Detaljerad information för diarienr  2019-02035  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Åström, Christofer
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: christofer.astrom@umu.se
Univ./Institution: Umeå universitet - MED Inst. för folkhälsa och klinisk medicin
Projekttitel (sv): Samhällsekonomiska analyser av värmeböljors påverkan på hälsan som underlag för ett effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet.
Projekttitel (eng): Socio-economic analyzes of the effects of heat waves on health as a basis for effective policy-making in the public health field.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Klimatet förändras och värmeböljor blir vanligare. Värmeböljor påverkar människors hälsa och leder till betydande hälsorisker. Klimatanpassningsåtgärder behövs för att minska de negativa effekter som värmeböljor har på befolkningen. Prioriteringar måste dock göras mellan insatser för folkhälsa och andra insatser, men också mellan konkurrerande insatser för hälsa. Underlag behövs som hjälper oss att avgöra vilka insatser som bör prioriteras kopplat till värmeböljors effekter om tillgängliga resurser ska åstadkomma mesta möjliga hälsa hos befolkningen.Umeå universitet bedriver sedan tidigare forskning om hur extremväder och klimatförändringar påverkar dödlighet, sjuklighet och sjukdomsbördan och har börjat studera hur detta kan beskrivas även med samhällsekonomiska analyser. Vid Avdelningen för hållbar hälsa planerar man för ett forskningsprojekt med arbetsnamnet URGENT - UnRecoGnized EcoNomic effects of heaT. Syftet med projektet är att ta fram underlag och beräkningar för ett hållbart beslutsfattande för klimatanpassning kopplat till värmeböljors negativa hälsoeffekter.Folkhälsomyndigheten har under senare år bedrivit arbete kring klimatets betydelse för en god och jämlik hälsa, och främst kring värmeböljors negativa effekter. Denna ansökan lämnas med ambitionen att öka utbytet mellan akademi och praktik inom kunskapsområdet för samhällsekonomiska analyser och beräkningar av sjukdomsbördan i den svenska befolkningen kopplat till effekter av värmeböljor. Detta kommer att göras genom två parallella delprojekt som kommer att utformas och utvärderas i linje med ramverket "från kunskap till handling".Utbytet ska ske mellan Umeå universitet och Folkhälsomyndigheten under två års tid (2020-2021) med en aktivitetsgrad på 25 % för den utredare från Folkhälsomyndigheten som ska delta i forskning vid Umeå universitet.