlin, som båda har en tradition av starka medborgarrörelser. Detta för att skapa jämförelsemöjligheter: dels mellan rörelser, dels mellan olika lokala kontexter. Enligt tidigare studier av och teorier om sociala rörelser skapas framgång både av interna faktorer, som förmåga att hålla samman och mobilisera resurser, och av yttre faktorer, de så kallade politiska möjlighetsstrukturerna. Särskilt viktig är relationen till kommunala beslutsfattare och tjänstemän, men även exempelvis lagstiftning, folkliga opinioner, företagsintressen och medier spelar roll.Därför kommer projektet att undersöka både själva gräsrotsinitiativen och de lokala kontexterna i Göteborg och Berlin. Inom initiativen kommer nyckelaktörer att intervjuas om hur de uppfattar de lokala förhållandena och om deras strategier för att verka inom dessa. För att få en uppfattning om eventuella rekyleffekter kommer vi att intervjua nya deltagare och undersöka deras klimatfotavtryck med hjälp av online-verktyget klimatkalkylatorn, och sedan följa upp med en ny intervju 18-24 månader senare. Vi kommer även att delta i och observera en del av initiativens verksamheter, samt analysera skriftligt material och tidigare forskning. Vi kommer också att intervjua lokala politiker och tjänstemän om hur de uppfattar gräsrotsinitiativen och deras möjligheter att påverka. Även massmediestudier kommer att genomföras för att projektet ska få en bredare bild av de politiska möjlighetsstrukturerna i Göteborg och Berlin.En mycket viktig del av forskningsprojektet är att kommunicera resultatet. Självfallet till andra forskare genom deltagande i konferenser och publicering av vetenskapliga artiklar, men även till de samhällsaktörer som kan ha stort intresse för resultaten, som olika typer av gräsrotsinitiativ för klimatomställning, kommunala politiker och tjänstemän som vill samverka för att uppnå lokala klimatmål, och medborgare som vill engagera sig i befintliga eller starta egna klimatinitiativ.För att underlätta kommunikationen av relevanta resultat till dessa aktörer ingår en referensgrupp, bestående av företrädare för civilsamhälle och kommunsektorn, i projektet. En konferens med medverkan från dessa aktörer kommer att anordnas i Göteborg och vi kommer att ge ut en populärvetenskaplig rapport, på både svenska och tyska, som sammanfattar resultaten.