Detaljerad information för diarienr  2019-02026  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Sellberg, My
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: my.sellberg@su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Stockholms Resilienscentrum
Projekttitel (sv): Diversifiering för hållbara livsmedelssystem i Mälardalen
Projekttitel (eng): Diversification for sustainable food systems in the Stockholm region
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Övrig annan lantbruksvetenskap, Studier av offentlig förvaltning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vår nuvarande livsmedelsförsörjning bidrar både till svåra miljö- och hälsoproblem. Forskare är alltmer eniga om att en omställning av livsmedelssystemen är nödvändig för att kunna uppnå våra gemensamma mål för hållbar utveckling. Det här forskningsprojektet sätter fokus på en specifik strategi för hållbara livsmedelssystem - diversifiering av produktionen och undersöker hur en sådan förändring kan möjliggöras i Mälardalsregionen.En ökad och mer varierad livsmedelsproduktion i regionen svarar mot mål i den nationella livsmedelsstrategin, samt i Stockholms läns egna strategi som har varit ute på remiss under våren. Jordbruket i Mälardalen är i dagsläget dominerat av vete och annan spannmålsproduktion. En diversifiering av produktionen mot mer frukt och bär, grönsaker odlade på friland och baljväxter har potential att bidra med flera positiva effekter. Det kan bland annat leda till större biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, större tillgång till närproducerad mat för regionens invånare, samt en ökad inhemsk produktion av produktslag som vi behöver äta mer av för att ha en hållbar och hälsosam kost. Det här kan i längden bidra till en större motståndskraft i jordbruket mot yttre påfrestningar och kriser och en bättre självförsörjning. Samtidigt kan en diversifierad produktion potentiellt leda till produktionssystem som inte är lika storskaliga och resurseffektiva. Ifall produktionen främst är riktad mot premiumprodukter blir det också svårt för mindre köpstarka konsumenter att få tillgång till dem. Den här forskningen kommer att identifiera de viktigaste hindren, möjligheterna, fördelarna och avvägningarna med en diversifiering av livsmedelsproduktionen i Mälardalen. Forskningen är nära samordnad med partners i ett parallellt implementeringsprojekt som ska bidra till Sveriges nationella livsmedelsstrategi. Projektet heter "Mer mat i Mälardalen" och drivs av Södertälje kommun tillsammans med länsstyrelser i regionen. Projektet kommer arbeta med kapacitetsuppbyggnad av lantbrukare och livsmedelsföretag för att etablera nya produktionssystem och marknadskanaler. Forskningen kommer att studera implementeringsprojektets effekter, men också samarbeta kontinuerligt med projektets partners för att förbättra strategierna så att de får större genomslagskraft och tar hänsyn till konflikter med andra mål. På det sättet kommer forskningsprojektet att stärka uppföljning och lärande inom genomförande av livsmedelspolitik. Projektet kommer också utveckla samarbeten mellan akademi och praktik och bidra till forskning som är relevant och blir använd.