Detaljerad information för diarienr  2019-02023  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Widengård, Marie
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: marie.widengard@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Globala studier, inst för
Projekttitel (sv): Visioner om rättvisa biodrivmedel
Projekttitel (eng): Just Fossil-free Fuels: Can we equitably manage biofuels?
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Sverige har satt upp ambitiösa mål för att uppnå ett fossilfritt välfärdsamhälle år 2045. Mycket tyder på att flytande biodrivmedel kommer att vara en central del av omställningen, men biodrivmedel är fortfarande förknippade med betydande osäkerheter och konfliktlinjer. Forskningsprojekt med den engelska titeln 'Just Fossil-free fuel' handlar på svenska om visioner om fossilfria drivmedel i termer av energirättvisa, ansvar och makt. Vi är specifikt nyfikna på den 'nya' satsningen på svenskproducerade biodrivmedel, fossilfria vägar och bilar, och hur svenska aktörer ser på denna vision som potentiellt mer hållbar och rättvis, välfärdsgenererande. Vi undrar vad Sverige och svenska aktörer har för möjlighet att styra biobränslepolitiken till fördel Sverige, inte minst i relation till EUs förnybardirektiv och hållbarhetsstandard och internationella handelsavtal. Går det att frikoppla oss från transnationella effekter och ansvar när råvarumarknaden är global, och har svenska aktörer möjlighet att driva en sjyst biodrivmedelsomställning?Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om svenska visioner för fossilfria bränslen, särskilt hur en rättvis övergång till flytande biodrivmedel kan uppnås. Fokus ges till svenska aktörer som på olika sätt påverkar biodrivmedelspolitiken nationellt och transnationellt, och en analys görs av strategiska dokument, riksdagsdebatter, media och interaktiva event, i kombination med intervjuer med nyckelaktörer. Många är intresserade av Sveriges potentiella framgångsberättelse om hur rättvisa och hållbara biodrivmedel produceras och används i ett fossilfritt välfärdssamhälle. Men hur ser en sådan berättelse ut? Och vilken roll kan Sverige spela i en global biodrivmedelsmarknad? Forskningsfrågorna är: Vilka är de framträdande berättelserna kring biodrivmedlens framtid i Sverige; hur kan svenska aktörer styra etiska frågor om rättvisa och ta ansvar för biodrivmedelsframtiden, både nationellt och transnationellt; och hur kan sjysta biodrivmedelsomställningar skapas?Dessa frågor kommer att behandlas genom ett politiskt och etiskt orienterat omställningsperspektiv, vilket är relevant för att analysera frågor om energirättvisa och processer som sker över multipla skalor och aktörer. Vi använder mixade metoder, främst diskursanalys, intervjuer och observationer och vi analyserar materialet utifrån framing och skalor. Metoden är även deltagande, vilket innebär att praktiker, medborgare och forskare medskapar kunskap om vad rättvis biodrivmedelsomställning är. Denna del bygger på workshopspedagogiken och är högst interaktiv, med presentation och diskussion av preliminära resultat och mer innovativa metoder. En sådan är 'strategiskt narrativ' som syftar till att tillsammans med aktörer forska fram en gemensam berättelse för rättvist och fossilfritt drivmedel till 2045.Projektet som pågår 2019-2020 med forskare från Göteborgs och Malmös universitet förväntas öka kunskapen om hur man rättvist fasar ut fossila bränslen, hur fossila fria visioner kan integreras med ideal om rättvisa och välfärd; och mer pragmatiskt, hur orättvisa förutsättningar kan vändas till rättvis biodrivmedelsomställning, i Sverige och transnationellt. Resultat förväntas bidra till att förtydliga svensk biodrivmedelskommunikation i termer av rättvisa, ansvar och makt, samt förankra berättelsen i frågor som demokrati, folklig förankring och fördelning av resurser och risker i Sverige och internationellt. Vår forskning har därmed potentialen att bidra till utvecklingen av de rättviseperspektiv och ansvarsmodeller som anammas av myndigheter, företag, civilsamhällesorganisationer och andra som ansvarar och utvärderar ansvar för en rättvis och hållbar biodrivmedelsomställning.