Detaljerad information för diarienr  2019-02034  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Klatt, Björn
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: klattbk@googlemail.com
Univ./Institution: Lunds universitet - Biologiska institutionen
Projekttitel (sv): Våtmark 2.0 - uppgradering av sötvatten livsmiljöer för bin
Projekttitel (eng): Wetland 2.0 - upgrading freshwater habitats for bees
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Ekologi, Miljö- och naturvårdsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vildbin behöver besöka tusentals blommor varje dag för att samla pollen och nektar så att kravet på kontinuerlig resurstillgång kan tillgodoses för utveckling och förökning av kolonier och samhällen. I och med detta arbete bidrar de med den helt avgörande pollineringen av grödor och vilda växter. Vildbin i synnerhet är en viktig faktor för pollinering av lantbruksgrödor. Dock har den ökande intensifieringen och rationaliseringen av produktionsjordbruket lett till en fragmentering och minskning av semi-naturliga miljöer. Därmed har kontinuerligt förekommande resurser blivit ovanliga. Blommande grödor som raps kan kompensera födobristen men bara under en begränsad tidsperiod, samtidigt som miljöer för bobyggande saknas helt i det intensiva jordbrukslandskapet. Resultatet av brist på boplatser och födoresurser är att populationerna av vildbin minskar.Samtidigt som semi-naturliga miljöer som traditionellt varit viktiga för vildbin minskar, så råder det en ökande trend för anläggning av våtmarker. Anlagda våtmarker ger olika ekosystemtjänster som exempelvis näringsrening av diffust näringsläckage från åkermark, flödesbuffring, bevattning samt ökning av den biologiska mångfalden. Även om anlagda våtmarker hittills inte fokuserat eller behandlat effekter på vildbin, är våtmarker möjliga miljöer även för dessa i det annars homogena jordbrukslandskapet. Dessutom bidrar anlagda våtmarker med en konstant tillgång till vatten samt säkrar nektar- och pollenproduktion hos växterna under torra och varma vädersituationer.Genom att använda den pågående våtmarksanläggningen i jordbrukslandskapet som en möjlig resurs för vildbin, är projektets mål att utveckla ett koncept för en ny typ av våtmark, uppgraderad till att utöver befintliga ekosystemtjänster även bidra med födo- och boplatsresurser för vildbin, genom att integrera vildbi-miljöer i våtmarksanläggningen.I ett första steg ska vi identifiera och värdera vilka miljöer i anlagda våtmarker som är av störst betydelse för vildbin. Vi kommer att inventera vildbin i våtmarker som redan har potentiellt lämpliga miljöer, och där våtmarkerna är placerade i intensivt odlad jordbruksbygd. Det vill säga i områden där integrering av vildbi-miljöer kan ge effekt. Potentiella miljöer för födosök och/eller bobygge ska inventeras (t.ex. vad gäller födoresurser: träd, blommande örter, häckar; vad gäller boplatser: död ved, stenrösen, stenmurar, sand/grus-blottor). Inventering sker under olika tidpunkter på året för att täcka in en stor mängd olika födo- och boplatsresurser som utnyttjas av olika arter. Inventeringstidpunkterna fokuserar på tidsfönster då resurstillgångarna (föda, boplatser, vatten) är särskilt kritiska (d.v.s. tidig vår, efter rapsblomningen samt högsommar).Utifrån resultaten ska vi skapa ett data-set som möjliggör val mellan olika miljöer och en rumslig planering av var de olika miljöerna ska placeras.  Baserat på data från projektet ska vi utveckla ett koncept för integrering av vildbi-miljöer i våtmarksanläggningar i vårt team av våtmarksspecialister, rådgivare och forskare. Vi ska presentera konceptet i en workshop där vi bjuder in markägare, beslutsfattare, tjänstemän på regionala myndigheter och andra potentiella intressenter, för förankring, diskussion och synpunkter från slutanvändarna. Eventuella problem och/eller idéer från workshopen kommer att integreras i konceptet så att vi som slutresultat kan utveckla en publikt tillgänglig manual över det färdiga konceptet att användas runt om i våtmarks-Sverige för att integrera vildbi-miljöer i våtmarksanläggningar. Utöver det ska vi anlägga demonstrations-våtmark(er) baserad på vårt nyutvecklade koncept (finansieras via LOVA, Landsbygdsprogrammet eller tillgängliga medel på Hushållningssällskapet Halland).